Kamu Denetçiliği Kurumundan başörtüsü kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, başörtüsüyle görev yaptığı için ikaz alan devlet memurunun şikayetini kabul ederek, memurun başörtüsüyle görev yapmasının sağlanması yönünde tavsiye kararı aldı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan başörtüsü kararı

Kurum, başörtüsü yasağının, insan haklarına, eşitlik ilkesine, din ve vicdan hürriyetine, çalışma ve sözleşme hürriyetine, adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete, iyi yönetim ilkelerine ve aynı zamanda Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil ettiğini belirterek, başörtüsü yasağının kaldırılması ve insanların serbestçe kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarının olanaklı kılınması için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'teki "görev mahallinde baş daima açık" ibaresinin metinden çıkarılması konusunda Başbakanlığa tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Şikayet sahibi başörtülü kadın memur, mesai saatlerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun hareket etmediği gerekçesiyle çalıştığı kurum tarafından yazıyla ikaz edildi. Bunun üzerine kadın çalışan, görevini başörtülü yapmasının anayasal hakkı olduğunu gerekçesiyle, "idarenin aldığı tasarrufun yanlışlığının tespiti, idarenin bu konuda bilgilendirilmesi, hukuksuz kararından vazgeçmesinin sağlanması" istemiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Şikayeti inceleyen Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış, hazırladığı raporu, Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'na sundu. Elkatmış'ın hazırladığı karar, Başdenetçinin onayının ardından ilgili birimlere gönderilecek.

Karardan

Kararda, şikayete konu ikaz yazısının dayanağının, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılıp 25 Ekim 1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'in 5. maddesi olduğu belirtildi. Yönetmeliğin bu hükmünde, kadın memurların kılık kıyafetlerinin nasıl olması gerektiğinin ayrıntılı şekilde belirlendiği ve kadın memurların görev mahallinde başının daima açık olacağının hüküm altına alındığı kaydedildi.

Devlet Memurları Kanunu'nda, devlet memurlarının, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde olduklarının belirtildiği ifade edilen kararda, devlet memurları için disiplin cezasına konu olacak hallerin de bu kanunda sıralandığı hatırlatıldı.

"Din ve inanç hürriyetini kısıtlama anlamına gelebilecek bir hüküm yok"

Anayasa ile Devlet Memurları Kanunu'nda din ve inanç hürriyetini kısıtlama anlamına gelebilecek herhangi bir hükme yer verilmediği belirtilen tavsiye kararında, şunlar kaydedildi:

"Kamu hizmetlerinde çalışanlara din ve inanç hürriyeti konusunda getirilecek bir sınırlamanın bu madde hükümlerine ve temel kanunun ruhuna aykırı olmaması gerekir. Çalışan bir kadının başını örtmesi, kendi gibi düşünmeyen insanların haklarına herhangi bir tecavüz olarak düşünülemeyeceği gibi bu durum kamu ve çalışma düzenini bozucu hareket olarak da algılanmamalıdır. Zira kişinin başının açık yada kapalı olmasının çalışma verimliliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olduğu düşünülemez. Aksine mevcut yasak, nüfusun çalışma niyetinde olan eğitimli, dinamik, üretken ve nitelikli bir kısmının üretim potansiyeli dışında tutularak katma değer üretmesini engellenmek suretiyle toplumun gelişmiş toplumlar seviyesine ulaşmasında değerlendirilememiş ve atıl bırakılmış olmaktadır ki bu durum ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Kaldı ki ülkemizde başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma amacını meşru gösterebilecek, din ve inanç hürriyetini kısıtlamayı haklı çıkarabilecek hiçbir veri ve olaya rastlanmamıştır. Bu nedenle yapılacak kısıtlamalar, varsayımlara dayanan muhtemel bir tehlike için temel bir hak olan din ve inanç özgürlüğünün tamamen kullanılmaz hale gelmesine izin vermek demek olacaktır. Halbuki demokratik ve çoğulcu bir toplumda temel hak ve özgürlükler korkulara dayalı varsayımlarla kısıtlanamamalıdır."

Uluslararası sözleşme hükümleri

Kararda, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, çalışma hakkı ve eşitliğe ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşme ve bildirilerde yer alan hüküm ve ifadelere yer verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Leyla Şahin/Türkiye kararına da atıf yapılan kararda, AİHM'in bu kararla başörtüsü yasağının devletin, bireyin dinini açıklama özgürlüğü üzerinde uyguladığı bir kısıtlama olduğunu kabul ettiği, din ve inanç özgürlüğünün ne kadar önemli, vazgeçilemeyecek bir özgürlük olduğuna doğrudan vurgu yaptığı belirtildi.

İngiltere'deki havayolu şirketinin kıyafetlerde dini sembollerin kullanılmasıyla ilgili davada AİHM 4. Dairesinin Eweida ve Diğerleri/Birleşik Krallık davasına ilişkin hükmüne de yer verilen kararda, İsviçre'de Yüksek Temyiz Mahkemesinin, Bürglen kasabasındaki bir liseye başörtülü alınmayan bir öğrencinin ailesinin açtığı davada, lise ve dengi okullarda uygulanan başörtüsü yasağının hiçbir nedene dayanmadığına ve uygulanamayacağına hükmettiği kaydedildi.

Türkiye'de kadınların başörtülü olarak kamu kurumlarında çalışmalarını kısıtlayan tek düzenlemenin, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinin 5. maddesindeki hüküm olduğu vurgulanan kararda, "Kadınların başörtüyle öğretim kurumlarına girmelerini ve kamu kurumlarında çalışmalarını yasaklayan yasal bir mevzuat olduğu yönünde bir kısım kamuoyunda var olan yaygın ön kabulde, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların etkisi olduğu düşünülmektedir" ifadesi kullanıldı.

Kararda, Danıştay 8. Dairesinin avukatların başörtüsüyle duruşmalara girmesine olanak tanıyan , Danıştay 12. Dairesinin de başörtülü öğretmene verilen cezanın iptaline ilişkin kararlarına da yer verildi.

"Farklı topluluklar tarafından paylaşılan bir değer"

Başörtüsünün, Anadolu'nun da içinde bulunduğu kültürel ve siyasi coğrafyada çok uzun yıllar, yaygın biçimde farklı dini, etnik ve kültürel topluluklarca kullanıldığı belirtilen kararda, bu kullanımın, belli bir dine veya inanca ait bir nesne olmaktan öte aynı zamanda kültürel, etnografik ve folklorik boyutları da olan ve farklı topluluklarca paylaşılan bir değer olduğu vurgulandı.

Doç. Dr. Ulvi Saran'ın "kamuda başörtüsü yasağı" analizinden de alıntı yapılan kararda, "Günümüzde, ülkemizde kullanılma yaygınlığı azalmakla birlikte gündelik hayatta hala yoğunlukla kullanılan konuyla ilgili son dönemlerde yapılan saha çalışmaları, toplumun büyük çoğunluğunun, kadınların başörtülü kamu kurumlarında çalışmalarında herhangi bir sakınca görmediğini ortaya koymuştur" değerlendirmesine yer verildi.

Gerek gündelik gerek iş hayatında, hatta kamu kurumlarının bazılarında idarecilerin inisiyatifiyle de olsa çalışma şansı elde edilen ortamlarda, başı açık kadınlarla başörtülü kadınların bir arada barış ve uyum içinde çalıştıkları ifade edilen kararda, hizmet sunarken ve hizmet alırken söz konusu meseleden dolayı hiç kimsenin mağdur olmadığı kaydedildi.

"Başlı başına ayrımcılık"

İnsanlar arasında inanç ve düşünce farkı olmasının normal karşılanması gerektiği, toplumu oluşturan herkesin aynı görüş, düşünce, inanç, din, dil ve kültürde olmasının beklenemeyeceği vurgulanan kararda, şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'de farklı düşünen kadınların da farklı kıyafet biçimini tercih eden kadınların da aynı aile içinde bile var olduğu gerçeği, söz konusu yasağın toplum nazarında yerinin olmadığını, sosyal hayatın tüm alanlarında bireylerin bir arada sorunsuz yaşayabildiğini göstermektedir. Öte yandan söz konusu yönetmelik hükümleri memurun dış görünüşüyle ilgili ayrıntı sayılabilecek, günümüz sosyal hayatında ve demokratik, insan haklarına saygılı ve birey özgürlüğünün ön planda olduğu bir ülke olan Türkiye'de yeri olmayan hükümler içermektedir. Yönetmelik hükümleri hem kadın memurlar hem de erkek memurlar için ayrıntılı hükümler içermesine rağmen bu hükümlerin tamamına yakın bir kısmının uygulanmadığı görülmektedir. Buna rağmen yönetmeliğin sadece başörtüsüyle çalışılmasını yasaklayan hükmünün uygulanıyor olması, başlı başına bir ayrımcılık göstergesi olup, hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki söz konusu yönetmelik, 1980 darbesi akabinde ve darbe hükümeti tarafından çıkartılmış olup, darbe döneminin izlerini taşımaktadır. Totaliter ve tek tip insan yetiştirme zihniyetinin bir tezahürüdür."

"Meşru hiçbir dayanağı yok"

Başörtülü çalışmanın engellenmesinin, kişinin din ve vicdan hürriyeti, çalışma ve sözleşme hürriyeti ve eğitim ve öğrenim hakkının sınırlandırılması şeklinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Şikayet konusu işlemin dayanağı yönetmeliğin ilgili hükmünün, hiyerarşik üst hukuk normlarından Anayasa'ya ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı bir hüküm oluşturduğu, demokrasisini geliştirmeye çalışan ve Avrupa Birliği üye ülkeleri vatandaşlarının sahip olduğu temel hak ve özgürlük standartlarını kendi vatandaşına uygulamayı arzulayan devletimizin hedefleriyle uyuşmadığı, ileri demokrasi standartları ile insan haklarına dayalı adalet anlayışıyla bağdaşmadığı, din ve vicdan hürriyeti, çalışma ve sözleşme hürriyeti ve eğitim ve öğrenim hakkını açıkça kısıtladığı, iyi yönetim ilkelerini ihlal ettiği, meşru hiçbir dayanağı bulunmadığı ve dolaylı olarak toplumda cinsiyet ayrımcılığına sebep olduğu değerlendirilmektedir." (AA)

güncel haberler

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 100 yorum
Elbette üniversitelerde, iş yerlerinde isteyen istediği şekilde giyinmeli ve inançlara saygı olmalı... Ama yakında elinize balta alıp açık insan avına çıkacak gibi yozlaştınız, artık kapalılardan çok açıklar rahatsız oluyor bu ülkede... Her açık giyinene o.... gözüyle bakan insanlar oldunuz, madem inançlara saygı ve giyinişe özen istiyorsunuz, kimsenin giyinişi, tatili, bikinizi zorunuza gitmeyecek. Biz müslümanız, keseriz, asarız, yırtmaç, etek olmaz derseniz kulluk eşitliğiyle bile ters düşersiniz. Putperestlerden, bağnazlardan farkınız kalmaz...
Başını bağlıyarak yada karısının,çocuğunun başını bağlatarak siyasi sömürü yapan ,insanları din yoluyla istismar eden kişiler çokmu masumionlar türbanlarıyla şov yaparken,başını bağlamayanlar gayrı müslüm yada edepsiz mi olacak,onlar çok namuslu toplum namussuzmu olacak,cinsel ayrımcılığı bu sefer onlae yapacak olursa ne diyeceksiniz merak ediyorum,bu kadar güncel konu varken,yeni kurulmuş üstelik sınavsız,yorpille kurum başına getirilen ,nsanların,ilk olarak din konularına el atılması ne kadarda manidardır.
BAK KARDEŞİM YAŞIM 62 BUGÜNE KADAR BENİM ANNEM DAHİL HANIMLAR BAŞLARINI ESARPLA YEMENİ İLE ÖRTEDİ BU TÜRBAN DENİLEN SEY DİNİ SİMGE.ERBAKAN ZAMANINDA GETİRİLEN BİR BAĞLAMA SEKLİ BAŞINI ÖRTENE KİM NEDİYORKİ. BEN DUYMADIM BU GÜNE KADAR AMA BUNDAN SONRA COK SEY DEĞİŞECEK. ÖRTEN ÖRTEMEYEN DİYE AYRILACAK KADINLAR ÖRTEN MÜSLÜMAN ÖRTMEYEN GAYRI MÜSLİM. AMA HER BOKU YİYENDE ONLAR.ONLARIN YARISINDAN FAZLASI SADECE GÖSTERMELİK ÖRTÜNÜYORLAR. HÜKÜMET DEĞİŞSİN GÖRECEKSİN HEPSİ KICINI DAHİ AÇARLAR
Göstermelik örtündündüklerini sen nerden biliyorsun niyet okuyucu..adı eşarp olmuş yemeni olmuş başörtüsü olmuş türban olmuş ne farkeder o başı örtüyormu örtüyor...size ne batıyor onu anlayamadık bir tüRlü..götünü açmak isteyen açabilir...SERBEST..kapatana da karışmayın be kardeşim...
Meydanı boşalttınız şimdi istediğiniz gibi at koşturun. Yakında devir değişir, bu yağdanlıkları o zaman görürüz. Medeni devlet kuralları ATATÜRK tarafından koyulmuştur, bunu değiştirmeye kalkan zihniyet yarın hesap verir, bu devletin en üstü olsa bile... Devletin her kademesi artık bizden diye düşünmeyin. Çünkü bugün sizden görünenler dün laik idi.. Bu dönekler yarın sizi de tanımayacaktır, onun için kimse kimseye güvenmesin.
laiklik ve dinsizlik aynı şeylermiş gibi konuşmuşsunuz , size katılıyorum , laik olan bir insanın islamı kabullenip müslüman olduğunu söylemesi bir ahmaklıktır çünkü laiklik dinsizliktir ve islama karşı çıkarılmış bir inkilaptır , hem laik hem müslümanım diyen ya yalancıdır yada aptaldır , çok şükür ben laik değilim , kim Allah'tan güzel hüküm verebilir , adını büyük harflerle yazdığın zavallı cesetmi?
alahın geri zekalısı emrah sen dua et atatürke yoksa senin baban ya ingilizdi ya fransızdı sende kesin katoliktin ,kuş beyinli az otur ve düşün atatürk olmasaydı sen şimdi ne idin
aptalca bir yorum daha, bu insanlar zamanında baskı ve zulümle insanları sindirip okumak isteyen kızlarımıza engel olmadılarmı, hala sapkınlıklarına Atatürk'ü alet etmeye çalışıyorlar. Atatürk'ü kullanıp faşistliklerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Halk artık bu düzenbazları iyi tanımaya başladı. Halka rağmen halkı ezen baskı uygulamaya çalışanların devri kapandı. Bundan dolayı son çırpınışlarını yapıyorlar. Yine her zamanki gibi dine ve kurallarına saldırıyorlar. Hainler sizi.
Laiklik bir devlet yönetim biçimidir. Bunu kasten dinsizlik diye yazmak hamam böceğinden bile daha aşşağılık bir yaratık olamaktır. Milyonlarca Müslüman var bu ülkede gene milyarlarca Müslüman, Hristiyan, Musevi, Şaman, Budist, Hindu v.s. var dış ülkelerde ki devlet yönetiminin laik olmasını tercih ederler. Bütün bu insanlara dinsiz diyenin 2 tarifi vardır. Ya kara yobazdır, ya zır cahil. Aslında ikisi de bir kapıya çıkar.
evet , dünün bugününde Atatürk'ün zamanında o zamanın mevcut yönetim biçim ve idaresi ne şekildeyse onlardan gibiydi. sonrasında ise laik. ;) yani , bugün o bahsettiğin kişiler kimlerse onların laik'im deyip sonra dönmeleri gibiydi Atatürk'ün yaptığı da. Sözde medeni devlet kurallarından bahsedip kuran kişiyi de söylemişsin ya , bizim ki öyle bir medeniyetti ki , hiç bir medeni devletin yapamadıklarını yaptı , 20 yaşında İstanbul' u fetheden bir gencin ; Fatih Sultan Mehmet'in medeniyeti , sizin bugün ki medeni devlet kurallarını yaşadığınızı zannetmeniz bu topraklarda ne kadar acı verici.
BİZİM KIZ BİZDEN KAÇAR BAŞINI ÖRTÜP GÖTÜNÜ AÇAR.HER TÜRBANLIYI MÜSLÜMANLIĞINDAnmı örtünüyor saNIYORSUNUZ.ÇOGU OROSPULUĞUNU GİZLEMEK İÇİN ÖRTÜYOR UNUTMAYIN.NORMAL BAŞINI ÖRTENE KİMİN NE DEDİĞİ VAR
başını örtenler inancından örter. bu durumu kötüye kullananlarda vardır muhakkak. ama bu zannettiğinz gibi çok değildir. önemli olan kişinin işini hakkıyla yapmasıdır. tavrınız çok sert ve kaba. adınıza hiç yakıştıramadım
ateistlik senin kanında var
diyen diyor ama bu dediklerinizle de siz de başörtüsüne hakaret etmiş olursunuz.
Bu ülkede baş örtüsü sorunu yok. Baş örtüsüyle sorunu olan siyasiler. Oy toplayacağız diye ya düşman olurlar baş örtüsüne ya da dost. Çıkıp sokağa etrafınıza baktığınızda kimse kimseye ne başındaki örtüsünden ne de üzerindeki mini elbisesine bakarak düşmanlık etmez. Senin inancına göre başını örtmen gerekiyorsa örtersin, inancına göre örtmemen gerekiyorsa örtmezsin bu kadar basit. Siyasiler şu baş örtüsünün yakasını bi bıraksa artık. Ama çarşaf giyersen yobaz, bi karış etek giyersen or... derler. Bunları önemsemiyorsan, herkes istediği gibi giyinir kime ne. Günahında senin sevabında senin...
onun için mi gezi olaylarında türbanlı kadının üzerine işedi bazı şerefsizler...çoğunluk değilse de baz laik yobazlar başörtüsü dedimi gerim gerim geriliyor....
derin karakaya yalan konuşma iftira atma,bu işeme dediğin olay ispatlanmadı,senin gibi ileri zekalılar iftira atarak yaydı.hala aynı yalana devam birde müslümansınız,yuh size,en büyük günahlardan birini işliyorsun bu ne yaman çelişki.
d.karakaya.. o yalan öyle değildi. Sizin çoban aynen şöyle attı o gazı. ""Yüz tane yarı çıplak adam başörtülü gençkızın üstüne işediler"" hala bu iftranın iftira, yalan olmadığını ispat edecek.. fotoları falan var.. dedi. Bekliyoruz. Tabii bu laf size..damardan serum. O gazla odunu, palayı kapan çıksın başı açık kadını, kızı kıyma yapsın, ortalık iyicene karışsın amacıyla söylendi o palavra. Bu arada bilesin kimsenin götü açık değil.. Yalnız .. ""ben Erdoğan'ın götünün kılıyım"" diye bağırıp, Başbakanın pantolunu manen aşağı çekip merkez karargahı Millete teşhir eden oldu. Sizden biri..
HELEL OLSUN KICIKIRIKLERA KARAFATMALARA İSTEDİKLERİNİ YAPTIRDILAR ATATÜRKÇÜYÜM DİYE GECİNEN MHP ZATEN OY İÇİN YAPMIYACAĞI YALAKALIK YOK. CHP DE ONUN KATARI. GETİRİM OLSUN BİTSİN ARTIK İSLAM DEVLETİNİ KURUN HERKES 1 ER KİLO KINA ALSIN KICINA YAKSIN.
GÖRÜNÜŞTEKİ KARAFATMAYI GEÇ SEN GÖRÜNEN BEYNİNİ KARARTMA...
geçmişini bilmiyorsun her halde karfatma dediğin islam kadınını örtünüş tarzı kurtuluş savaşında çanakkalede o kadınlar analar mermi taşıdı müslüman takınca karafatma rahibe takınca çağdaş değilmi imam cübbe giyince irtica rahip giyin ce çağdaş değilmi ancak bu kadar olunur gerici
Hayırdır sen İslam Devleti kurulsa rahatsız mı olacaksın? Pardon da sen neye hizmet ediyorsun. İslam Müslümanı rahatsız etmez.
adam çıplak gider iş yerine ses yok neden bu baş örtüsü bir yerlerine batıyor anlamış değilim,
yorum yapmis olmak icin yorum yapmayin, varsa bir fikriniz soyleyin. kim ciplak gidiyormus isyerine. ne alaka simdi turbanin karsitligi ciplaklikmidir. her isyerinin kendine gore bir kurali bir giyim sekli vardir. tamam ozaman yakinda yuzu gorunmeyen kara carsafli polisler yada subaylarda benim inancim deyip giyim ozgurlugunu kullansinlar
valla ben sokakta türbanlıların ve mollaların daha çok ayrımcı oldukları kanatindeyim.bizim onlara gösterdiğimiz hoşgörüyü gün gelecek onlar bize göstermedikleri gibi dövmeye sövmeye hakaret etmeye hatta ve hatta toprağa gömüp taşlamaya kadar götürecekler.bunun sonu buraya gidecek tıpkı avrupa ve amerikanın bizi görmek istediği gibi irana afganistana yaptıkları gibi.bir ATATÜRK daha gelmedikçede o esaretten kurtulunamıyacak.ben bu devirde başını kapatmakta israr eden ve bu konudada yobaz olan ve bunu dinle bağdaştıran kim varsa onlarıda şiddetle kınıyorum.öyle zavallılarki.
Bi ihtimal üzerinden insanları yargılamak ne kadar da kötü
baş örtmede ısrar edenleri kınıyorsun ama ırak'a afganistana zulmeden avrupalıların yaşadığı gibi yaşıyorsun kınayarak mı hoşgörüde bulunuyorsun kendinle çelişme
Tek kelime ile saçmalamışsın. Bu milleti 50 yıldır böyle korkutup durdunuz hala bıkmadınız değilmi? Sizlere kalsa kadınlarımızı zorla şortla dolaştırırsınız. Sizlerin kim olduğunuz kime hizmet ettiğiniz belli değil. Ne mal olursanız olun ama önce insan olun, insana saygılı olun, dine ve dini değerlere saygılı olun. Sizler kendiniz gibi düşünmeyenlere saygı göstermezsiniz. Bu da yobazın bağnazın asıl sizler olduğunu açıkça gösteriyor. Bu millet sizden de sizlerin zihniyetindekilerden de bıktı artık, düşün milletin yakasından. Artık sömürebileceğiniz o saf halk yok karşınızda.
Biz siz diyosunuz da siz kimsiniz ??
paşam valla gidiyor... :)
Size paramı verdiler bu yorumları yapın diye laikmiş? Bırakın bu işleri...At gözlüğüyle bakın durun ancak. Sanane kardeşim isteyen istediği kıyafetle çalışır. Size batan ne?
Sana ben batırırım Bi daha belini doğrutamassın.
BAŞÖRTÜSÜ DEĞİL TÜRBANDIR O . . ! Ayırt edebilselar aradaki farkı ortada problem kalmayacak da... Padişah beyinlerine başörtüsü diye kazıdı anlamazlar artık...
O KARARI VERMEYEN MAHKEMENİN ORADA OTURACAĞINIMI SANIYORSUNUZ.ADAMLAR HEM HAKIM ,HEM SAVCI,HEM MAHKEME AKSİNE DÜŞÜNENLERIN YAŞAMA HAKKIMI KALDI.YAŞASIN SATILMIŞ TÜRK ADALETİ
o kara zorla verilmiş olsa senin gibi itler burda böyle ulutulmazdı tamammı dingil
bende seviyorum başörtüsünü ama, hiç alışık değiliz biz. bir cumhurbaşkanı ki, eşinin görüntüsü bir garip geliyor bana. bence islama göre, görünmesi bile hoş değil.
onada alışırsınız, 10 yılda açık görüntüye bu kadar alışan 5-10 yılda bunada alışır.
SEN NEDEMEK ISTIYORSUN KARDES NE ANLAMTMAK ISTEDIGINI BILE BILMIYORSUN
Seçimler yaklaşıyor ya..türbanlı bacılarıma başlarlar..ya ALLAH aşkına niye görmüyosunuz..devlet malları kimlere satıldı bi bakın ya artık.dünyada kaçak.ı konumuna girdik.o kadar çok düşmanımız çoğaldıki bu israille anlaşmalartından dolayı .hükümet amerika güdümlüdür kardeşim..yaptığı işlere bi bakın arada bir benim kapalı bacımlarıomda olmuyor bu işler.
devletin elindeyken o mallar kimlerle doldurulmustu cehapeli miltanlarla..hep zarar hep zarar bari vergisi aliyor üstümüzüden embesilleri cektiler.düsmanimiz ise zaten cok ictekiler bu kadar saf olunca disariyada hacet kalmiyor..sen yana dur kendi derdine kendi aklinida milletin aklindan üstün sayma
ömerben1977 CHP 40 yıldan fazladır İktidar yüzü görmemiş,nasıl milatanlarını doldurabilirki,atıyorsan biraz mantıklı at,azcık tutsun yalaka adam.İftira atıp durma birde sözde müslümansın,
BAŞI ACIK NORMAL GİYİMLİ HİÇ KİMSE BENİM DİKKATİMİ ÇEKMİYOR.AŞIRI MAKYAJ YADAM ONLARI YIYESİ GELİYORAPMIŞ TURBANLILAR VARYA(SIRF KENDİSİNİ DİKKAT CEKMEK İÇİN SÜSLENEN)
Dinimiz turbani degil bas ortusunu emreder.turban takip altina dar kot tayt ustune dar bady yuzune bir suru makyaji emretmez
hamzasl,aydın din adamları dinimizde böyle bir emir olmadığını defalarca açıkladı.Artık sesleri çıkamıyor,çünkü tehdit ve baskı altındalar.,Size göre baş örtüsü,benim gibilere göre türban olan (ninelerimizden baş örtüsünün nasıl kullanılacağını görmüştük) bu örtü maalesef din tacirleri tarafından siyasi ve ticari çıkarları için acımasızca kullanılıyor.Bu sıcaklarda gencecik kızları ter içinde bırakan,güneşten,yağmurdan,oksijenden,denizin nimetlerinden mahrum bırakanlar İnşallah ahirette cayır cayır yanarlarken bu çocukların 33 derece sıcak altında o kıyafetlerle neler çektiğini anlarlar.
sen bu yorumu yapmadan önce başına saksı falan düşmüş olmalı herhalde. türban dikkat çekmek için asla takılmaz. dinimizin emri bir kere bunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsunuz belkide dinden Kur'an'dan haberiniz yok galiba ki cahilliğinize saymalıyım..
10 senedir aynı hikaye yeter artık zaten devletin her kurumunda kapalı vatandaşlar çalışıyo daha neyin haberi bu kim ne yapabildi geçelim artık bunları vatan elden gidiyo onun için neler yapabiliriz nasıl kurtarabiliriz onları tartışalım
Vatan elden falan gitmiyor.Hortumlar elden gidiyor.Bu milletin gerçek evlatları bu ülkeyi kimseye kaptırmaz. sen merak etme.Sen şöyle bir çevrene bak neyin elden gittiğini anlamaya çalış.
HERKİM OLURSA OLSUN BİR DİYER İNSANIN KILIK KIYAFETİNE MÜDAHALE EDİYOR VE YASAKLAR GETİRİYORSA İNSAN HAKKINDAN BAHSETMESİN ADALETTEN BAHSETMESİN.ŞUANDA KADINLAR KİLOTLA GEZİYOR KİMSENİN GIKI ÇIKMIYOR NERDE KALDI O İTOĞLU İTLER NEDEN KONUŞMUYOR O KADINLARI TENKİT ETMİYORSUNUZ.ÇÜNKÜ HOŞUNUZA GİDİYOR DİYİLMİ AMINA KODUKLARIM.KİM KAPALI BİR KADINA KARŞI ÇIKIYORSA BİRDAHA AMINA KOYAYIM.BU KİM OLURSA OLSUN İSTERSE DEVLETİN EN BAŞI YADA EN KIÇI OLSUN.SÖZÜM HEPSİNE GEÇERLİ.
Bu yorumunu yayınlayan mynet' çileri es geçmişsin. Ayıp olmuş.
siz once medenice konusmayi ve yorum yapmayi ogrenin. iste yobaz dedigimiz insanlar ayni siziin cizdiginiz profil. agzindan salyalar akarak baskalarina saldiran ugursuzlar. ama asla basarili olamyiacaksiniz turkiye cumhuriyetinde
Arkadaşım Allah rızası için aranan bir hak küfürle aranmaz. Küfürle hak arayan ancak Küffarlardır. Onlarda Allah'ın emrine karşı gelen yaratıklardır.
En büyük derdimize çare bulduk .Başörtüsü artık serbest.CARİ AÇIK kapanır,kansere çare bulunur,dolar ile altın düşer,asgari ücret yükselir,Üniversıte mezunları artık hemen iş bulur,Suriye ve Mısırdak savaş ve kargaşa sona erer.Hepimizin gözüaydın.
ALTININ DEĞERİNİ KUYUMCU ANLAR... DİNİ YAŞAM TARZIYLA ALAKASI OLMAYAN İNSANLARIN ÖNCELİKLERİ BAŞKA OLABİLİR TABİ. AMA BİR DE SİZ BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAK ZORUNDA OLANLARA SORUN HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ DİYE ??? SEN ORDAN ATIP TUT RAHAT RAHAT...
yıllardır başörtüsünü dilinden düşürmeyen sizsiniz akcedere kimsenin cıkart cıkartma dediği yok hem banane ister taksın ister takmasın ama yıllardır kuş beyinli insanlar bu konularla uyuyor uyumayada devam ediyor.bu ülkeyi bi başörtüsüyle yönetiyorlar resmen insanlar istediğini yapar istediği şekilde yaşar bu ülkenin derdi işsizlikse türbanla değilde bu sorunla uğraşılması gerekir.
bu sorunu çözmek basit AKP ÇÖZMEK İSTEMİYOR .. kılık kıyafet yasasına KIYAFET SERBEST yazıp meclisten geçirecekler her kanun değişik ligini yapıyorlar bunu da yapsınlar. AMA SİYASİ MALZEMELERİ KALMAZ. insanları neyle kandıracaklar..
NEDEN TAVSİYE KARARI.RESMEN İSTEYİN VE BU İŞİ BİTİRİN.ŞEREFSİZLER 12 YILDIR MİLLETİ AVUTUYORSUNUZ.RİYAKARLAR.HIMBIL HERİFLER,KİŞİLİĞİ GELİŞMEMİŞ 4.SINIF HIMBIL KADINLAR...GÖSTERİN ARTIK MARİFETLERİNİZİ...
kim ne dersin kimsenin kimseye karışmaya hakkı yok ancak başkalarının hakları çiğnenmeye çalışılıyorsa eğer buna bir cevap verilmesi gerekir. ne diye konuşup duruyorsunuz ki durmadan başörtüsünü eleştirip duruyorsunuz. bilmeyenler ve bilmek istemeyenler için söylüyorum başörtüsü dinimin Allah'ın bize bir emri ve bizim bunu uygulamamız gerekir, kimsenin karışmaya hakkı yok. siz daha yobaz kelimesini nerede nasıl kullanacağını bilmeyen kişiliksizler, kimin ayrımcı, kimin ayrımcılık kurbanı olduğu belli. Ey bir Ailene bile Hükmedemeyen ilerici, 3 Kıtaya, Hükmeden Ecdadım mı Gerici (anlayan anlar
hamzasl, Müslümanlıkta kadın ile erkek aynı ortamda çalışamaz, bi ara seninkiler bu duruma da bir çare buluversinler...ya kadın çalışmasın benim ortamımda ya da ben çalışmayayım kadınlı ortamda!
huanarslan, söylediğin doğru gözünü, elini, dilini ve belini koruman lazım ama belli ki sen hiç oralı değilsin. yalnız sen tam bilmiyormuşsun anlaşılan. aynı ortamda çalışamaz dersek yanlış olur, kimsenin dışarıdan giremeyeceği bir yer de çalışamazlar ki senin kastettiğin yerlerde böyle değil galiba.
tabi sizin amacınız başkaysa istediğiniz kişiyle istediğiniz yerde çalışabilirsiniz ki sonucunu düşünseniz iyi edersiniz...
Beyler bizim karnımız aç,Madem Hükümetimize tavsiye kararında bulunabiliyorsunuz hazır başlamışken öncelikle Ödenen maaşların AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRININ üzerinde olması ile ilğili bir TAVSİYEDE BULUNSAYDINIZ YA.... Türban sıktı artık TENCİT PİLAVI gibi oldu.AKP İKTİDARA GELELİ 10 YIL OLDU,İLK İKTİDARA GELECEĞİ YILKİ SEÇİM VAATLERİNE BİR BAKIN...TÜRBAN 10 yıl öncede OY ALMAK İÇİN bir araçtı bugünde aynı hani Başbakanımız diyor ya TENCERE TAVA HEP AYNI HAVA......
karnın açsa internette gezinecegine ekmek paranı kazan.
insanların aclıgı calışmadıklarından değil yetim hakkı yıyenler yüzünde ben memur maaşıyla ay sonunu getiremiyorum beyfendının kızı evde oturarak 47bin tl maaş alıyor,millet vekili maaşıyla gecinemiyorlarmış birde yetmiyor yıllardıt türbanla sürekli gündemi oyalıyorlar kardeşim isteyen takar isteyen takmaz insanların arasına bu ayrımı sokmanın anlamı ne yıllardır türban üzerinden hem gündemi oyalıyorlar hemde insanları ayrıştırıyorlar.
Neden "flaş!!!" haber? olması gereken bu zaten, doğru bir karar.. Özgürlükse, bu da özgürlük..
evt doğru diyorsun yıllardır buna karsı cıkandayok zaten sadece gereksiz yere gündem meskuliyeti ve insanları ayrımlaştırmaktan başka birşey değil türban konusu.türbanı dilinden düşürmeyen bu şekilde siyaset yapan bi iktidara sahibiz ama malesef sıkışınca türbana islama sığınan ama duze cıkınca kızına 47bintl oğluna gemicik karısına ortaklıklar dolu şirketler bahşeden bi başbakanın ülkesinde bizde anca türbanla birbirimizi ayrımlaştırırız.
bu kadar kolaydı bunu çözümlemek.bu güne kadar aklınız nerdeydi.12 yıldır ikdidarda olan akp seçim zamanı yaklaşınca bu tür konuları çözüme kavuşrurmuş gibi yapıyor.daha önceleri neden çözümlemdeiniz.
12 yıldır neredeydiniz???
Başörtüsü,başörtüsü sıktınız be kardeşim.Biz erkekler kısa pantolon atlet dolaşırken Din borazanlığı yaparak kadınları 21 nci yüzyılda kara çarşaf içerisinde yaktınız kavurdunuz yahu.Dini alet ederek bu işleri konuşmayın .Atatürk ilke ve inkilâplarına birazcık saygı gösterin ,kafanızdaki tilkiler kaybolup gider.
Sen oralarına buralarına bakacaksın diye açıp soyunsalar çok hoşuna gidecek değil mi? İnsanlıktan nasibini almamış yaratık. Senin tek amacın kadınlar vücutlarını açsınlar bana sergilesinler bende ona içimdeki en hayvani duygularla bakabileyim. Senin başka bir amacın yok.
Kusura bakmayın ama başörtüsü demek kara çarşaflara bürünmek demek değildir. Kaldı ki bizler müslüman insanlarız ve Kur'an-ı Kerimin emir ve yasaklarına uymamız gerek. Öldükten sonra Atatürk'ün ilke ve inkılâplarına uydun mu diye değil, Kur'an-ı Kerimde geçen emirlere uydun mu diye sorguya çekileceğiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize edepli giyinmeyi ve başımızı örtmeyi emrediyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz.
bu yönetim aptallık yapıyor o kadar karısıkken insanları ayrıstırıyorlar bazı duyguları baskılıyorlar sonra bizim ülkede oyle karısacak ıns boyle bişey olmaz eger olursa bunun kımın basının altından cıkacağı o kadar acıkki!
SAYIN ANGUSTMANLAR. HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ OLURSA SAKIN KAÇMAYIN HA. ERKEK OLUP BU KARARINIZIN ARDINDA DURUN TAMAM MI?
İnsan nasıl yaşamak istiyorsa özgürdür.Tercih ettiği yaşam kendi yaşamıdır,kimsenin kimseye karışmaya hakkı yoktur.Mademki eşitlik var, herkes istediği şekilde de çalışabilir.Buna saygı duymak lazım.Kapalı arkadaşımızda istediği şekilde çalışsın, açık arkadaşımızda.Kaldı ki uğraşılacak mesele bu olmamalı,iş performansında bir düşüklük var mı yok mu siz ona bakın.Ama yıllardır kanayan bir yara olmuştur.Kapalı-açık diye hep kategorize edilmiştir toplum.Kapalı kim, açık kim arkadaşlar öz de insan değil mi?Ah keşke şu kahrolası siyaseti bırakıp da azıcık hümanist olmayı öğrenebilseydik.
ŞİMDİ ÖRTÜNÜRLER A.K.P. GİTTİĞİNDE AÇILIRLAR .TAMAMEN DUYGUSAL BAZENDE MECBUREN İŞİNİ KORUMA ADINA..KORKU V.S.
GENELLEME YAPMAK YANLIŞ
AYRICA 80000 KİLİSE BU HÜKÜMET ZAMANINDA AÇILDI.O KADAR DA SİZ ÇAĞDAŞLARIN SANDIĞI GİBİ İSLAMİ BİR HÜKÜMET DEĞİLDİR MEVCUT İKTİDAR.
peki, biri çıkıp mini etekle kamu da görev yapacağım derse ne olacak?
bu ülkede bunları da türbanlarınıda sürükleyecekler bekliyoruz dinini yapacaksan evinde yap.ülkeyi arap ülkesine beyinleri örümcek ağı örülmüş beyinlere çeviriyorlar yani yeni nesili ne yapıp edip kafalarını yıkıyorlar ve sanki doğru yaptıklarını düşünürcesinede birkaç cümle sarfedip haklı olduklarını savunuyorlar daha çok cahiliz maalesef....
gerçekten seninde imandan nasıl yoksun olduğun belli bu kadar cahilce yapmış olduğun yorumdan belli.
Kişi kendinden bilirmiş karşısındakini. Dikkat et yazdıklarına. Kendini bu kadar belli etme.
bende biyik birakmak istiyorum...yada sakal...nerede erkek haklari...
ya sayın cumhurbaşkanlığı secimlerinde mhp başörtüsüne destek vermedimi akp ye? anayasa mahkemesinden döndü amennaaa, sonraki referanduma neden koymadılar bunu? tek cevapla tutunacak dalları kalmayacaktı tabiki .
Bir gecede APO denen ite LCD TV verilsin kanunun çıkaran hükümet bir başörtüsünü mü çözemiyor. Güldürmeyin beni!
kapalı olan niye bu kadar insanları rahatsız ediyo anlamak mümkün diyil eger başı açık iş yerinde süper mini giyebiliyosa bırakın kapalılarda başını örtsun artık aşılması gerek bunların, hristiyan gorunce saygı duymak lazım herkesin kendi görüşü derler kapalıya izin yok işte byl bi milletiz allah sonumuzu hayr etsin...
hangi kamuda yasakmış yini işe başlayan hep başı örtülü hiç yalan söyleyim milletin miydesini bulandırmasınlar yalancılar yine seçim var
bu baş örtüsü birilerinin bir yerlerine ne kadar batıyor battığı yeride ne kadar çok acıtıyor
vatan elden gidiyor demişsiniz ki herhalde siz 3 kıtaya 7 denize hükmeden ecdadından da şikayetçisiniz. sizene türbandan istedikleri gibi giyinebilirler. Allah aşkına biri bana türbanın yasak olması için geçerli bir sebep söyleyebilir mi?
artık kara çarşaf giyenien kısa zamanda müdür yaparlar. kadınlar için bulunmaz fırsat.. midem bulanıyor bu ülkede gün be gün..bana yol göründü..
sizin gibilerin zoruna gider böyle şeyler siz Allahın varlığından birliğinden ve onun getirmiş olduğu yasakları bilmediğinizden o küçüçük beyninizle nelere yorum yapıyorsunuz Allah sizlere hidayet etsin
Diğer Haberler