HABER

Duhan Suresi okunuşu: Duhan Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İsmini, onuncu ayette bulunan "duhan" kelimesinden alan Duhan Suresi, Kur'an-ı Kerim içerisinde "ha-mim" harfleriyle başlayan yedi sureden biridir. Kur'an-ı Kerim'de 44. sırada bulunan surenin Mekke döneminin sonlarında nazil olduğu nakledilmiştir. Duhan suresi okunuşu hakkında araştırma yapanlar Duhan suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri gibi konularda da detaylı bilgiye de ulaşırlar. İşte Duhan Suresi ile ilgili tüm merak edilenler...

Duhan Suresi okunuşu: Duhan Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Duhan Suresi Arapça Okunuşu
 • Duhan Suresi Anlamı
 • Duhan Suresi Faydaları
 • Duhan Ne Demek?
 • Duhan Namazı Nedir?
 • Duhan Suresi Kaç Ayet?
 • Duhan Hangi Surede Bulunur?
 • Duhan Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Duhan Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Duhan Suresi Ne İçin Okunur?
 • Duhan Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Duhan Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • Duhan Suresi Yerine Ne Okunabilir?

"Ha-mim" harfleriyle başlayan diğer surelere benzer bir biçimde Duhan Suresi de konusu itibarı ile Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasının önemine, vahdet inancına, Allah'ın azametine, Firavun ile ilgili bazı kıssalara, kıyamet gününe ve buna benzer konulara değinmiştir. Casiye Suresinden önce, Zuhruf Suresinden ise sonra nazil olan Duhan, İslam alemi için son derece önemlidir. İşte Duhan Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri...

Duhan Suresi Arapça Okunuşu

Duhan Suresi okunuşunu bu bölümde sizlerle paylaştık. Arap harflerini bilmeyen okuyucularımız Duhan Suresi Türkçe okunuşu üzerinden sureyi okuyabilir ya da ezberleyebilir. Latin harfleri üzerinden takip ederken ayrıca sureyi dinleyerek telaffuz nüanslarını da kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

 1. Ha mım
 2. Vel kitabil mübiyn
 3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
 4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
 5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn
 6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym
 7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
 8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
 9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun
 10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn
 11. Yağşen nas haza azabün eliym
 12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun
 13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
 14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
 15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
 16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
 17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym
 18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
 19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
 20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
 21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun
 22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
 23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
 24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
 25. Kem teraku min cennativ ve uyun
 26. Ve züruıv ve mekamin keriym
 27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn
 28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
 29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
 30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
 31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
 32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
 33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
 34. İnne haülai le yekülün
 35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
 36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn
 37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
 38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
 39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
 40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
 41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun
 42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
 43. İnne şeceratez zekkum
 44. Taamül esiym
 45. Kel mühl yağlı fil bütun
 46. Ke ğalyil hamiym
 47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym
 48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym
 49. Zuk inneke entel aziyzül keriym
 50. İnne haza ma küntüm bihı temterun
 51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
 52. Fi cennativ ve uyun
 53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
 54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
 55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn
 56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
 57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
 58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
 59. Fertekıb innehüm mirtek

Duhan Suresi Anlamı

Duhan Suresinin konusu, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi, müşriklerin Rasulullah'a ve Allah'ın ayetlerine karşı tavrı, Firavun'un başına gelen azap, kıyamet günü ve salih ameller işleyenler ile kötü ameller işleyenleri bekleyen farklı akıbetler gibi çeşitli hususlardır. Ayrıca sure cennet hayatına ve nimetlerine de değinmektedir. Duhan Suresi 54. ayet evlilik ile ilgili Cennet hakkında bilgiler verir. Sonrasında da cennette bulunan çeşitli lütuflar anlatılır. Duhan Suresi meali, Müslümanların okuması ve bilmesi gereken önemli bir metindir. Buna ek olarak Duhan Suresi tefsiri okumak suretiyle surenin anlamı hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 1. Hâ. Mîm.
 2. Apaçık Kitab'a andolsun ki!
 3. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz uyarıcılarız.
 4. O gecede her hikmetli iş ayrılır.
 5. Katımızdan bir emir olmak üzere. Muhakkak ki biz peygamberler göndeririz.
 6. Bu, Rabbinden bir rahmettir. Gerçekten O, işiten ve bilendir.
 7. Eğer inanmıyorsanız O, göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir.
 8. O'ndan başka ilâh yoktur. O diriltir, O öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
 9. Hayır! Onlar bir şüphe içindedirler ve eğlenip duruyorlar.
 10. Resulüm! O halde sen göğün apaçık bir duman getireceği günü bekle.
 11. Bütün insanları bürüyecektir. Bu acıklı bir azaptır.
 12. "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, doğrusu biz artık iman ediyoruz." (derler).
 13. Nerede onlarda düşünüp öğüt almak? Oysa onlara apaçık bir peygamber gelmişti.
 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve: "Öğretilmiştir, delidir." dediler.
 15. Biz, azabı biraz kaldıracağız, siz tekrar (eski halinize) döneceksiniz.
 16. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün intikam alacağız.
 17. Andolsun ki onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik ve onlara kerim bir peygamber gelmişti.
 18. (Onlara dedi ki): "Allah'ın kullarını bana bırakın! Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."
 19. "Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getirdim."
 20. "Ben, beni taşa tutmanızdan benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."
 21. "Eğer bana inanmazsanız, başımdan çekilin gidin!"
 22. "Bunlar günahkâr bir topluluktur." diye Rabbine niyazda bulundu.
 23. "Kullarımı geceleyin götür, çünkü takip edileceksiniz."
 24. "Denizi açık bir halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur."
 25. Orada nice nice bağlar-bahçeler, pınarlar-çeşmeler bırakmışlardı.
 26. Nice nice ekinler, güzel makamlar, muhteşem konaklar.
 27. Zevk ve sefa sürüp eğlendikleri nice nimetler.
 28. Bu böyle oldu. Biz de onları başka bir kavme miras bıraktık.
 29. Gök ve yer onlar için gözyaşı dökmedi, onlara mühlet de verilmedi.
 30. Andolsun ki biz İsrailoğullarını alçaltıcı azaptan kurtardık.
 31. Firavun'dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.
 32. Ve andolsun ki, onların durumunu bilerek âlemlerin üzerinde seçkin kıldık.
 33. Onlara âyetlerden (mucizelerden) öylelerini verdik ki, her birinde açıkça bir imtihan vardı.
 34. Bunlar ise şöyle diyorlar:
 35. "İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz."
 36. "Eğer doğru sözlü iseniz bize atalarımızı getirsenize!"
 37. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tubba' kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları da helâk ettik, çünkü onlar günahkâr idiler.
 38. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun olsun diye yaratmadık
 39. Biz onları ancak hak olmak üzere yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.
 40. Şüphesiz ki (hakkı bâtıldan) ayıran o hüküm günü, herkesin bir araya toplanacağı gündür.
 41. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.
 42. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki O Azîz'dir, çok merhametlidir.
 43. Şüphesiz ki Zakkum ağacı.
 44. Günahkârların yiyeceğidir.
 45. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar.
 46. Sıcak suyun kaynaması gibi.
 47. "Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin!"
 48. "Sonra başının üzerine kaynar su azabından dökün!"
 49. "Tat bakalım! Hani sen kendince çok üstün, çok şerefli bir kimse idin."
 50. "Bu, işte o şüphe edip durduğun şeydir."
 51. Muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar.
 52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
 53. İnce ipekten ve parlak atlastan (elbiseler) giyerek karşılıklı otururlar.
 54. Böyle olduğu gibi, biz onları ayrıca iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir.
 55. Orada güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler.
 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur.
 57. Rabbinden bir lütuf olarak. İşte o büyük kurtuluş budur.
 58. Resulüm! Biz onu (Kur'an'ı) senin dilin ile kolaylaştırdık ki, düşünüp ibret alsınlar.
 59. Öyle ise bekle, onlar da beklemektedirler.

Duhan Suresi Faydaları

Duhan Suresi fazileti açısından İslam kaynaklarında geniş yer ayrılan surelerden biridir. Bu nedenle Duhan Suresi okuyarak Allah'u Teala'ya niyaz etmek İslam alimleri tarafından tavsiye edilmiştir.

 • Peygamber Efendimiz; cuma gecesi Duhan Suresini okumanın sabaha bağışlanmış olarak uyanmaya vesile olacağını söylemiştir. Ayrıca Duhan Suresi 54. ayete atıf yapan Rasulullah; cuma gecesi sureyi okuyanları cennette hurilerle evlendirileceğini müjdelemiştir. Ayrıca cuma gecesi bu sureyi okumayana Allah'u Teala'nın cennette bir köşk hediye edeceği de rivayet edilmiştir.
 • Rasulullah başka bir hadisinde, gece Duhan Suresi okuyanlara meleklerin sabaha kadar istiğfar edeceğini belirtmiştir.
 • Duhan Suresini sıklıkla okuyanların kıyamet günü korku ya da dehşetten uzak olacağı söylenmiştir.
 • Mahkemede haksız yere mahkum edilmek istenen kişilerin, Duhan Suresi 51-59. ayetler arasını cevşen gibi üzerinde taşıması tavsiye edilmiştir.
 • Birbiriyle darılmış olan eşler için 3 ya da 7 defa Duhan Suresi okunursa çiftin barışacağı ve aralarında yeni bir muhabbet ortaya çıkacağı söylenmiştir.
 • Şeytanın vesveselerinden korunmak için sık sık Duhan Suresi okumak tavsiye edilmiştir.

Duhan Suresi mucizeleri hakkında pek çok rivayet ve yorum mevcuttur. Bu sebeple İslam alimleri, Duhan Suresinin sıklıkla okunmasını salık vermektedir.

Duhan Ne Demek?

Surenin 10. ayetinde geçen ve sureye ismini veren "duhan" kelimesi duman anlamına gelir. Surede kıyamet günü tarif edilirken gökyüzünden bir dumanın geleceği söylenmiş ve bu dumanı kastederek "duhan" kelimesi kullanılmıştır.

Duhan Namazı Nedir?

Farz ya da nafile namazlar sırasında Duhan Suresini zamm-ı suresi olarak mümkündür. Ancak Duhan namazı isminde müstakil bir namaz yoktur. Sıklıkla meydana gelebilen bu karışıklık; bayram günü kuşluk vaktinde kılınması tavsiye edilen Duha namazı ile ilgilidir. Ayrıca Duha da tıpkı Duhan gibi Kur'an-ı Kerim'de bulunan bir suredir, nitekim anlamı da kuşluk vaktidir.

Duhan Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunluktaki surelerinden biri olan Duhan Suresi 59 ayettir.

Duhan Hangi Surede Bulunur?

Duhan Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan müstakil surelerden biridir. Başka bir surenin çatısı altında bulunmaz.

Duhan Suresi Nerede İndirilmiştir?

Casiye Suresinden önce, Zuhruf Suresinden sonra nazil olan Duhan Suresinin Mekke döneminin sonlarına doğru indirildiği rivayet edilmiştir.

Duhan Suresi Ne Zaman Okunur?

Duhan Suresini okumakla ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması söz konusu değildir. Dolayısıyla sure, Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler gibi uygunsuz olmayan herhangi bir yer ya da zamanda okunabilir. Ancak Duhan Suresi ile ilgili Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadislerde cuma gecelerine yapılan vurgu dikkat çekmektedir. İslam alimleri de bu vurguyu göz önüne alınarak özellikle cuma geceleri Duhan Suresi okumanın daha faydalı olduğu yorumunu yapmışlardır.

Duhan Suresi Ne İçin Okunur?

 • Günahların affı için cuma geceleri Duhan Suresi okumak tavsiye edilmiştir.
 • Duhan Suresini sıklıkla okuyan kimselerin kıyamet gününde emniyet ve huzur içinde olacağı söylenmiştir.
 • Dargın eşlerin barışması maksadıyla Duhan Suresinin okunması nasihat edilmiştir.
 • Ayrıca Duhan Suresinin şeytanın vesvesesinden korunmaya vesile olduğuna inanılır.

Duhan Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Duhan Suresi ezberden okunduğu sürece abdest alınmadan okunabilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir şekilde dokunmak İslam geleneği içerisinde hoş karşılanmamıştır. Dolayısıyla Duhan Suresini mushaftan okumak için abdestli olmak gerekir.

Duhan Suresi Nasıl Ezberlenir?

Duhan Suresi, Kur'an-ı Kerim'in orta uzunluktaki sureleri arasında kabul edilir. Dolayısıyla sureyi yeterli okuma ve tekrarla ezberlemek mümkündür. Ancak daha kolay ve hızlı bir biçimde ezberlemek için önce kelime gruplarını ezberlemek ya da bir baştan bir sondan ayet ezberlemek gibi yöntemlere başvurabilirsiniz. Son olarak çeşitli video izleme sitelerinden okuma ve tilavet örneklerini dinleyerek hem hatalarınızı giderebilir hem de ezberinizi pekiştirebilirsiniz.

Duhan Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Duhan Suresini ezberlemekte başarılı olamayan ya da bir anlığına sureyi hatırlayamayanlar, bunun yerine Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sureyi okumayı tercih edebilir. Duhan Suresi daha çok; kıyamet, Kur'an-ı Kerim'in önemi, daha önceki kavimlerin başlarına gelenler gibi konuları ele alır. Bu açıdan yakın anlamlardaki bir sure ya da ayetleri tercih etmek daha faydalı olacaktır. Ancak böyle ayetler de bilinmiyorsa Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sureyi okumak mümkündür. Eğer söz konusu olan beş vakit namaz gibi farz ibadetler değilse Duhan Suresi yerine Türkçe bir biçimde de dua edilebilir. Bu noktada içten bir niyazında Allah'u Teala indinde karşılıksız kalmayacağına güven duymak gerekir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler