KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
28/03/2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
28.02.2020
Genel Kurul Tarihi
28.03.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
AYDIN
İlçe
KUŞADASI
Adres
BAYRAKLIDEDE MAHALLESİ KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI/AYDIN
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - 2019 yılında boşalan yönetim kurulu üyeliği için, Yönetim Kurulunca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.nin genel kurulun onayına sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2019 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
KUŞTUR AŞ 2019 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 2
2019OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN ÖRNEK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2019 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
VEKALETNAME 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı,28/03 /2020 Cumartesi günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.