***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2019
Karar Sayısı
YK/2019-07
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)   Şirketimizin 01.01.2018 ile 31.12.2018 dönemine ilişkin "Faaliyet Raporu" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı gereğince hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF)"  tarafımızca incelendiğini,
b)   Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, "Faaliyet Raporu", "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF)" önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)   Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Haluk İber            Ünal Bozkurt
Genel Müdür        Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745244


BIST