Güncel

İstanbul depreme hazır hale getirilecek

On Birinci Kalkınma Planı'na göre terörle etkin bir şekilde mücadeleye çok boyutlu ve bütüncül bir bakış açısıyla devam edilecek, terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla etkin bir şekilde mücadele edilecek - Kurumlar arası iş birliğine dayalı entegre sınır yönetimi anlayışı çerçevesinde teknolojik ve fiziki altyapının iyileştirilmesi yoluyla kara ve denizlerde sınır güvenliği artırılacak - İstanbul'daki kritik altyapı tesislerinin, kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kapasiteleri yükseltilecek - Afetlere daha etkin müdahale için kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Afetlerin daha etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilecek - AFAD ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu 2018 verilerine göre 8,9 milyon olan zorunlu deprem sigortasına dahil olan konut ve iş yeri sayısının 2023'te 12,1 milyona ulaştırılması hedefleniyor - Düzensiz göç kapsamında olan yabancılar etkin şekilde izlenecek ve denetlenecek. Uluslararası koruma ve geçici koruma altındakilerin Türkçe dil becerileri geliştirilerek sosyal hayata uyumları artırılacak