HABER

20182020 Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kamu kesimi yatırımları, bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecek. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek." ifadesini kullandı.

"2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Genelge", Kalkınma Bakanı Elvan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elvan, hükümetin temel amacının, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarmak olduğunu belirterek, bu doğrultuda, makroekonomik istikrarın korunması, üretimin artırılması ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi için 2018-2020 döneminde büyümeyi hızlandırarak istihdamı artırmanın, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumanın,yurt içi tasarrufları artırmanın,cari işlemler açığını azaltmanın, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmenin,böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikleri olduğunu bildirdi.

Kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların hedeflenen büyümeye ve istihdam artışına azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının esas olacağını vurgulayan Elvan, kamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceğini ifade etti.

- Kamu yatırımı öncelikleri

Kamu kesimi yatırımlarının bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınmaya devam edileceğini belirten Elvan, kamu yatırım önceliklerinin özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirleneceğini, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verileceğini kaydetti. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirileceğine işaret eden Elvan, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterileceğini bildirdi.

Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesindeözel sektörün katılımını sağlayan kamu-özel iş birliği uygulamalarında edinilen tecrübelerin de dikkate alınarak yaygınlaştırılacağını vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"2018 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 10. Kalkınma Planı'nda yer alan temel politikalar, Öncelikli Dönüşüm Programları, hükümet programındaki politika ve projeler,2018-2020 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacaktır. Ayrıca Orta Vadeli Program ve Mali Plan ile uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacak. Yatırım Programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, ulaştırma, sulama,içme suyu vekanalizasyon yatırımlarına;bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ile son dönemde yine hükümetimiz tarafından cazibe merkezi olarak belirlenen bölgelerdeki yatırımlara öncelik verilecek."

Elvan, proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunarak, nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılmak kaydıyla ekonomik büyümeyeve sosyal gelişmeye katkısı en fazla ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verileceğini bildirdi.

- Vatandaşların acil ihtiyaçları dikkate alınacak Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verileceğini belirten Elvan, "Vatandaşlarımızınacil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek." ifadesini kullandı. Elvan, kuruluşların, 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarıyla ilgili bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlarla "2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla yatırım tekliflerindeki proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Bakanlığına göndermelerini istedi.

Geri Dön