***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 01.03.2019
Genel Kurul Tarihi 29.03.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. No:6 35800 Aliağa-İzmir/Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2018 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2018 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - 2018 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirketimiz tarafından 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in 2018 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.
Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in 2018 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.
Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %28 oranına tekabül eden 462.000.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn Osman Dinçbaş ve Sn Mehmet Bostan'ın seçimi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak, görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.(Temsilcisi) Sn. Vagif ALIYEV, Sn. David MAMMADOV, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi) Sn. Farruh GASIMOV, Sn. Neslihan TONBUL, Sn. İlhami ÖZŞAHİN, Sn. Süleyman GASIMOV, Sn. Osman DİNÇBAŞ, Sn. Mehmet BOSTAN ve Sn. Mehmet CEYLAN'ın 3 yıllık süreyle seçimi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 10. maddeleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.
Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2018 yılı içinde toplam 8.121.126,72 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 12.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 14. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.
Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753713


BIST