HABER

KADİR GECESİ Kuran-ı Kerim'den okunabilecek sureler nelerdir? Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir?

Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'den okunabilecek sureler, bu kıymetli gecede ibadetlerini doğru ve eksiksiz yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu gün, İslam alemi için önemli bir gündür. Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'e bu kıymetli gecede vahyedilmeye başlandı. Dolayısıyla vatandaşlar internette; Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'den okunabilecek sureler nelerdir? Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

KADİR GECESİ Kuran-ı Kerim'den okunabilecek sureler nelerdir? Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir?

Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'den okunabilecek sureler, bin aydan daha kıymetli olduğu bildirilen bu kıymetli gece ibadet etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'den okunabilecek sureler nelerdir? Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kadir Gecesi okunacak dualar ile Kadir Suresi'nin anlamı ve okunuşu...

KADİR GECESİNDE KUR'ANI KERİMDEN OKUNABİLECEK SURELER NELERDİR?

Kadir Gecesi'nde Yasin, Kadir Suresi, Tebareke, Amme ve İnşirah Suresi okunabilir.

KADİR SURESİNİN ANLAMI VE FAZİLETİ NEDİR?

Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi'nden almaktadır. Surenin Kadir Gecesi'ni konu almaktadır. Bir hadisi şerifte "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi, toplamda 5 ayet-i kerimeden oluşur. Sure'nin Mekke devrinde; Abese Suresi'nden önce, Şems Suresi'nden de önce indirildiği bilinmektedir. Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alır. Toplamda 30 kelimeden oluşan Kadir Suresi'nin sayfa numarası ise 598 olarak belirtilir.

Bir rivayete göre, "Hz. Muhammed'e (s.a.v) ümmetinin ömrü gösterilmiş ancak Resulullah bu ömrü önceki ümmetlerinkine kıyasla kısa bulmuş. Ümmetinin amelde kısa ömür ile diğerlerininkine yetişemeyeceğini düşünmüş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk Kadir Gecesi'ni vermiştir." (Muvatta)

KADİR SURESİ OKUNUŞU

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

KADİR SURESİ'NİN TÜRKÇESİ

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle

KADİR SURESİ'NİN TÜRKÇE ANLAMI

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

YASİN SURESİ

1.Yasın
2.Vel kur'anil hakiym
3.İnneke le minel murseliyn
4.Ala sıratım müstekıym
5.Tenziylel aziyzir rahıym
6.Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7.Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
8.İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9.Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10.Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
11.İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12.İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
13.Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14.İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15.Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
16.Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
17.Ve ma aleyna illel belağul mübın
18.Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19.Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20.Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
21.İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
22.Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23.E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
24.İnnı izel le fı dalalim mübın
25.İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26.Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
27.Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
28.Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29.İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30.Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31.Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32.Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
33.Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
34.Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35.Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36.Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
37.Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38.Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39.Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40.Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
41.Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42.Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43.Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44.İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45.Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46.Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
47.Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
48.Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
49.Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
50.Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51.Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52.Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53.İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
54.Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
55.İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56.Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57.Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58.Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59.Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60.Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
61.Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym
62.Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
63.Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64.Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65.El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66.Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67.Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68.Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
69.Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
70.Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
71.E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
72.Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
73.Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74.Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75.La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76.Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
77.Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78.Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79.Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80.Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81.Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82.İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
83.Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

TEBAREKE

 1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
 2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
 3. Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
 4. Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
 5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
 6. Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
 7. İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
 8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
 9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
 10. Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
 11. Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
 12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
 13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
 14. Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
 15. Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
 16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
 17. Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
 18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
 19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
 20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
 21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
 22. Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
 23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
 24. Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
 25. Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.
 26. Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
 27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
 28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
 29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
 30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

AMME SURESİ

 1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
 2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
 3. Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
 4. Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
 5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
 6. Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
 7. İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
 8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
 9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
 10. Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
 11. Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
 12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
 13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
 14. Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
 15. Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
 16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
 17. Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
 18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
 19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
 20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
 21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
 22. Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
 23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
 24. Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
 25. Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.
 26. Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
 27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
 28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
 29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
 30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm

 1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
 2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
 3. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
 4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
 5. Selamün hiye hatta matle’ılfecr

İNŞİRAH SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Elem neşrah leke sadrek
 2. Ve vada'na 'anke vizreke
 3. Elleziy enkada zahreke
 4. Ve refa'na leke zikreke
 5. Feinne me'al'usri yüsren
 6. İnne me'al'usri yüsren
 7. Feiza ferağte fensab
 8. Ve ila rabbike ferğab

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238). Namazın kılınacağı saat ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. 1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi, 2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi, 3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi, 4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler