HABER

Fetih Suresi okunuşu: Fetih Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Müslümanlara Mekke'nin fethedileceği müjdesini veren Fetih Suresi, ismini de sure içerisinde üç kez tekrar eden bu kelimeden alır. Bir zafer müjdesi olan Fetih Suresi, Türk ordusunun cephede olduğu zamanlarda fetih duası olarak da okunabilmektedir. Zaman zaman araştırılan Fetih Suresi okunuşu nasıldır? Fetih suresi Arapça yazılışı ile ilgili araştırma yapanlar Fetih Suresi Türkçe anlamı ile meali ve tefsiri hakkında da detaylı bilgiye ulaşırlar.

Fetih Suresi okunuşu: Fetih Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Fetih Suresi Arapça Okunuşu
 • Fetih Suresi Anlamı
 • Fetih Suresi Faydaları
 • Fetih Ne Demek?
 • Fetih Suresi Kaçıncı Sayfada?
 • Fetih Suresi Kaç Sayfa?
 • Fetih Suresi Kaç Ayet?
 • Fetih Hangi Surede?
 • Fetih Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Fetih Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Fetih Suresi Ne İçin Okunur?
 • Fetih Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Fetih Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • Fetih Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi olan Fetih Suresi, nüzul sırası itibarı ile Maide Suresi ile Cuma Suresi arasındadır. Medine döneminde nazil olan sure; Hudeybiye Antlaşması hakkında çeşitli bilgiler ve Mekke'nin fethedileceği müjdesini içermesinin yanı sıra münafıklar ve cihatla ilgili bazı konulardan da bahseder. İslam geleneğinde Fetih Suresi okumak; özellikle savaş ya da cihat zamanları çok sık tercih edilen bir uygulamadır. Nitekim bu sebeple Fetih Suresi, milletimiz tarafından sıklıkla Türk ordusu için de okunmaktadır. Ayrıca Fetih Suresinin faziletleri için pek çok İslami kaynak geniş bir yer ayırmıştır. Müslümanlar için müjde hüviyetinde olan Fetih Suresi, savaş zamanları dışında da okunan dualar içerisinde yer bulan bir suredir. Sizler için Fetih Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı, Fetih Suresi fazileti ve faydaları gibi bilgileri bir araya getirdik.

Fetih Suresi Arapça Okunuşu

Fetih Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan pek çok sure gibi son derece ahenkli ve vezinli bir okunuşa sahiptir. Arap alfabesini okuyamayanlar için 28 ayetten oluşan surenin Türkçe okunuşu da yazımızda mevcuttur.

1- İnna fetahna leke fetham mübına
2- Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
3- Ve yensurakellahü nasran azıza
4- Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
5- Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
6- Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra
7- Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma
8- İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
9- Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla
10- İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma
11- Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habıra
12- Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura
13- Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra
14- Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahıyma...
15- Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla
16- Kul lil muhallefıne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ülı be'sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma
17- Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma
18- Le kad radıyallahü anil mü'minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba
19- Ve meğanime kesiraten ye'huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma
20- Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü'minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
21- Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra
22- Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra
23- Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
24- Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basıyra
25- Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa'lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma
26- İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in alıma
27- Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
28- Hüvellezı erseIe rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
29- Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma...

Fetih Suresi Anlamı

Fetih Suresi meali açısından incelendiğinde daha çok müşriklerle yapılan cihat ve sonrasındaki Hudeybiye Antlaşması ile beraber Mekke'nin fethinin müjdelenmesi gibi konulara temas eder. Cihat yapanlara cennette verilecek ihsanlardan bahseden sure, müşrikler ve münafıklar için ise cehennem azabını hatırlatır. Fetih Suresi Diyanet meali, Arapça'yı bilmeyenler için surenin Türkçe anlamını bütün nüans ve dil kurallarına dikkat ederek aktarmıştır. Diyanet mealine uygun olarak hazırlanmış Fetih Suresi Hayrat meali ile surenin anlamını idrak ederek aynı zamanda Arapça metninden de okuyabilirsiniz.

1- Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.
2- Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.
3- Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.
4- İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.
5- Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.
6- Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!
7- Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
8- Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
9- Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.
10- Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.
1- Yakında a'râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, "Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile." Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
12- Aslında siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.
13- Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse şüphesiz biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.
14- Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir...
15- Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: "Bırakın biz de arkanıza düşelim." diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: "Bizi kıskanıyorsunuz." diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.
16- A'rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.
17- Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.
18- Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye'de) sana bey'at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.
19- Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
20- Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin.
21- Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir.
22- Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.
23- Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
24- O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir.
25- Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.
26- O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah herşeyi bilendir.
27- Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.
28- Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
29- Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

Fetih Suresi Faydaları

 • Hicretin 6. yılında nazil olan Fetih Suresi Hz. Peygamber tarafından; üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure olarak tarif edilmiştir.

 • Rasulullah ayrıca namazdan önce ya da sonra Fetih Suresi okuyanların, kendisi ile birlikte Mekke'nin fethinde bulunmuş hükmünde sayılacağını ifade etmiştir.

 • Çeşitli kaynaklarda; Ramazan ayının ilk gecesinde nafile namazı kılarak zamm-ı sure olarak Fetih Suresi okuyanların sene boyunca tüm bela ve musibetlerden korunacağı söylenmiştir. Ayrıca bir işten önce aynı şekilde nafile namaz kılmanın o işin yolunda gitmesine sebep olacağı nakledilmiştir.

 • 41 Fetih mucizesi şeklinde isimlendirilen bir geleneğe göre, 7 günde 41 Fetih Suresi okuyanlar her türlü sıkıntıdan kurtulur ve muradına tez zamanda kavuşur. Bu uygulamaya göre Fetih Suresi okumalarına Cumartesi günü başlanır. Cumartesi günü yalnızca bir defa okunduktan sonra salavatı fetih çekilir. Pazar günü 3, pazartesi 5 defa olmak üzere arttırılarak Fetih Suresi okunmaya devam edilir. Salı, çarşamba ve perşembe günleri yedişer defa, cuma günü ise cuma selasından önce 11 defa okunur. Böylelikle toplam sayı bir hafta içerisinde 41'e tamamlanmış olur.

 • Kimi alimler duaların kabulü için her gün 7 kez Fetih Suresini okumanın son derece faydalı olduğunu nakletmişlerdir.

 • Fetih Suresi ile birlikte Ali İmran Suresi cevşen olarak da Müslümanların üzerinde taşıdığı surelerdir. Bu cevşenin kişiyi şer ve kötülüklerden koruduğuna inanılmaktadır.

 • Ramazan ayında, özellikle gökte hilal olduğu akşamlar Fetih Suresini 3 defa okumanın kişiye bolluk ve bereket getireceği düşünülür. Benzer bir biçimde günün başında Fetih Suresinin ilk üç ayetini okuyan kimselerin de gününün bereketli geçeceği inancı vardır.

 • Müslümanlara müjde getiren surelerden biri olan Fetih Suresinin okunması da daha çok sıkıntıların giderilmesi, işlerin rast gitmesi gibi hususlarda faydalı görülmüştür.

Fetih Ne Demek?

Türkçe'ye de geçmiş olan fetih kelimesinin sözlükteki ilk karşılığı açmaktır. Hatta Arapça'da bu kelimeden türetilen miftah kelimesi anahtar anlamına gelir. Ancak fetih yol gösterme ya da zafere ulaşma gibi anlamlara da sahiptir. Nitekim kelimenin Fetih suresindeki kullanımı da Müslümanların zafer kazanarak Mekke'yi geri alması hakkındadır. Surede fetih kelimesi 1, 18 ve 27. ayetler içerisinde tekrar eder.

Fetih Suresi Kaçıncı Sayfada?

Fetih Suresi Kur'an-ı Kerim'in 510. sayfasında başlar. Cüzlere ayırarak ifade edersek sure, 26. cüzün 10. sayfasındadır.

Fetih Suresi Kaç Sayfa?

510. sayfada başlayan Fetih Suresi, 4 sayfadan oluşur ve 514. sayfada tamamlanır.

Fetih Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunluktaki surelerinden biri olan Fetih Suresi 28 ayetten oluşur.

Fetih Hangi Surede?

Fetih Suresi, Kur'an-ı Kerim'in müstakil surelerinden biridir. Dolayısıyla herhangi bir başka surenin çatısı altında bulunmaz.

Fetih Suresi Nerede İndirilmiştir?

