Hükümetten "duble yol" atağı

ANKARA (ANKA)- Hükümet, yaklaşan yerel seçimler öncesi "duble yol" olarak bilinen bölünmüş yol projelerinin ülke genelinde tamamlanması için yeni hamle başlatıyor.

Bölünmüş yollara ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Genelgede Karayollarında standartların yükseltilerek trafik, can ve mal güvenliğinin, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi ve hayatın kolaylaştırılması amacıyla bölünmüş yolların en hızlı biçimde tamamlanması ve mevcut yolların iyileştirilmesi için alınması gereken önlemler bildirildi.

Genelge uyarınca, bölünmüş yolların yapımı ve onarımı için alınacak önlemler ve izlenecek prosedür şöyle:

-Valiler idari sınırları içinde yapılacak yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa tespit edecekler, bu çerçevede hazırlanacak yol yapım programını Mart ayının sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığı'na gönderecekler.
- Yol yapım ve iyileştirme çalışmaları öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının iş makinaları, malzeme, ekipman ve personeli eliyle gerçekleştirilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, valiler tarafından bu konuda verilecek talimatları geciktirmeksizin yerine getirecekler, kamu kurum ve kuruluşlarının olanaklarıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan işler, kısmen veya tamamen ihale edilerek yaptırılacak.
Bu çalışmalara ilişkin proje, mühendislik, kontrollük ve eğitim hizmetleri, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak, bu işler için gerekli ek ödenek Maliye Bakanlığı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılacak.
- Yol yapım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle kurulacak şantiyeler, il özel idarelerinin sorumluluğunda açılacak, ve buralarda kullanılacak makinelerin yedek parça, bakım-onarım, akaryakıt, lastik ve benzeri bütün ihtiyaçları ait oldukları kurumlarca karşılanacak. Bu işler için ödenek yetersizliği durumunda il özel idareleri bütçelerinden yararlanılacak.
Görevlendirilen personelin yemek, barınma, ulaşım, çalışma ofisi gibi gereksinimlerinin karşılanması ve şantiyelerin güvenliği ve makinelerin park edileceği alanların belirlenmesinde valiler yetkili olacak.
Yol yapım ve iyileştirme işleri, il özel idareleri tarafından köylere hizmet götürme birliklerine ödenek aktarma yoluyla da yaptırılabilecek.
- Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının, İş Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, fazla çalışma ücreti ödenmeden yapılması esas olacak. Fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulursa, bunun ücreti il özel idareleri tarafından karşılanacak.
- Mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanların dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince yapılacak imar uygulamalarında düzenleme ortaklık payları öncelikle yol yapımı için ayrılacak, bu iş için ödenmesi gereken kamulaştırma giderleri, olanakları ölçüsünde il özel idarelerince karşılanacak.
- Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulacak malzemenin temini için açılacak taş ocağı, kum-çakıl ocağı ve ariyet ocaklarının ruhsat, izin ve tahsis işlemleri ilgili kurumlarca ivedi bir şekilde sonuçlandırılacak. Diğer kamu kuruluşlarına ait ocaklardan malzeme alınmasına gerek duyulursa valinin talebi üzerine ilgili kurumca ivedilikle gerekli izin verilecek.
- Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarında toprak işleri, sanat yapısı, ödenekleri Ulaştırma Bakanlığınca gönderilecek olan alt temel ve temel işleri asfalt yapılacak düzeye kadar valiliklerce; viyadük, tünel, köprü ve asfalt kaplama işleri ise Karayolları Genel Müdürlüğü'nce eş zamanlı olarak planlanarak yapılacak veya yaptırılacak.
Valiliklerce yapılacak işlerin metraj ve keşifleri ile ihale dokümanları, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak ilgili valiliklere iş sezonu öncesinde teslim edilecek.
- Valilikler, il sınırları arasında aks oluşturan bölünmüş yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını, aralarında protokol düzenleme yoluyla bitirilmesini sağlayacaklar.
- Yol güzergahı üzerinde bulunan içme suyu, kanalizasyon şebekesi, enerji nakil hattı, haberleşme hattı, boru hatları ve benzeri nakil hatlarının deplasmanlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması esas olacak, ancak bu işlerin de valiliklerce yaptırılması durumunda işin bedeli kurumlarınca karşılanacak, ilgili kurumlar arasında gerekli eşgüdüm valiler tarafından sağlanacak.
- Yeni yapılan yolların etrafındaki ağaçlandırma ve peyzaj işleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanların dışında il özel idarelerince yapılacak. Bu amaçla valiler, ilgili kurumlar arasında gerekli eşgüdümü sağlayacak.