ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.02.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
40.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
8.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
11.400.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014
100
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3
7.999.900
3.400.000
42,50053
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
8.000.000
3.400.000,000
42,50000
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
NECDET DENİZ ,ENGİN TANJU KARADAĞ
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde, yönetim kurulu başkanı Necdet DENİZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ‘'Halka açık ortaklıkların Bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı suretiyle, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 8.000.000,00 TL'den 11.400.000,00 TL'ye artırılmasına ve artırılması planlanan 3.400.000,00 TL'yi temsil eden payların, Necdet DENİZ'in şirketimizden olan 1.420.00,00 TL ile Engin Tanju KARADAĞ'ın şirketimizden olan 1.980.000,00 TL muaccel alacaklarına karşılık tahsisli olarak ihraç edilmesine,

2- Şirketin önceki sermayesi olan 8.000.000 TL'nin tamamen ödendiği, iç kaynaklardan sermayeye eklenebilecek herhangi bir miktarın olmadığı ve sermaye artırımı yapılabileceği; şirket ortaklarından Necdet DENİZ'in şirketten 1.420.000,00 TL nakit alacağı ve şirket ortağı Engin Tanju Karadağ'ın şirketten 1.980.000,00 TL nakit alacağı olduğu; bu çerçevede 3.400.000,00 TL'ye kadar ortakların alacaklarından mahsup edilmek suretiyle sermaye artırımı yapılabileceği 13.01.2019 tarih 21609:2/1-2018/Diğer/6sayı ile düzenlenmiş YMM Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ'ün raporu ile tespit edilmiştir. Bu çerçevede 3.400.000,00 TL sermaye artırımı yapılarak 8.000.000,00 TL olan şirket sermayesinin 11.400.00,00 TL'ye artırılmasına,

3- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki ile TTK'nın 376. maddesinin 2. fıkrası gereği şirketimizin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığından ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle şirketimizin çıkartılmış sermayesinin yukarıda belirtildiği şekilde yapılmasına,

4- Tahsisli olarak ihraç edilecek ve ihraççının sermayesinin %42.50'a karşılık gelen 3.400.000,00 TL sermayeyi temsil eden payların B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören statüde olmasına,

5- Karar tarihi itibariyle nominal 1 kuruş olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılması planlanan 3.400.000,00 TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 3.400.00,00 TL pay karşılığı 340.000.000,00 kuruş nominal değerde olmasına

6- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde, baz fiyattan yüksek olanın saptanarak belirlenmesine,

7- 3.400.000,00 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilmesi planlanan 1 TL nominal değerindeki payların nihai tutarının, Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış İşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine,

8- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1 TL'den az olması durumunda her 1 TL nominal payın, 1 TL bedel ile yukarıda 1. maddede adı geçen kişilere satılmasına,

9- Bu kapsamda tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumlara başvuru yapılmasına

Toplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı 14.02.2020 tarihinde noter tarafından onaylanmıştır.