***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler


***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2018 hesap dönemine ilişkin olarak 01.03.2019 tarihinde açıkladığımız finansal tablolarımızdaki Şirketimiz özkaynak  tutarı, özellikle Geçmiş Yıllar Zararları kalemi nedeniyle  büyük ölçüde azalmış görünmektedir.   Değişime ilişkin aşağıdaki hususlar, ilan ettiğimiz dipnotlarda yer almakla beraber , konunun TTK  376 / 1 uyarınca da değerlendirilmesi bakımından    aşağıdaki açıklamamızın  daha aydınlatıcı olacağınına inanıyoruz.  
 1-  31.12.2018 finansal tablolarda  özkaynaklar toplamı ,   23.432.615 TL olup, 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kurul Kararında  belirtilen hesaplama  ile  sermaye kaybı hesabı yapıldığında   % 58,97 oranında sermaye  kaybı  görülmekle birlikte aşağıdaki değerlendirmelerimiz ışığında ,TTK 376 /1 kapsamında olunmadığı anlaşılmaktadır
 a)Şirketimiz Ocak 2018 tarihinde başlayan hesap döneminde TFRS 9 Finansal Araçlar  Standardını uygulamıştır. TFRS 9'un uygulanmasından kaynaklanan finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin kayıtlı değerindeki  düşüklükler, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla geçmiş yıllar kar / zararları içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
 b) Şirket'imizin finansal  yatırımı olan Sönmez Çimento A.Ş'nin oluşan Kur Farkından dolayı özkaynakları negatif olmuştur. Şirketimiz  finansal yatırımı  için TFRS 9 kapsamında karşılık ayırmıştır..
 Söz konusu değişikliğin  Şirket'imizin  1 Ocak 2018 tarihli geçmiş yıllar zararlarına etkisi aşağıdaki gibidir:
Finansal yatırımlar gerçeğe uygun değer farkı                            (32.711.675)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar                                (4.107.730)
Ertelenmiş vergi etkisi                                                                                1.840.971
TFRS 9 uyarınca geçmiş yıl düzeltmelerinin toplam etkisi           (34.978.434) 
2- 2018 yılı sonunda  Sönmez Çimento Yönetim Kurulu, Şirketin Yatırım döneminde yaptığı yatırımların Maddi Duran Varlıklar üzerinde etkisi için SPK lisanslı Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile 03.01.2019 tarihinde Değerleme Hizmeti anlaşması yapmış,değerleme çalışmaları devam etmektedir.Değerleme raporunun tamamlanmasından sonra oluşacak pozitif  farkın , Şirketimiz finansal yatırım tutarına da pozitif  etkisi olacağı düşünülmektedir.
     

 
                    
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745898


BIST