HABER

Dışişleri yeniden yapılanmaya gidiyor

Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik önerilerini içeren bir yasa taslağı hazırlandı.

Dışişleri Bakanlığının web sitesinde konuya ilişkin nota göre taslak çalışmada, başta Bakanlığa girişte lisans üstü çalışma yapanların teşvik edilmesi, meslek memurluğunda iyileştirmeler gerçekleştirilmesi ve idari memurluğun kariyer memuriyetine dönüştürülmesi olmak üzere, birçok yeni düzenlemenin yapılması planlanıyor.

-GİRİŞ VE TERFİ SİTEMİNDE DÜZENLEME-

Taslakta Bakanlıkta daha fazla sayıda ve daha farklı disiplinlerden personel istihdam edilmesini teminen, öncelikle meslek memurluğu giriş sınavına katılabilmek için mezuniyeti kabul edilen üniversite bölümlerinin genişletilmesi öngörülüyor.

Taslak çalışmada, meslek memurlarına daha erken aşamalarda Başkonsolos ve Büyükelçi olma imkanlarının sağlanması, Başkatiplik ve Konsolosluk Yeterlik Sınavının meslekte altıncı yılın sonunda gerçekleştirilmesi ve sınavın içeriğinde düzenlemeler yapılması planlanıyor.

-KARİYER MEMURİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-

Taslakla İdari memurluk sınıfının temsile yetkili yeni bir kariyer sınıfına dönüştürülerek, "Konsolosluk, Protokol ve İdari İşler (KPİ) Memurluğu" adını alması, bu sınıfın görev tanımında idari işlerin yanı sıra konsolosluk, protokol, kültür, kamu diplomasisi, ekonomi ve ticaret konularına yer verilmesi ve bu sınıf için kariyer perspektifinin merkezde Daire Başkanlığı, yurt dışında ise Başkonsolosluğu da kapsayacak şekilde düzenlenmesi planlanıyor.

-YABANCI DİL ÖĞRENİMİ-

Meslek ve idari memurların atandıkları ülkenin mahalli dilini konuşabilmelerinin özel bir önem taşıdığı belirtilen taslakta, yabancı dil öğreniminin yeni bir anlayışla ele alınması gereğine işaret edildi.

Yeni düzenlemelerle dil öğreniminin yurt dışı ayağına ağırlık verilmesi, yurt dışındaki dil öğrenim programlarından öncelikle genç meslek memurlarının ve müstakbel KPİ memurlarının yararlandırılması, Rusça, Arapça, Çince, Yunanca, Balkan dilleri ve Farsçanın öncelikli kabul edilmesi, dil öğrenimini tamamlayan personele, bulunduğu veya atanabileceği başka bir ülkede öğrendiği dilde yüksek lisans imkanı tanınması, dil öğrenimi gören personelin ilgili dış temsilciliklerimizce etkin biçimde izlenmesi ve denetlenmesi üzerinde duruluyor.

-YURT DIŞINDA ÖĞRENİM-

Bakanlık personelinin özellikle dış politika açısından önem ve öncelik taşıyan alanlarda yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilmesinin, kurumsal gelişime katkı sağlayacağına dikkat çekiliyor.

-HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ KADROSU-

Taslağa göre, Bakanlık yurt dışı teşkilatı, haberleşme ve bilgi güvenliği ihtiyaçlarının karşılanması bakımından bölge merkezlerine ayrılarak, her temsilcilik bir bölge merkezine bağlanıyor. Taslakla uygun vasıfları haiz Haberleşme Teknik Personelinin sadece bu merkezlere, bu merkezlerde görevlendirilmeyen Haberleşme Teknik Personelinin ise haberleşme alanında ve diğer idari işlerde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça uygun görülecek temsilciliklere atanmaları planlanıyor.

Ayrıca, Bakanlık Haberleşme Teknik Personeline "Bilişim Hizmetleri Tazminatı" adı altında ilave bir ödeme yapılmak suretiyle, bu personelin aylıklarında iyileştirme sağlanmasını temin edecek yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

-BAKANLIĞIN HUKUK ALANINDA GÜÇLENDİRİLMESİ-

Mevcut Hukuk Müşavirliğinin bir genel müdürlüğe dönüştürülerek, bu genel müdürlük bünyesinde uluslararası hukuk ve idare hukuku konularını takip edecek biçimde bir örgütlenme modeli oluşturulması ve bu kapsamda yeni genel müdür yardımcılıkları ve daire başkanlıkları ihdas edilmesi hedefleniyor.

-KAMU DİPLOMASİSİNİN KURUMSALLAŞMASI-

Kamu diplomasisi faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve koordinasyonu için bakanlık, bünyesinde bir "Kamu Diplomasisi Sekretaryası" kurulması ve istişari nitelikte bir "İletişim Danışma Kurulu"nun oluşturulması öngörülüyor.

-ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ-

Bakanlık personelinin merkez ve yurt dışı aylıklarının iyileştirilmesini, çocuk, eş ve eğitim yardımı adı altında yapılan ödemelerde anlamlı ve hakkaniyet temelinde artışlar gerçekleştirilmesini, zor koşullar altında görev yapan memurlara "mahrumiyet tazminatı" ve "güvenlik riski tazminatı" gibi ek ödemeler yapılmasını temin edecek düzenlemeler de tasarıda yer alıyor

-DIŞ MERKEZLERE ATAMALAR-

Taslakta Türk dış politikası açısından önem ve öncelik taşımakla birlikte, koşulları zor olan ülkelerdeki temsilciliklerde görev yapmanın, kıdemli memurlar için de cazip hale getirilebilmesi için "tayin teşvik ödeneği" uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor.

-DIŞİŞLERİ AKADEMİSİ-

Eğitim Merkezi Başkanlığının müstakil bir Dışişleri Akademisine dönüştürülerek yeniden yapılandırılması da reform çalışmalarının temel unsurlarından biri olduğuna işaret edilen taslakta, Dışişleri Akademisinde uzman akademisyenlerin tam veya yarı zamanlı istihdam edilmesi, bakanlığa girmeyi düşünen meslek memuru adaylarının Akademide iki yıla kadar öğrenim sürecine tabi tutulmaları ve bu eğitimin ardından giriş sınavına kabul edilmeleri, bunun yanı sıra Akademide bakanlık personeline daha geniş hizmet içi eğitim imkanları sunulması planlanıyor.

-KURUM VE KURULUŞLARLA YAKIN İLİŞKİ-

Meslek memurlarının çeşitli il valiliklerinde stajlar yaparak, yerel idareleri ve idarecileri tanımalarının sağlanması, merkezde görevli büyükelçiler veya üst düzey diğer yetkililer başkanlığında oluşturulacak heyetlerce, çeşitli illere periyodik ziyaretler düzenlenmesi, yerel yöneticilerle, bölge milletvekilleriyle, sanayi ve ticaret odalarıyla, üniversitelerle ve yerel halkla doğrudan temasların yoğunlaştırılması amacıyla kapsamlı programlar düzenlenmesi de taslakta yer alan öngörüler arasında bulunuyor.

Geri Dön