CEVAPLAR

moneras

Yeni Hal Yasası nasil olçaktır?

moneras 05 Aralık 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
Yeni Hal Kanunu Yönetmeliği Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 26 Mart 2010 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 26 Mart 2010 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ülkemizde yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi, 5957 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yürütülecektir. 5957 sayılı Kanun’un uygulanması amacıyla “Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik” 7 Temmuz 2012 tarih, 28346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, toptancı hallerinin kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılması, yönetim ve denetimi, sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenlerde aranılacak nitelikler, bunların çalışmaları, yapacakları satışları, hakları ve uymakla yükümlü bulunulan kuralları, bildirim işlemleri ve bildirimcileri, hal rüsumu ve paylaşımı, hal kayıt sistemi, toptancı hal yönetim birimleri ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile toptancı hallerine ve sebze ve meyve ticaretine ilişkin hususlar yer almaktadır. Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu Yönetmelik gereğince, imar planlarında toptancı hal yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanın, yönetmeliğin 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 6 ncı maddeye uygunluğunu değerlendirmek üzere “Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu” kurulacaktır. Başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili müdürlüklerinden görevlendirilecek iki temsilci ile il müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il/ilçe sağlık müdürlüğü/ilçe sağlık grup başkanlığı, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, ticaret odası/ticaret ve sanayi odası ile ziraat odasınca belirlenecek birer temsilci olmak üzere on üyeden oluşacağı hükme bağlanmıştır. Toptancı Halindeki İşyerinde Faaliyet Göstereceklerde Aranacak Şartlar Belediye toptancı halindeki işyerleri, kiralama veya satış yoluyla işletilecek olup, toptancı hallerinde bulunan toplam işyeri sayısının en az yüzde yirmisi üretici örgütlerine kiralanmak üzere üretici örgütü yeri olarak ayrılacağı hususu yönetmelikte yer almıştır. Toptancı halinde işyeri kiralanacak veya satılacak üreticilerde; a) Sebze veya meyve üreticisi olması, b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olması, c) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminatı vermesi, ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya satış işleminin iptaline karar verilmemiş olması, d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması, e) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması. Toptancı halinde işyeri kiralanacak veya satılacak üretici örgütlerinde; a) Vergi mükellefi olması, b) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya satış işleminin iptaline karar verilmemiş olması, c) Yönetim kurulu üyelerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması, ç) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminatı vermesi, d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması şartları aranacaktır. Teminat Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenler, ticarî güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla teminat verecektir. Hallerde yer kiralamak isteyen üretici ve üretici örgütleri, toplam teminatının yüzde yetmiş beşine kadar gayrimenkul rehni ile teminat yükümlülüğünü yerine getirebilecektir. Diğer satıcılar için ise bu oran azami yüzde elli olarak uygulanacaktır. Satıcı ve Alıcılar, Komisyon Oranı Malların toptan satışı; hal içi ve dışında faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlar tarafından yapılacağı, mal bedelinin satış tarihinden itibaren on beş iş günü içinde üreticiye veya üretici örgütüne ödemek zorunda olduğu, komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranının yüzde sekizi aşmamak üzere taraflarca serbestçe tespit edileceği, Bakanlığın bu oranı yarıya kadar indirmeye yetkili olduğu yönetmelikte belirtilmiştir. Malların Satışı Malların toptan alım ve satımı, toptancı hallerinde yapılacaktır. Ancak; Toptancı haline bildirimde bulunmak kaydıyla; a) Sınaî üretimde kullanılmak üzere sanayicilerce satın alınan mallar, b) İhraç edilmek üzere ihracatçılarca satın alınan mallar, c) İlgili mevzuatı çerçevesinde ithalatçılarca ithal edilen mallar, ç) Toptancı hali dışında üretici örgütlerince satılan mallar, d) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünler, e) İyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler toptancı hali dışında toptan alınıp satılabilecektir. Ayrıca, perakende olarak ya da toptancı halinde toptan olarak satmak