VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide))

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2020
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
44
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ: II, NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞİN  İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE S O R U M L U L U K B E Y A N I 

Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 14.2 ' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri uyarınca TMS/TFRS hükümlerine göre , 30 Eylül 2020  tarihi itibariyle hazırlanan bağımsız incelemeden geçmiş Finansal Tabloların Ve Faaliyet Raporunun;  

a) Tarafımızca incelendiğini, 

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun  önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle  yanıltıcı olması sonucunu  doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,          

c)  İsletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki finansal raporlama  standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili  gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu,  karşı karşıya olduğu  önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, BEYAN EDERİZ.