CEVAPLAR

xmen3429

Sayıştayın görevleri nelerdir?

xmen3429 18 Ocak 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
Madde 28- Sayıştay aşağıda gösterilen görevleri yerine getirir: I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin, B) (A) bendinde yazılı daireler tarafından sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon teklinde kurulan kurum ve tetebbüslerin, C) Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurumların bütün gelir, gider ve mallariyle nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin (Emanet niteliğinde olanlar dahil) alınıp verilmesini, saklanma ve kullanılmasını denetler. Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak kesin hükme bağlar. II- Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım suretiyle elde edilen nakdi veya aynî kıymetleri, Hazine bonolarını, bütün kefalet, kredi ve Hazine avanslarını kaydedip denetler. III- (3162 S.K. 2.Mad. ile değişik) Genel ve katma bütçelere ilişkin genel uygunluk bildirimlerini, Anayasa da belirtilen süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. IV- Gerektiğinde malî işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemlerine dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir. V- Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gördüğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir. VI- Sayıştay, kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.
jankeskin
jankeskin  - 18 Ocak 2012 cevapladı
Politika-Devlet kategorisindeki diğer sorular
400.99
Misafir  - 08 Eylül 2021 sordu
3 Cevap
Türkçe nin kısaltması
Misafir  - 22 Mayıs 2021 sordu
1 Cevap
Dünya kaç metredir ?
Misafir  - 12 Nisan 2021 sordu
8 Cevap
en az 3m gerek
Misafir  - 28 Mart 2021 sordu
4 Cevap
karşılama nerenin
Misafir  - 22 Ocak 2021 sordu
1 Cevap