Fetih Suresi Medine'de, hicretin 6. yılında indirilmiştir. Müslümanlar, müşrikler ile yapılan Hudeybiye Antlaşması'nın kendi aleyhlerine olduğu düşüncesine kapılınca Allah'u Teala onlara Fetih Suresini nazil ederek endişelerini gidermiştir. Fetih Suresi, Hudeybiye Antlaşması'nın Müslümanlar için olumlu bir gelişme olduğunu belirtmesinin yanı sıra yeni fetihlerin de müjdesini vererek ashab-ı kiramın sevinmesini sağlamıştır.

Fetih Suresi Ne Zaman Okunur?

 • Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer tüm sureler gibi Fetih Suresini okumak için de uygunsuz olmadığı sürece bir zaman ya da mekan kısıtlaması yoktur. Ancak daha faydalı olması açısından çeşitli kaynaklarda günün ya da senenin belli vakitleri tavsiye edilmiştir.

 • Bu vakitlerden biri Ramazan ayıdır. Ramazan ayı içerisinde Fetih Suresi okuyanların bütün bir sene boyunca bela ve musibetlerden korunacağı inancı yaygındır.

 • Ayrıca çeşitli kaynaklarda cuma günleri, cuma namazı vaktinden önce okunmasının faydalı olduğu belirtilmiştir.

 • Bazı alimlerden nakledildiğine göre, sabahları Fetih Suresi okumak günün geri kalanının daha hayırlı geçmesine vesile olur.

Fetih Suresi Ne İçin Okunur?

 • Fetih Suresi, herhangi bir muradın gerçekleşmesi için dua maksadı ile okunabilir.

 • Her gün en az bir defa Fetih Suresi okuyanların gün boyunca işinin rast gideceği yönünde rivayetler vardır.

 • Bir sıkıntıya düşenlerin cuma geceleri nafile namazından sonra 11 defa Fetih Suresi okuması tavsiye edilmiştir.

 • Fetih Suresi, bilhassa askerler için de okunabilmektedir. Müslüman cemaatin sabah namazından sonra 1001 kez Fetih Suresini okuması ile ordunun zafer kazanılacağına inanılır. Nitekim bu sebeple Türk ordusu için de sıklıkla Fetih Suresi okumaları yapılmaktadır.

 • Ayrıca Rasulullah, Fetih Suresini sıklıkla okuyanların kendisi ile birlikte Mekke'nin fethinde bulunmuş hükmünde sayılacağını belirtmiştir.

Fetih Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Fetih Suresini ezberden olduğu sürece abdestsiz okumakta bir sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir biçimde el sürmek Ehl-i Sünnet anlayışında hoş karşılanmamıştır. Dolayısıyla mushaf üzerinden herhangi bir sureyi ya da ayeti okumak için abdestli olmak gerekir. Ayrıca aynı şekilde namaz esnasında da abdestli olmak gerektiği için zamm-ı sure olarak Fetih Suresi okunacaksa yine abdestli olmak şarttır.

Fetih Suresi Nasıl Ezberlenir?

28 ayet ve 4 sayfadan oluşan Fetih Suresi, ezberleme açısından bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunluktaki surelerinden biridir. Fetih Suresini ezberlemek için çeşitli ezberleme tekniklerinden yararlanılabilir. Sıklıkla kullanılan tekniklerden biri; bir baştan bir sondan ezberlemedir. Bu yöntemde bir ayet baştan bir ayet sondan ezberlenerek normalde olabilecek sonlardaki aksaklıkların önlenmesi amaçlanır. Benzer şekilde her sayfadan birer ayet ezberleyerek ilerlemek de faydalı olabilmektedir. Bu yöntemlerin dışında elbette sıklıkla okumak, dinlemek, tekrar etmek gibi pratikler de son derece önemlidir.

Fetih Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Fetih Suresini ezberlemekte başarılı olamayan kimseler Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sureyi okuyabilir. Fetih Suresi anlam açısından Müslümanlara müjde getiren bir suredir. Dolayısıyla böyle bir anlam ihtiva eden diğer ayetlere yönelmek daha faydalı olacaktır. Ancak bunlar da bilinmiyorsa herhangi bir sure okumakta ya da Türkçe ifadelerle dua etmekte bir sakınca yoktur. Bu noktada içten ve güzel bir dille yapılan duaların Allah katında karşılıksız kalmayacağına güven duymak gerekir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler