HABER

Hucurat suresi okunuşu: Hucurat suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Kısa bir sure olmasına karşılık pek çok konuya değinen Hucurat Suresi, Müslümanlar için son derece önemli bir suredir. Kur'an-ı Kerim'de 49. sırada bulunan sure, ismini 4. ayette bulunan "hucurat" kelimesinden alır. Hucurat suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali nedir? Din alimleri tarafından detaylıca incelenen Hucurat suresi tefsiri nasıl yorumlanır?

Hucurat suresi okunuşu: Hucurat suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Hucurat Suresi Arapça Okunuşu
 • Hucurat Suresi Anlamı
 • Hucurat Suresi Faydaları
 • Hucurat Ne Demek?
 • Hucurat Suresi Kaç Ayet?
 • Hucurat Suresi Kaç Sayfa?
 • Hucurat Suresi Kaçıncı Sayfada Bulunur?
 • Hucurat Hangi Surede Bulunur?
 • Hucurat Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Hucurat Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Hucurat Suresi Ne İçin Okunur?
 • Hucurat Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Hucurat Suresi Nasıl Ezberlenir?

Tahrim Suresinden önce nazil olan Hucurat Suresi, Peygamber Efendimize karşı nasıl edep içinde davranılacağına ilişkin ayetler içermesi bakımından da son derece önemlidir. Nitekim surenin, Temimoğulları kabilesine mensup bazı insanların Peygamber Efendimiz ile görüşürken gösterdikleri kaba tavırlar nedeniyle nazil olduğu rivayet edilmiştir. Hucurat Suresi hakkında bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. İşte Hucurat Suresi meali, Türkçe okunuşu ve açıklaması, faziletleri...

Hucurat Suresi Arapça Okunuşu

Hucurat Suresinin okunuşunu sizlerle Latin harfleri üzerinden paylaştık. Arap alfabesini öğrenmemiş okuyucularımız, çeşitli video paylaşım sitelerinde bulabilecekleri kıraat örneklerini dinleyerek surenin mahreç ve telaffuz detayları hakkında bilgi sahibi olabilir.

 1. Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım
 2. Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba'dıküm li ba'dın en tahbeta a'malüküm ve entüm la teş'urun
 3. İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym
 4. İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati ekseruhüm la ya'kılun
 5. Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim le kane hayral lehüm vallahü ğafurur rahıym
 6. Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın
 7. Va'lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy'uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun
 8. Fadlem minellahi ve nı'meh vallahü alımün hakım
 9. Ve in taifetani minel mü'minınaktetelu fe aslihu beynehüma fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy hatta tefıe ila emrillah fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve aksitu innellahe yühıbbül müksitıyn
 10. İnnemel mü'minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun
 11. Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi'sel ismül füsuku ba'del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun
 12. Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba'daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba'duküm ba'da e yühıbbü ehadüküm ey ye'küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym
 13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır
 14. Kaletil a'rabü amenna kul lem tü'minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütıy'ulahe ve rasulehu la yelitküm min a'maliküm şey'a innellahe ğafurur rahıym
 15. İnnemel mü'minunellezıne amenu billahi ve rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillah ülaike hümüs sadikun
 16. Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü ya'lemü ma fis semavati ve ma fil ard vallahü bi külli şey'in alım
 17. Yemünnune aleyke en eslemu kul la temünnu aleyye islameküm belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in küntüm sadikıyn
 18. İnnellahe ya'lemü ğaybes semavati vel ard vallahü basıyrum bima ta'melun

Hucurat Suresi Anlamı

Yazımızın devamında Hucurat Suresinin Türkçe açıklaması mevcuttur. Bu açıklamayı okuyarak surenin Türkçe anlamını öğrenebilir, sure hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca Hucurat Suresi tefsirini okuyarak surenin bahsettiği hususlar hakkındaki bilgilerinizi daha derin bir hale getirebilir, surenin mesajını daha iyi bir biçimde idrak edebilirsiniz.

 1. Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 2. Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.
 3. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın, gönüllerini takvâ (Allah'a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.
 4. (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.
 5. Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 6. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
 7. Bilin ki, aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslam'ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.
 8. Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
 9. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah'ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, âdaletli davrananları sever.
 10. Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
 11. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.
 12. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
 13. Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.
 14. Bedevîler "İman ettik" dediler. De ki: "İman etmediniz. (Öyle ise, "iman ettik" demeyin. ) "Fakat boyun eğdik" deyin. 2 Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. "
 15. İman edenler ancak, Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
 16. (Ey Muhammed!) De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. "
 17. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: "Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. "
 18. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

Hucurat Suresi Faydaları

İslam kaynakları, Hucurat Suresi fazileti ve sırları hakkında pek çok detay ihtiva etmektedir. Bu anlamda Hucurat Suresi hakkındaki rivayetler İslam geleneği içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

 • Bir hastalıktan muzdarip olan kimseler için bir hafta boyunca yedişer kez suya üfleyerek Hucurat Suresi okumak tavsiye edilmiştir. Daha sonra bu su vasıtasıyla Hucurat Suresinin hastanın şifasına vesile olacağına inanılmaktadır.

 • Sıkıntı içerisinde bulunan ve kendisini çaresiz hisseden kişiler, manevi bir ferahlama bulmak için Hucurat Suresi okuyabilir.

 • Hamile kadınların Hucurat Suresi okuması halinde hem annenin hem de bebeğin Allah tarafından muhafaza edileceği rivayet edilmiştir.

 • Peygamber Efendimiz bir hadisinde, Hucurat Suresini okuyanlara Allah'u Teala'ya itaat edenler adedince sevap verileceğini buyurmuştur.

Hucurat Ne Demek?

Surenin 4. ayetinde yer alan ve sureye adını veren "hucurat" kelimesi "hücre" kelimesinin çoğuludur. Nitekim hücre, sözlük karşılığı itibarı ile "başkalarının girmemesi için çevrilmiş yer" anlamına gelir. Surede kastedilen ise Peygamber Efendimiz ve ailesinin barındığı Mescid-i Nebevi'nin yanında bulunan evdir.

Hucurat Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'deki kısa surelerden biri olan Hucurat Suresi, 18 ayettir.

Hucurat Suresi Kaç Sayfa?

Hucurat Suresi az sayıda ayete sahip olmasına rağmen ayetlerinin diğer sureler ile kıyaslandığında biraz uzun olduğu söylenebilir. Dolayısıyla sure, Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık iki buçuk sayfalık bir yer tutar.

Hucurat Suresi Kaçıncı Sayfada Bulunur?

Hucurat Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 514. sayfasında başlar, 516. sayfada ise tamamlanır.

Hucurat Hangi Surede Bulunur?

Hucurat Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan müstakil surelerden biridir ve başka bir surenin kapsamı içerisinde bulunmaz.

Hucurat Suresi Nerede İndirilmiştir?

İslam alimleri, Hucurat Suresinin Medine döneminde, Fetih Suresinden sonra nazil olduğu hususunda birleşmektedir. Ancak surenin 13. ayetinin Mekke döneminde indiğine dair Abdullah bin Abbas'tan aktarılan bir rivayet vardır. Bu rivayet doğru kabul edilirse surenin konu bütünlüğünün açıklanamayacağı gerekçe gösterilerek pek çok kaynak tarafından kabul edilmemiştir.

Hucurat Suresi Ne Zaman Okunur?

Dini kaynaklarda, Hucurat Suresi ya da herhangi bir surenin okunmaması gereken bir zaman aralığı bildirilmemiştir. Dolayısıyla münasip olduğu sürece herhangi bir zaman ya da mekanda Hucurat Suresini okumakta bir sakınca yoktur.

Hucurat Suresi Ne İçin Okunur?

 • Bir hastalığın, özellikle bedensel bir aksaklığa sebep olan bir rahatsızlığın pençesinde olan kimseler için Hucurat Suresinin okunması tavsiye edilmiştir.
 • Çaresizlik ya da buhran içerisindeki kimselerin Hucurat Suresini okuması, manevi açıdan huzur bulmalarına vesile olarak görülmüştür.
 • Hamile kadınlara; hem kendilerinin hem de çocuklarının sağlığının Allah'u Teala tarafından korunması için Hucurat Suresini okumaları nasihat edilmiştir.
 • Ayrıca Hucurat Suresi, Rasul-u Ekrem'in yanında müminlerin nasıl davranacağıyla ilgili usul ve edep erkanlarından bahsetmektedir. Bu doğrultuda İslam geleneği içerisinde; büyüklerin yanında nasıl davranılacağı, nasıl saygılı olunacağı gibi konularda da Hucurat Suresinde çizilen davranış kalıpları örnek kabul edilmektedir. Dolayısıyla sureyi anlamını bilerek okumak bu açıdan da son derece önemlidir.

Hucurat Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

İslam inancı gereği, Kur'an-ı Kerim'e namaz abdesti almadan dokunmak ya da Kur'an-ı Kerim'den bir sure okumak caiz değildir. Dolayısıyla Hucurat Suresini mushaf üzerinden okumak için abdest almak gerekir. Ancak ezberden okumak için abdest almanın gerekli olduğuna dair bir rivayet yoktur.

Hucurat Suresi Nasıl Ezberlenir?

Hucurat Suresi; yaklaşık iki buçuk sayfalık hacmiyle Kur'an-ı Kerim'in orta uzunluktaki surelerinden biridir. Dolayısıyla yeterli çaba ve pratikle ezberlenmesi mümkündür. Ezberleme sürecinin daha verimli olması için çeşitli yöntemler tavsiye edilmiştir.

 • İslam alimleri, günün ilk saatlerinde Kur'an-ı Kerim'deki sureleri ezberlemenin daha verimli olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Nitekim sabah vakti, insan zihni günün yorgunluğundan daha uzaktır. Dolayısıyla bu vakitlerde ezber çalışmalarını yapmak daha faydalı olacaktır.
 • Ezber kapasitenize göre kelime grupları belirlemek çalışmanızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
 • Çeşitli tilavet ve kıraat örneklerini dinlemek özellikle doğru telaffuz ve mahreç şekillerini öğrenmek için son derece önemlidir. Bilhassa Arap alfabesini bilmeyen okuyucularımıza, harflerin telaffuzundaki nüansları kavrayabilmeleri için internet üzerinden okuma örneklerini incelemelerini tavsiye ederiz.
 • Bir baştan bir sondan ayet ezberleyerek çalışmak, İslam geleneğinde hafızlar tarafından da sık sık başvurulan bir tekniktir. Bu sayede surenin sonlarına doğru meydana gelebilecek ezberdeki aksaklıkların önüne geçilmektedir.
 • Hucurat Suresini ezberlemekte muvaffak olamayan kimselerin Hucurat Suresi yerine Kur'an-ı Kerim'den başka bir sureyi okumasında bir sakınca yoktur. Hucurat Suresi konu itibarı ile edep erkanının yanı sıra Müslümanların hem birbirleriyle hem de inkar edenlerle iletişiminin nasıl olması gerektiğine değinen bir suredir. Müminleri kardeş ilan eden surenin yerine okunacak ayetlerin de böylesi bir anlama yakın olması yeğdir. Ancak böyle bir sure ya da ayet de bilinmiyorsa herhangi bir sure okunabilir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler