***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2019 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 16.04.2019
Genel Kurul Tarihi 23.05.2019
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti-Şişli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, - Finansal Tabloların , okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
6 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
9 - Geri alınan payların elden çıkarılması ve sonuçları hakkında genel kurula bilgi sunulması,
10 - 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12 - Şirket esas sözleşmesinin ‘'Çıkarılmış Sermaye ve Paylar'' başlıklı 7. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2019 tarihli ve 29833736-110.04.04-E-4483 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,
13 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genl Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 2019/21 sayılı kararı ile
Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü , Saat 12:00' de Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmasına,
Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ve diğer bilgilere www.dagi.com.tr adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756377


BIST