***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 01.03.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Banka'nın 2018 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi.
3 - Banka'nın 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
5 - 2018 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti.
7 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.
8 - Banka Esas Sözleşmesi'nin 11., 23. ve 47. maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Banka'nın yenilenen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Banka'nın yenilenen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
11 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sozlesme Tadili TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Esas Sozlesme Tadili EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 28.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir: 1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır. 3- 2018 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- 2018 yılı net karı olan 660.925.623,04-TL'den Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre 33.046.281,15 TL'lik tutarın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması sonrasında kalan 627.879.341,89 TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılarak özkaynaklarda tutulmasına karar verilmiştir. 6- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 23.700 TL ücret verilmesine karar verilmiştir. 7- 2019 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir. 8- Banka Esas Sözleşmesi'nin 11., 23. ve 47. maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir. 9- Bankanın yenilenen Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. 10- Bankanın yenilenen Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 11- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 300.000 TL olarak belirlenmiştir. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. 13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak TSKB Son.pdf - Tutanak
EK: 3 Dividend Distribution Table for 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755323


BIST