HABER

Erdoğan'dan "sendikal haklara özen" genelgesi

Genelgede Erdoğan, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerinden birinin örgütlenme özgürlüğünün sağlanması olduğunu kaydetti.

ANKARA (A.A) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki toplu görüşmelerde varılan mutabakat uyarınca, kamu görevlilerinin sendikal haklarıyla sendikaların kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesini engelleyen bazı kısıtlayıcı durumların ortadan kaldırılmasına yönelik genelge yayımladı.

Genelgede Erdoğan, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerinden birinin örgütlenme özgürlüğünün sağlanması olduğunu kaydetti.

Erdoğan, örgütlü toplumun, demokratik toplum düzenini ve katılımcı yönetimi gerçekleştirmenin vazgeçilmez şartı olarak değerlendirildiğinin altını çizdi. Erdoğan, Türkiye'nin de taraf olarak onayladığı uluslararası sözleşme ve belgelerle Anayasa başta olmak üzere iç hukuk düzenlemelerinde, memurlar dahil tüm çalışanların sendikal örgütler kurabilmelerinin, sendikalara üye olabilmelerinin, sendikalar ve üst kuruluşlarının amaçları doğrultusunda faaliyette bulunabilmelerinin, örgütlenme özgürlüğü kapsamında güvence altına alındığını anımsattı.

Erdoğan, 2009 yılı toplu görüşme sürecinde Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında bazı konularda mutabakata varıldığını belirtti.

Erdoğan, bu mutabakat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının şu konulara uymasını istedi:

''- Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleriyle ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacak.

- Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika şubesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında yapacakları basın açıklamaları, disiplin soruşturmasına konu yapılmayacak.

- Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacak.

- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan sözleşmeli personelin bu 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı Cetvele tabi memur kadrolarına ve diğer sözleşmeli personel pozisyonlarına, memur statüsünde çalışanların ise sözleşmeli personel pozisyonlarına vekalet ettirilmemesine azami özen gösterilecek.

-KAMERAYLA İZLEMEYE ZORUNLU GÜVENLİK İHTİYACI ŞARTI-

- Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet yürütülen mahallerin kamerayla izlenmesi uygulamaları gözden geçirilecek; hizmetin niteliği itibariyle zorunlu güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacı dışında insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkan veren uygulamaların tespit edilmesi durumunda, bu uygulamaların önüne geçilmesi hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

- Disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurullarında temsiline imkan sağlanmış olup, bu düzenleme çerçevesinde sendika temsilcilerinin sendika üyeleri ile ilgili disiplin kurulu çalışmalarına katılmalarına yönelik olarak uygulamada karşılaşılan sorunlar giderilecek.

- Kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik kapsamında yapacakları atama işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı atama taleplerinin gerçekleştirilmesine azami özen gösterecek.

-HAFTA SONLARI İL DIŞINA ÇIKMAYA KOLAYLIK-

- Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesinde disiplin soruşturmalarında tanınan savunma süresinin 7 günden az olmayacağı öngörülmüş olup, bu sürenin asgari süre olduğu hususu ile disiplin soruşturmasının konusu ve kapsamı da göz önüne alınarak, hakkında disiplin soruşturması yürütülen personele savunma hakkının kullanımına imkan verecek bir savunma süresi tanınacak; savunma süresi içinde ilgilinin talebi halinde idarece uygun görülecek ilave savunma süresi de ilgililere tanınabilecek.

- İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve ulaşım kolaylıkları göz önüne alınarak hizmetine ihtiyaç duyularak kendisine bildirilenler dışında kalan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20. maddesi uygulaması açısından, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ikamet etmekte oldukları il hudutlarını terk edebilmeleri konusunda gerekli uygulama kolaylıkları sağlanacak.''

Geri Dön