***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.03.2019
Genel Kurul Tarihi 19.04.2019
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6 - Şirket'in güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının "okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - 2019 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi
13 - 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Şirket'in güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
16 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
17 - Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikası"nın okunması pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - 1Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018 ve 08.11.2018 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
20 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ‘Geri Alınan Paylar Tebliği' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki ‘Geri Alım Programı' önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
21 - 21. Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AVOD2018 Genel Kurul İlan ve Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 AVOD2018 Genel Kurul VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2018 Genel Kurul Bilgilendirme NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 19.04.2019 günü saat 14:30'da Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem,vekâletname örneğini de içeren davet,ilan metni ve Bilgilendirme Dokumanı ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750480


BIST