***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 20.02.2019
Genel Kurul Tarihi 20.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması.
4 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.
5 - 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
9 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı 20 Mart 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 20 Mart 2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı 25 Şubat 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Cenk ALPER görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Kerim ATAY'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir.
2- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3- 2018 Yılı Denetçi Raporları okunmuş kabul edildi.
4- 2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
5- 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan T.C. Uyruklu Hakan TİMUR ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan T.C. Uyruklu Semiha YAŞAR'ın görevlerinin tasvibi oylandı ve kabul edildi.
6- 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
7- 2018 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %35, net %29,75 oranında toplam 68.085.176,60 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 25 Mart 2019 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
8- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
9- 2018 Yılı içinde toplam 24.221.808,28 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu ve onaylandı.
10- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.03.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 20 Mart 2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 20 Mart 2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 19 Mart 2019 Tarih E-42719168 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 20 Mart 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
20 Şubat 2019
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2019 tarih 2019/6 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
EKİ :
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı, Gündem Maddeleri, Vekaletname Örneği.
25 Şubat 2019
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri ve Mevzuatı gereğince 20 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan ‘‘Genel Kurul / Bilgilendirme Notları / Genel Kurul Bilgilendirme Notları" bölümünde 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
EKİ :
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. Pdf.
20 Mart 2019 Çarşamba
Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
EK: 1- 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı. 20 Mart 2019 pdf. 2- 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi. 20 Mart 2019 pdf.
3- 19 Mart 2019 Tarih E-42719168 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü yazısı. pdf.
4- 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu. 20 Mart 2019 pdf.
28 Mart 2019 Perşembe
Şirketimizin 20 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Mart 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750419


BIST