Emeklilik hayal mi oluyor?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarıya göre, özel hastaneler; sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sundukları sağlık hizmetinin yüzde 20'sine kadar ilave ücret talep edebilecek.

Tasarıya göre, SSK ve BAĞ-KUR'luların yanı sıra, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra devlet memuru olanlar; aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar; dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcular ile bunların aileleri de genel sağlık sigortalısı olacak.

18 yaşını doldurmayanlar ile 45 yaşından büyük olan sigortalılardan ortodontik diş tedavilerinde, yüzde 50 oranında katılım payı alınacak. 18-45 yaş arasındaki sigortalı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu masrafları kendisi karşılayacak.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL katılım payı alınacak. Katılım payı, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda, gereksiz kullanımı azaltmak amacıyla prime esas kazanç, gelir ve aylıkların tutarı gibi ölçütler dikkate alınarak, yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olacak.

Alınan katılım payı, hizmetin alındığı tarihteki asgari ücretin de yüzde 75'ini geçemeyecek. 30 günlük prim ve prime ilişkin borcu bulunan BAĞ-KUR'lular, genel sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

SSK kapsamında çalışanlar, zorunlu sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanabilecek.

-Hastaneler sınıflandıracak-

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu; tıp eğitimini, hizmet basamağını, altyapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak, sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilecek.
Komisyon, finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağladığı sübvansiyonlar, maliyet-etkinlik ölçütleri, genel sağlık sigortası bütçesi gibi kriterleri dikkate alarak, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkili olacak.

Kamu ve vakıf üniversitesi hastaneleri dışındaki sözleşmeli sağlık sunucuları, sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, bulundukları sınıf için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin yüzde 20'sine kadar ilave ücret talep edebilecek.

-Genel sağlık sigortası primleri-

Çalışanlardan alınacak genel sağlık sigortası primlerine kademe getiren tasarıya göre, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların (202.80 YTL) primleri, devlet tarafından ödenecek. Bu tutar, her bir kişi için mevcut asgari ücrete göre 18.25 YTL olacak. Geliri, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücretin tamamına (202.80-608.40 YTL) kadar olanların ödeyeceği destek primi ise 24.34 YTL olacak.
Asgari ücret ile asgari ücretin 2 katına kadar gelire sahip olanlar, (608.40-1216.80 YTL arasında) 73.01 YTL prim ödeyecek.

Geliri asgari ücretin 2 katından fazla olanların ödeyeceği primi ise 146.02 YTL olacak. Bununla ilgili usul ve esaslar, SGK tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Hiçbir geliri bulunmayanlar, geçici köy korucuları ile dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın yüzde 12.5'i kadar olacak. Bu primin yüzde 5'i sigortalı, yüzde 7.5'i ise işveren hissesinden oluşacak.

Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçları, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla yüzde 1 ile yüzde 5 oranları arasında kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye, SGK yetkili olacak.

Zorunlu sigorta kapsamında bulunmayanlar, kısmi zamanlı çalışanlar ve sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışan Türk vatandaşları, isteğe bağlı sigortalı olabilecek. Kısmi zamanlı çalışan kişiler, ay içinde kalan günlerini isteğe bağlı olarak doldurabilecek.

Çalıştığı günlerin primi kazancı üzerinden, kalan primlerini de kendi belirleyeceği kazanç üzerinden verecek.

-ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONU-

Asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilikle ilgili itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla SGK bünyesinde, kurum teknik elemanlarından 4, işçi ve işveren konfederasyonlarından 2, TOBB'dan 1 üyeden oluşan, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulacak.
Asgari işçilik incelemesi sonucu gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ile uygulanacak idari para cezalarında, işverenle uzlaşma yapılabilecek. Uzlaşılan prim ve uygulanacak idari para cezaları, uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenecek. Uzlaşılan tutarların süresi
içinde tam olarak ödenmesi halinde işveren, uzlaşılan idari para cezası tutarı için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanamayacak.

-SAĞLIK HİZMETLERİ GERİ ÖDEMESİ-
Sigortalıların gelir, aylık ve ödenekler, prim ve nafaka borçları dışında haciz edilemeyecek. Kurumun prim ve diğer alacaklarda zaman aşımı süresi, 10 yıl olacak.

Sağlık hizmeti sunucularına, tahakkuk etmiş alacaklarının yüzde 70 ile yüzde 85'i arasındaki tutar, faturaların teslim tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde, alacaklarından kesilmek üzere avans olarak verilecek.

90 gün içinde de fatura ve belgelerin incelenmesi tamamlanarak geri kalan tutar ödenecek.

Prime ilişkin belgeler ile iş yeri kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeyen kurum ve kuruluşlara çeşitli idari para cezası kesilecek.

Kurumca yapılacak incelemelerde, sağlık hizmeti sunulmadığı halde bunu fatura eden, belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı tespit edilen sağlık hizmet sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılacak ve bu kuruluşlarla yapılan sözleşmeler fesh edilebilecek.

-2048'de emeklilik yaşı 65'de eşitlenecek-
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işe girenlerde emeklilikte kademeli yaş şartı aranacak.
Buna göre emeklilikte; 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihleri arasında kadınlarda 59, erkeklerde 61; 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62, 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 tarihleri arasında kadınlarda 61, erkeklerde 63; 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 tarihleri arasında kadınlarda 62, erkeklerde 64; 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 tarihleri arasında kadınlarda 63, erkeklerde 65; 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 tarihleri arasında kadınlarda 64, erkeklerde 65 yaş yaş olarak uygulanacak.

Kadın ve erkeklerde 2048 yılından sonra emeklilik yaşı 65'de eşitlenecek.Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işe giren sigortalının emekli olması için aranan 7000 prim ödeme gün sayısı, her yıl 100 gün artırılacak. Bu süre, 2028 yılında 9000'e ulaşacak. İlk defa 2028 yılında işe girecek olan bir sigortalının emekliliğinde 9000 gün prim ödeme şartı aranacak.

AA