Nükleer Santral Kanunu'na kısmi iptal

ANKARA (İHA) - Anayasa Mahkemesi, 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada kısmi iptal kararı verdi.

Yüksek Mahkeme, CHP ve DSP'nin nükleer santrallerin kurulması ve işletilmesine dair 5710 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, kanunun geçici 1. maddesinin ikinci cümlesindeki "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, görevlerini yerine getirirken özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde kadro aranmaksızın uygun nitelikli yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli personel çalıştırabilir" hükmünü iptal etti. Yüksek Mahkeme, santral kuracak şirketin belirlenmesine ilişkin 3. maddede yer alan "TAEK, Kanun'un yürürlük tarihinden itibaren nükleer santral kurup işletecek şirketlerin karşılaması gereken ölçütleri bir ay içinde yayımlar", aynı maddenin "Bu kanuna göre yapılacak nükleer güç santralleri için yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar, şirketin seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, altyapıya yönelik teşvikler, seçim süreci, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin miktarı, süresi ve enerji birim fiyatını oluşturma usul ve
esasları, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 2 ay içerisinde bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girecek bir yönetmelikle belirlenir" ve teşvikler başlıklı 7. maddesinin 2 numaralı fıkrasındaki, "İşletmeden çıkarma hesaplarından oluşmuş kaynakların yüzde 25'ine kadar maliyetler Hazine tarafından karşılanacağına, bunun da yetmemesi halinde şirket tarafından karşılanacağına ilişkin" hükümlerin iptal istemini ise reddetti.