OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
12.02.2020
Genel Kurul Tarihi
17.03.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Şirket'e ait 2019 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
5 - Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu'na Ana sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2020 yılı hesap dönemi için kar payı avansı karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.
9 - 2020 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019/57 toplantısında verilen idari para cezası ile Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
12 - Dilekler ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YKK_Genel Kurul Kararı2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 17.03.2020 tarihinde Saat:11:00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi
Yönetim Kuruluna Yetki Verildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
OSMANLI YATIRIM 17032020 GENEL KURUL TUTANAĞI2.pdf - Tutanak
EK: 2
17032020 Osmanlı Yatırım Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulunda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Ekte sunulmuştur.