veya münhasıran kendi tüketiminde kullanmak üzere fatura veya müstahsil makbuzuyla doğrudan üreticilerden yapılan toptan alımlar, toptancı haline bildirimde bulunmak kaydıyla toptancı hali dışında yapılabilecektir. Malların toptan veya perakende satışını yapanlar ile malları taşıyanlar ve depolayanlar, bunların toptancı halinden satın alındığını veya toptancı haline bildirildiğini belgelemek zorundadır. Toptancı halinden satın alındığı veya toptancı haline bildirildiği belgelenen malların satışı engellenemeyeceği ve bunların toptancı haline girmeye zorlanamayacağı hükme bağlanmıştır. Sisteme Kayıt, Bildirim ve Hal Rüsumu Bildirimciler, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişiler olup, bu kişiler; a) Sınaî üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayiciler, b) İhraç etmek üzere mal satın alan ihracatçılar, c) İlgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçılar, ç) Üretici örgütleri, d) Komisyoncular, e) Tüccarlar, f) Üreticiden temin ettiği malları, tüketiciye satan market, manav, pazarcı ve diğer perakendeciler, g) Üreticiden temin ettiği malları münhasıran kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşlar olarak belirlenmiştir. Bildirimciler, sisteme kaydolmak zorundadır. Malların depolandığı, işlendiği veya sevk edildiği depo, şube, tesis veya dağıtım merkezleri de sisteme kaydolacaktır. Kendilerince üretilen henüz satışa konu olmamış malları depolama amacıyla sevk eden ya da toptancı halinde işyeri bulunan üreticiler de sisteme kaydolacaklardır. Bildirim miktarının altındaki malları sevk eden üreticiler hakkında bu hüküm uygulanmayacaktır. Kayıt işlemi, toptancı hallerinde faaliyet gösterenler için toptancı hallerince, toptancı hali dışında faaliyet gösterenler için ise il müdürlüklerince yapılacak, sisteme kaydolmayanlar, bildirimde bulunamayacaktır. Bildirim; bildirim miktarı veya üzerindeki malların üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerden her ne sebeple olursa olsun sevkinden önce bildirimciler tarafından sisteme yapılan beyan işlemidir. Bildirim işlemi; a) Toptancı haline doğrudan başvurularak yapılacak bildirimlerde, bildirimcinin veya yetkilendirdiği kişinin beyanına göre toptancı halinde görevli personelce, b) Sistem internet sayfası üzerinden çevrimiçi yapılacak bildirimlerde, doğrudan bildirimcilerce, c) Çağrı merkezi üzerinden telefonla yapılacak bildirimlerde ise, bildirimcinin beyanına göre çağrı merkezinde görevli personelce, sistem üzerinden yapılacaktır. Üreticiler, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilenler dâhil sebze ve meyvelerin üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tutulan ilgili sistemlere kaydolmak zorundadır. Söz konusu sistemlere kayıtlı olmayan üreticiler tarafından üretilen mallara ilişkin bildirimde bulunulamaz. Bildirimde bulunabilmek için üreticilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olma zorunluluğu 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz. Ancak bu tarihten sonra ÇKS şartı aranacaktır. Ürettikleri malları ilgili idarelerce kendilerine gösterilen alanlarda perakende olarak doğrudan tüketicilere satan üreticiler sisteme kaydolmaksızın, yıllık satış miktarlarını sisteme işlenmek üzere her yılın Ocak ayında ilgili idareye bildireceklerdir. Yönetmeliğe göre, bildirim yapıldıktan sonra, sistem tarafından bu işleme ilişkin bir künye oluşturulacaktır. Toptan veya perakende mal satışında, malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde bu maddede belirtilen künyenin bulundurulması zorunlu kılınmıştır. Bildirim miktarının altındaki mallara ilişkin satışlar ile Ürettikleri malları ilgili idarelerce kendilerine gösterilen alanlarda perakende olarak doğrudan tüketicilere satan üreticiler tarafından yapılan satışlarda künye bulundurma zorunluluğu yoktur. Hal rüsumu İlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallardan; toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılanlardan yüzde iki oranında hal rüsumu alınır. Bildirimde bulunmak kaydıyla; a) Sınaî üretimde kullanılmak üzere satın alınan mallardan, b) İhraç edilmek üzere satın alınan mallardan, c) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünlerden, ç) İyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünlerden, d) Üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan mallardan, e) Üretici örgütlerince toptancı hali içinde ve dışında satılan mallardan hal rüsumu alınmayacaktır. Bu Yönetmelik hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.
lamuntsen
lamuntsen  - 10 Aralık 2012 cevapladı
Yeme-İçme kategorisindeki diğer sorular
Sizmaxhfj
Misafir  - 13 Ekim 2021 sordu
7 Cevap
e: bvcv
altıma yaptım
Misafir  - 29 Ocak 2021 sordu
13 Cevap
1000 x 321213 kaç eder
Misafir  - 24 Aralık 2020 sordu
3 Cevap