HABER

Karayolları Trafik Kanunu'nu değişiyor

ANKARA (İHA) - Hükümet, Karayolları ve Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısını TBMM'ye gönderdi.

Yeni düzenlemeye göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından gönderilen bilgilerin ve tescil belgesi alma zorunluluğu bulunan her türlü araç ile sürücü belgesi kayıtlarının bir veri tabanında tutulduğu, belgeye dönüştürüldüğü, ilgilisine gönderildiği ve sınırlandırılmış bilgilerin paylaşıldığı Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi kurulacak. Aynı tasarıyla trafik belgesinin ilk tescilde uygulamadan kaldırılması ve bu belgenin muayene istasyonlarınca düzenlenmesi öngörülüyor. Tasarıyla tescil plakalarının yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uyulmak kaydıyla şoförler odaları tarafından ve valiliklerce yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerce basılması da hükme bağlanıyor.

Hükümet, araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyecilik ile gereksiz işlem süreçlerinin bulunması, araç ve sürücü belgesi sayılarının gün geçtikçe hızla artması, tescil kuruluşlarının personel ve araç-gereç durumları ile fiziki mekanlarının yetersiz duruma gelmeye başlaması ve işlemlerin devlete ve vatandaşa olan maliyetinin oldukça yüksek olması nedenleriyle yeniden yapılanmaya gidiyor.

Bu çerçevede hazırlanan tasarı, bugün akşam saatlerinde TBMM'ye gönderildi. Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören tasarıyla yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından gönderilen bilgilerin ve tescil belgesi alma zorunluluğu bulunan her türlü araç ile sürücü belgesi kayıtlarının bir veri tabanında tutulduğu, belgeye dönüştürüldüğü, ilgilisine gönderildiği ve sınırlandırılmış bilgilerin paylaşıldığı Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi'nin kurulması; trafik belgesinin ilk tescilde uygulamadan kaldırılması ve bu belgenin muayene istasyonlarınca düzenlenmesi öngörülüyor.

Aynı tasarıyla tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olanların geçici tescilleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince; tescil edilmiş olanların her çeşit satış ve devir işlemleri ile alıcı adına geçici tescilleri, noterler ve Bakanlar Kurulu kararı ile yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince yapılması hükme bağlanıyor. Ayrıca, tescil plakalarının yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uyulmak kaydıyla şoförler odaları tarafından ve valiliklerce yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerce basılması öngörülüyor.

Yapılan değişiklikle, halen 556 tescil kuruluşunda görev yapan 3 bin 585 personelin başka birimlerde görevlendirilebilmesi, araç tescil işlemlerinin tek merkezden yürütülmesi ile kurulum, işletme ve bakım giderlerinden tasarruf sağlanması, dosya ve belge arşivlemesi yapılmayacağından il emniyet müdürlüklerinde araç ve sürücü dosyası arşivleri nedeniyle işgal edilen geniş alanların başka amaçlar için kullanılabilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, bilgi ve belgelerin elektronik ortamda kaynağından temin edilmesi ile sahteciliğin ve iş takipçiliğinin ortadan kaldırılması, böylece güvenli, hızlı, kaliteli ve ekonomik bir hizmet sunumunun sağlanması da planlanıyor.

Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca yerine getirilen trafik hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, görevin önemi ile paralel bir yapılanma sağlamak amacıyla Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi kurularak bu merkezde görev yapacak personel de belirleniyor. Bu çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 16 yeni kadro ihdas ediliyor.

Yasayla araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütmek üzere Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi ile ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde tescil şube veya büroları kurulacak. Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi'nde, emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadrolarında gösterilen sayıda genel idare hizmetleri sınıfı ve teknik hizmetler sınıfından personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

TESCİL YAPTIRMAYANLARA AĞIR CEZALAR GELİYOR

Yasayla araçların yönetmelikte belirlenen esaslara göre geçici tescil veya tescil ettirilmesi zorunlu hale getiriliyor. Ancak; tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine izin verilmiş olan araçlar, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş araçlar, araç imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teşhir ve satış amacıyla geçici olarak bu işlere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar, tescil zorunluluğu bulunan motorlu taşıtlarla çekilenler ile 22. maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre tescili gerekli görülenler hariç, bütün motorsuz taşıtlar, tescil zorunluluğu uygulanmayacak.

Yine bu yasa çerçevesince, tescil yaptırılmadan karayoluna çıkan araçlar, tescil işlemleri yaptırılıncaya kadar trafikten men edilecek ve araç sürücüsüne 400 Yeni Türk Lirası idari para cezası verilecek.
Tasarıya göre geçici tescil belgesi ile araçların satış ve devir işlemleri yapılamayacak. Buna aykırı hareket edenlere 10 bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilecek. Kanun dışı geçici tescili yapılan araçlar trafikten men edilecek.

Geçici tescil belgesi veya tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulmadan trafiğe çıkılamayacak. Ancak ilk tescili yapılan araçlardan, yönetmelikte belirtilen ilk tescille ilgili muayene süresi sonuna kadar trafik belgesi alma zorunluluğu aranmayacak. Bu madde hükmüne uymayan sürücüler 50 Yeni Türk Lirası idari para cezasına çarptırılacak.

Tasarıya göre; askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, kullanıldl'f0ından il emniyet müdürlığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, iş makinesi türünden araçların tescilleri kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar ilgili kurum ve kuruluşlarca, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlardan tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden, diğer illerde il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce yapılacak ve tescil belgesi ile plakaları verilecek.
Geçici tescili yapılanların tescilleri, yönetmelikte belirtilen esaslara göre Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi'nce yapılarak, tescil belgesi ile plakaları verilecek. Bu araçların plakaları, geçici tescili yapan kişi, kurum ve kuruluşlarca yetkili plaka basım ünitelerinde bastırılarak ilgilisine teslim edilecek.

Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamına giren araç tescil, trafik ve sürücü belgeleri, İçişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı'nca bastırılıp dağıtılacak. Bu çerçevede bunların bedelleri, tescil belgeleri için geçici tescil işlemlerini yapmaya yetkilendirilenler, trafik belgeleri ve gerektiğinde tescil belgeleri için araç muayenesine yetkili olanlar, sürücü belgeleri için motorlu taşıt sürücü kursları tarafından tahsil edilerek Maliye Bakanlığı'na ödenecek.

Değerli kağıt bedeli olarak tahsil edilen paranın yüzde 40'ı trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde mevcut ya da açılacak özel tertiplere ödenek olarak kaydedilecek. Tescil plakaları, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uyulmak kaydıyla şoförler odaları tarafından ve valiliklerce yetkilendirilen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerince basılabilecek.

Tasarıya göre, Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi 2 yıl içinde faaliyete geçirilecek. Bu süre, bir defaya mahsus ve en fazla 1 yıla kadar İçişleri Bakanlığı'nca uzatılabilecek. Araçların tescil işlemleri yetki verilenlerce geçici tescil işlemi yapılmaya başlanıncaya kadar Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil şube veya bürolarınca, sürücü belgesi verilmesi işlemleri Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi faaliyete geçinceye kadar Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil şube veya bürolarınca yürütülecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön