HABER

Mülk suresi okunuşu: Mülk suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi olan Mülk Suresi, nüzul sırası bakımından 77. sıradadır. İsmini ilk ayetinde geçen mülk kelimesinden alan sure, "tebareke" ifadesiyle başladığı için halk arasında Tebareke Suresi olarak da bilinir. Mülk okunuşu nasıldır? Mülk suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri nedir?

Mülk suresi okunuşu: Mülk suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Mülk Suresi Arapça Okunuşu
 • Mülk Suresi Anlamı
 • Mülk Suresi Faydaları
 • Mülk Ne Demek?
 • Mülk Suresi Kaç Ayet?
 • Mülk Hangi Surede Bulunur?
 • Mülk Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Mülk Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Mülk Suresi Ne İçin Okunur?
 • Mülk Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Mülk Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • Mülk Suresi Yerine Ne Okunabilir?

İslam geleneğinde çok önemli bir yere sahip olan Tebareke Mülk Suresi, Allah'ın birliği ve öldükten sonra dirilme gibi konuları ele almıştır. İslam kaynaklarında son derece geniş bir yer tutan Mülk Suresi Diyanet meali ile metnimizde mevcuttur. İşte Mülk Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri...

Mülk Suresi Arapça Okunuşu

Yazımızda Tebareke Arapça okunuşunu inceleyerek sureyi öğrenebilirsiniz. Arap harflerini bilmeyen okuyucularımız Mülk Suresi Türkçe okunuşu üzerinden sureyi okuyabilir ya da ezberleyebilir. Latin harfleriyle yazılı metni okurken bir yandan da sureyi dinleyerek telaffuz konusundaki detayları öğrenebilirsiniz.

 1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
 2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
 3. Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
 4. Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
 5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
 6. Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
 7. İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
 8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
 9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
 10. Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
 11. Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
 12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
 13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
 14. Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
 15. Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
 16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
 17. Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
 18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
 19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
 20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
 21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
 22. Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
 23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
 24. Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
 25. Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.
 26. Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
 27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
 28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
 29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
 30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

Mülk Suresi Anlamı

Mülk Suresi genel olarak İslam inancında çok önemli bir yere sahip olan vahdet anlayışından ve Allah'u Teala'nın büyüklüğünden bahseder. Evrenin hükümranı olan Allah'ın hayatı neden var ettiği hakkında hususlara değinen sure ölümden sonra dirilme hakkında da bilgiler verir. Mülk Suresi meali, Müslümanların okuması ve bilmesi gereken bir metindir. Ayrıca Mülk Suresi tefsiri okunarak sure üzerindeki idrakin daha da derin bir hale gelmesi sağlanabilir.

1-Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve O’nun her şeye gücü yeter.
2-Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.
3- Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
4- Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.
5- Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
6- Rablerini inkâr edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri!
7- Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
8- Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak! Oraya her bir grup atıldıkça, muhafızları onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.
9- Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı (peygamber) gelmişti; fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve ‘Allah hiçbir şey göndermemiştir; siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz!’ demiştik."
10- "Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık!" diye de ilâve ederler.
11- Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkûmları artık rahmetten mahrumdurlar.
12- Görmedikleri halde rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir.
13- Sözünüzü ister gizleyin isterse açığa vurun; unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.
14- Yaratan bilmez olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır.
15- Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O’dur. Üzerinde dolaşın ve Allah’ın rızkından yiyip için; (ama unutmayın ki) dönüş yalnız Allah’adır.
16- Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş!
17- Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız!
18- Onlardan öncekiler de (gerçekleri) yalan saymışlardı; ama verdiğim ceza da nasıl olmuştu?
19- Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları (havada) rahmândan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.
20- Peki, rahmâna karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
21-Yahut Allah lutfettiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kim? Hayır! Onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar.
23- De ki: "Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!"
24- De ki: "Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur; sadece gelip O’nun huzurunda toplanacaksınız."
25-"Doğru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" derler.
26- De ki: "O bilgi yalnız Allah’a mahsustur, ben ise sadece açık bir uyarıcıyım."
27- Ama onu yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kara çıkacak ve (kendilerine), "İşte sizin isteyip durduğunuz budur!" denilecektir.
28- De ki: "Beni ve beraberimdekileri Allah öldürse bizi esirgerse de (âhiret ümidimiz bâkidir); peki söyler misiniz, inkârcıları (âhiretteki) can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir?"
29- De ki: "O, rahmândır; biz O’na iman etmiş ve O’na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız!"
30- Bir de şunu sor: "Suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir?

Mülk Suresi Faydaları

Mülk Suresi fazileti bakımından İslam kaynaklarında geniş yer verilen bir suredir. Dolayısıyla Mülk Suresi okunarak Allah'u Teala'ya çeşitli dualar etmek mümkündür.

 • Ölen bir kimsenin arkasından okunduğunda kabir azabına son verdiğine inanılan Mülk Suresi, ayrıca okuyan kişinin günahlarının affolmasına da vesile olur.
 • Rasulallah'ın Mülk Suresi okuyan kişilere kıyamet gününde şefaat edeceğini söylemesi Mülk Suresi faziletleri arasında en önemlilerden biridir.
 • Yatsı namazından sonra sıklıkla Mülk Suresini okuyanların kabir azabı görmeyeceği nakledilmiştir.
 • Her gün Mülk Suresi okuyan bir kişinin fakirlik yüzü görmeyeceği, parasının bereketleneceği ve zenginleşeceği aktarılmıştır.
 • Yeni bir işe başlayan kişinin 41 defa Mülk Suresi okuması gerektiğine inanılır. Bu sayede kişinin işi yolunda gider ve hayırlı bir biçimde sonuçlanır.

Mülk Ne Demek?

Mülk Suresinin ilk ayetinde geçen ve sureye ismini veren "mülk" ibaresi Türkçe'ye de geçmiştir. Ancak suredeki anlamı daha çok hükümranlık demektir.

Mülk Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunluktaki surelerinden biri olan Mülk Suresi, 30 ayetten oluşur.

Mülk Hangi Surede Bulunur?

Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde mülk kelimesi kullanılarak Allah'ın hükümranlığı ifade edilmiştir. Ancak Mülk Suresi Kur'an-ı Kerim'de bulunan müstakil surelerden biridir. Dolayısıyla sure, başka herhangi bir surenin çatısı altında bulunmaz. Ayrıca iki buçuk sayfadan oluşan sure Kur'an-ı Kerim'in 561. sayfasında yer almaktadır.

Mülk Suresi Nerede İndirilmiştir?

İslam alimlerinin çoğunluğu, 30 ayetten oluşan Mülk Suresinin tamamının Medine döneminde nazil olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır.

Mülk Suresi Ne Zaman Okunur?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer surelerde olduğu gibi Mülk Suresini okumakta da herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Dolayısıyla Mülk Suresi uygun bir zaman ya da mekanda okunmaya müsaittir. Peygamber Efendimiz tarafından özellikle yatsı namazlarından sonra okunması tavsiye edilen Mülk Suresi günün diğer vakitlerinde de okunabilir.

Mülk Suresi Ne İçin Okunur?

 • Peygamber Efendimiz bir hadisinde Mülk Suresinin kabir azabına engel olduğunu ifade etmiştir. Benzer bir biçimde Rasulullah başka bir hadisinde Mülk Suresinin kişinin günahları için şefaatçi olacağını belirtmiştir.
 • Hadis kaynaklarında Rasulullah'ın yatmadan önce daima Secde ve Mülk Surelerini okuduğu aktarılmıştır.
 • Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde Mülk Suresinin kişiye azap edilmesinin önünde bir engel olduğunu söylemiştir.
 • Mülk Suresi bilhassa vefat eden kişiler için sıklıkla okunur. Mülk Suresinin kişiyi kabir azabından koruduğu inancı hadisler ve rivayetler dolayısıyla İslam geleneğinde sıklıkla tekrar edilmiştir.
 • Peygamber Efendimizin her gün Mülk Suresini okuyan kimselere şefaat edeceği rivayet edilmiştir.
 • Mülk Suresini sık sık okuyan kişilerin fakirlik yüzü görmeyeceği aktarılmıştır.

Mülk Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Mülk Suresi ezberden okunduğu sürece abdestsiz olmakta bir sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir biçimde el sürmek İslam alimlerinin büyük çoğunluğu tarafından uygunsuz bir hal olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Mülk Suresini mushaf üzerinden okumak için abdestli olmak gerekir. Ancak içerisinde Kur'an-ı Kerim'in Arapça hali yer almayan bir Kur'an-ı Kerim meali ya da tefsirinden, Mülk Suresinin Türkçe anlamı namaz abdesti almadan da okunabilir.

Mülk Suresi Nasıl Ezberlenir?

Mülk Suresi ezberleme açısından bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in orta uzunluktaki surelerinden biridir. Dolayısıyla sureyi yeterli okuma ve pratikle ezberlemek mümkündür. Ancak Mülk Suresini daha kolay ve hızlı bir biçimde ezberlemek için tavsiye edilmiş muhtelif yöntemlerden bahsedilebilir.

 • İlk olarak sureyi birkaç kez son derece dikkatli bir biçimde okumak, mahreç ya da telaffuz gibi hata yapmanın mümkün olduğu detayları fark etmenize yardımcı olacaktır.
 • Tanıdık kelime gruplarını ezberleyerek işe başlamak sürecin devamını daha kolay bir hale getirecektir. Ezber kapasiteniz arttıkça kelime gruplarını genişleterek ilerlemek son derece verimli bir yöntemdir.
 • Bir ayet baştan, bir ayet sondan ezberlemek hafızlar tarafından da sıklıkla kullanılan pratik bir tekniktir. Bu teknik sayesinde özellikle surenin sonlarına doğru ortaya çıkabilecek ezber aksaklıkları ortadan kaldırılmaktadır.
 • Son olarak çeşitli video izleme sitelerinden de kolayca ulaşabilecek okuma ve tilavet örnekleriyle ezberinizi pekiştirmek, hem unutmamanız hem de muhtemel hatalarınızı görmeniz açısından faydalı olacaktır.

Mülk Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Mülk Suresini ezberlemekte muvaffak olamayan ya da bir anlığına sureyi hatırlayamayan kimseler, bunun yerine Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sureyi okuyabilir. Mülk Suresi konu itibarı ile daha çok Allah'ın birliğine ve büyüklüğüne değinmektedir. Dolayısıyla bu anlama yakın ayetler tercih etmek daha doğru olacaktır. Ancak böyle ayetler de bilinmiyorsa Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sureyi okumakta bir sakınca yoktur. Eğer namaz gibi farz ibadetlerden biri söz konusu değilse Mülk Suresinin yerine Türkçe bir biçimde niyaz etmek de mümkündür. Bu noktada samimi bir duanın Allah katında karşılıksız kalmayacağına güvenmek gerekir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön