HABER

Kapadokya Alan Komisyonu Yönetmeliği yayımlandı

Kapadokya Alan Komisyonuna ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Buna göre, 13 üyenin bulunduğu komisyonda, iki üye temsilci üye unvanına sahip olacak - Görüşülecek konularla ilgili belediyeler ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek temsilci üyelerin sadece kurumlarını ilgilendiren konularda oy hakkı bulunacak

Kapadokya Alan Komisyonunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kapadokya Alan Komisyonunun teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyelerinin atanması, üyeliklerin sona ermesine dair hükümleri düzenleyen yönetmelik, Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlandı.

Yönetmeliğe göre, Komisyonda, üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama, şehir ve bölge planlama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, Bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az 10 yıl deneyime sahip 7 üye, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresinin görevlendireceği bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek, alanlarında uzman birer üye, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye yer alacak.

Ayrıca, görüşülecek konularla ilgili de komisyonda, ilgili yer belediye başkanlığından, Vakıflar Bölge Müdürü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün görevlendireceği birer temsilci üye de bulunabilecek.

Temsilci üyeler, sadece kurumlarını ilgilendiren konulara yönelik oy haklarına sahip olacak. Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman çağrılabilecek.

Komisyonun gündemiyle ilgili meslek odaları Kapadokya Alan Başkanlığının davetiyle toplantıya gözlemci olarak katılabilecek.

Kapadokya Alan Komisyonu başkanı ve başkan yardımcısı, Kapadokya Alan Komisyonunca temsilci üyeler dışındaki 11 üyenin katılımıyla yapılacak toplantıda belirlenecek, bu toplantıda alanında uzman olan, Bakanlıkça görevlendirilen 7 üye arasından salt çoğunluğun oyuyla seçilecek. 11 üyenin yarıdan fazlasının değişmesi halinde ise başkan ve başkan yardımcısının seçimi yenilenecek.

Başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, Kapadokya Alan Komisyonuna başkanlık yapacak.

Başkan ve başkan yardımcısının seçilemediği hallerde ise temsilci üyeler dışındaki en az 7 üyenin katılması koşulu ile yapılacak ilk toplantıda, Bakanlıkça görevlendirilen, alanında uzman üyeler arasından salt çoğunluğun oylarıyla geçici olarak başkan ve başkan yardımcısı seçilecek.

Temsilci üyeler dışındaki 11 üye ile yapılacak ilk toplantıda başkan ve başkan yardımcısının seçilmesi durumunda geçici olarak seçilenlerin görevleri son bulacak.

Bakanlıkça görevlendirilen, alanında uzman üyelerin görev süresi iki yıl olacak. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevlerine devam edecek. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilecek.

Komisyon üyelerinden herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç toplam dört veya üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri sona erecek.

- Üyeler menfaat sağlayamayacak

Üyelikleri süresince Komisyonun görev ve yetki alanlarına giren konularda Komisyon üyeleri hiçbir menfaat sağlayamayacak. Aksine davrandığı tespit edilenlerin üyeliği, Başkanlığın bildirimi üzerine kendilerini görevlendiren bakanlık veya kurumca sona erdirilecek. Aynı koşulların Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri bakımından gerçekleşmesi halinde ise durum Başkanlıkça İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Komisyon üyelerinin izin, mazeret ve devam durumları Grup Başkanlığınca takip edilerek üyeleri görevlendiren bakanlık veya kurumlara, bu durum, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresinin görevlendireceği üyeyle ilgili Nevşehir İl Özel İdaresine bildirilecek.

Komisyon üyelerinin yollukları Harcırah Kanunu hükümlerine göre Başkanlıkça karşılanacak. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29. maddesi kapsamında ayda dörtten fazla olmamak üzere, Komisyonun sürekli üyelerine her toplantı için, görüşülecek konu ile ilgili olarak toplantılara katılan üyelerine ise her toplantı için belirlenecek miktarlarda huzur hakkı ödenecek.

- Komisyon görevleri

Komisyon, Kapadokya alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alabilecek. Kapadokya alanında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevleri kullanabilecek Komisyon, Kapadokya alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar alabilecek.

Komisyon, Kanunun 4. maddesi çerçevesinde, Kapadokya alanının bütününe ilişkin hazırlanan ya da hazırlatılan üst ölçekli planları ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planlarını, yürürlüğe girişleri sürecinde inceleyerek uygun görüş verebilecek.

Kapadokya Alan Komisyonu, Kanunun 4. maddesi uyarınca Kapadokya Alanında uygulamaya yönelik imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Kapadokya Alanının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Başkanlıkça hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını, yürürlüğe girişi sürecinde inceleyerek onaylayabilecek.

Ayda en az 4 kez toplanabilecek Komisyon, gündemde bekleyen konu bulunmaması koşuluyla ayda en az bir kez toplantı yapabilecek.

Birikmeye neden olmayacak şekilde görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumlar göz önüne alınarak toplantı sayısı arttırılabilecek.

Kapadokya Alan Komisyonu, Başkanlığın çağrısı ile toplanacak. Komisyonun toplantı günleri ve gündemi, Grup Başkanının teklifi, Teknik Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Başkan onayı ile belirlenecek.

Komisyon, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alacak. Ancak karar yeter sayısı 5'ten az olamayacak.

- Kararlarda gerekçeler yazılacak

Alınan kararlar mevzuattaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılacak. Karara karşı olan üyelerin isimlerinin altına "karşı oy" ibaresi yazılacak. Karşı oy gerekçesi Başkanlıkta yer alan, konunun ilgili dosyasında muhafaza edilecek.

Gündem gereği konularla ilgili Komisyon tarafından alınacak kararlar toplantı sonunda Komisyon başkanı ve üyelerce imzalanır.

Komisyonca alınan kararın mevzuata uygunluk noktasında tereddüt uyandırması halinde Başkanlıkça karar dağıtımı yapılmadan, durum belgeleriyle birlikte ivedilikle kararın konusu ve içeriğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek görüşleri istenecek. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri, Komisyonun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanacak.

Komisyon kararlarına karşı idari yargıda açılan davalarda, gerek görülmesi halinde Başkanlık Hukuk Müşavirliğince yapılacak savunmalarda ve varsa bilirkişi raporlarına itirazda dikkate alınacak ayrıntılı görüş ve gerekçeler, Komisyon üyelerinden de istenebilecek.

- Alt komisyon oluşturulabilecek

Gündemdeki konu ile kişisel ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları açısından ilişkisi veya menfaati olan üye, bu konunun değerlendirilmesi sırasında Komisyon toplantısına katılamayacak ve oy kullanamayacak.

Komisyonun kendi üyeleri tarafından, Komisyon üyeliği esnasında hazırlanarak Başkanlığa iletilen plan, çevre düzenleme projesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi, uygulama projesi ve benzeri konular Komisyonda görüşülemeyecek.

Komisyon üyeleri, Komisyon üyeliğinden önce kendileri tarafından hazırlanarak Başkanlığa iletilmiş bulunan plan, çevre düzenleme projesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi, uygulama projesi ve benzeri konuların görüşüldüğü toplantıya katılamayacak ve oy kullanamayacak.

Komisyon toplantılarında konular gündeme uygun şekilde görüşülecek ve karara bağlanacak.

Komisyon, çalışmalarını kolaylaştırmak için gündemindeki konuları, üyeleri arasından oluşturacağı alt komisyona verip yerinde inceleme yaptırabilecek. Alt komisyon, görüşlerini bir ay içerisinde rapor halinde hazırlayarak Komisyona sunulmak üzere Başkanlığa iletecek. Konu, Komisyon toplantısında görüşülerek karara bağlanacak.

Komisyon kararlarının dağıtımı Başkanlıkça yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.

Komisyonun sekretarya hizmetleri ile idari ve teknik hizmetleri Grup Başkanlığınca yürütülecek. Komisyonda değerlendirilecek konular için başvurular Başkanlığa yapılacak. Başkanlığa yapılan başvurular üzerine, Başkanlıkça konunun kapsamına göre mahallinde inceleme yapılacak. Yapılan bu inceleme neticesinde hazırlanan rapor ve diğer belgeler değerlendirilmek üzere Komisyon gündemine alınacak.

Konuların ilgili mevzuatında belirtilen süreler içerisinde Komisyon gündemine alınmasından Grup Başkanı sorumlu olacak. Komisyonca incelenip karara bağlanan proje ve belgeler mühürlenecek, imzalanacak. Komisyonca alınan kararlar, Başkanlık tarafından resmi yazışma usulüne göre dağıtılacak.

Geri Dön