Nükleer santralde ihale süreci başlıyor

ANKARA(ANKA)-Nükleer santral ihalesine çıkılması için gereken yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile süreç başladı. Enerji Bakanlığı Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin (TETAŞ) ilana çıkmasının ardından asgari üç ay sonra teklifler alınacak. Nükleer santral kurmak isteyen şirketlere bedelsiz arazi, 2031 yılına kadar alım ve fiyat garantisi sunulacak.

"Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

-BEDELSİZ ARAZİ-
Üzerine santral kurulacak taşınmazların Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması halinde, bu taşınmazlar üzerinde yarışmayı kazanan şirket lehine Maliye Bakanlığı tarafından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunması halinde ise Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz olarak süresi belirlenmiş kullanma izni ve irtifak hakkı verilecek.
Çevresel etki değerlendirmesi raporunun hazırlanması için şirket tarafından talep edilen kurum veya kuruluşlardaki mevcut verilerin temini ile nükleer santral sahası dışında gerekli fiziksel koruma ve emniyet önlemlerinin alınması, ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından üstlenilecek.

-2021'E KADAR İŞLETMEYE GİRECEK-
Yarışmaya teklif verenlerin bünyesinde nükleer santral işletmeciliği deneyimi olan şirket veya şirketlerin bulunması; veya teklif sahibinin bu özellikte işletmeci şirket veya şirketlerle anlaşmasının veya anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması şartı aranacak. Veya teklif sahibinin santral teknolojisini sağlayacak olan şirket ile yapacağı eğitim veya süpervizörlük anlaşmasının veya anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması şart olacak.
Yarışma, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ticari işletmeye girmek üzere nominal (4000 artı/eksi yüzde 25) MW toplam kurulu güce karşılık gelecek nükleer santral ünitelerinin yapımını, teklif edeceği gerçekleştirme programı çerçevesinde yerine getirecek şirketin seçimi için yapılacak.

-2031'E KADAR ALIM GARANTİSİ-

Satın alma kapsamı sadece 31 Aralık 2020 tarihinden önce ticari işletmeye girecek olan santral üniteleri ile sınırlı tutulacak. Satın almaya verilecek süre 15 yılı aşmamak kaydıyla her bir santral ünitesi için ticari işletmeye giriş tarihlerinden itibaren hesap edilecek. Ancak satın almaya ilişkin sözleşme 31 Aralık 2030 tarihinden sonra üretilecek elektrik enerjisini kapsamayacak.
Yarışmada teklif edilecek miktarın tamamı bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde TETAŞ tarafından satın alınacak.
Birim satış fiyatları; yatırım bedeli, sabit işletme bedeli, değişken işletme bedeli ve yakıt bedeli olmak üzere dört ayrı bileşenden ve bu bileşenlerin toplamı ile Kanunda belirtilen miktarda ve her biri için ayrı ayrı olmak üzere URAH (Ulusal Radyoaktif Atık Hesabı) ve İÇH (İşletmeden Çıkarma Hesapları) katkı paylarından oluşacak şekilde teklif edilecek.

-TEKLİFLER ÜÇ AY SONRA-
Yarışma kapalı teklif usulü ile yapılacak. Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak. Yarışma süreci TETAŞ tarafından Resmi Gazete'de ve TETAŞ'ın resmi internet sitesinde yapılan ilan ile başlayacak. Teklif alma için belirlenecek süre ilandan sonra üç aydan az olamayacak. İhale dokümanında yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde yarışma tarihi ertelenebilecek.
Geçici teminat tutarı 30 milyon YTL'den az olmamak üzere ilan ve şartnamede belirtilecek. Kesin teminat tutarı 200 milyon YTL olacak.
Teklif açma ve değerlendirme için TETAŞ Genel Müdürü oluru ile bir komisyon oluşturulacak ve görevlendirilecek. Komisyon, konularında uzman, en az şube müdürü seviyesinde ve bir üyesinin hukuk müşaviri olması şartıyla biri başkan olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden ve yedeklerinden oluşacak.

-FİYAT TEKLİFLERİ AÇILMADAN BEKLEYECEK-
Kapalı zarf usulü ile alınacak teklif mektupları üç ayrı zarftan oluşacak. Birinci zarf, başvuru mektubunu, geçici teminat mektubunu ve şartnamede belirtilecek diğer bilgi ve belgeleri; ikinci zarf TAEK ölçütlerine uygunluk ile ilgili bilgi ve belgeleri; üçüncü zarf, teklife esas yıllara sari kWh cinsinden aktif elektrik enerjisi üretim miktarlarını ve aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatlarını kapsayacak.
Teklifler ilanda belirtilen yarışma tarih ve saatine kadar TETAŞ'a verilecek. İlanda belirtilen tarih ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulacak ve birinci zarflar teklif verenler ile birlikte hazır bulunanlar önünde açılacak. Bu belgeleri uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacak. Değerlendirmeye alınan tekliflerin ikinci zarfları içerisindeki dokümanları ve ilgili ekleri açılmadan, hazır bulunanların önünde komisyon tarafından bir tutanak ile TAEK yetkililerine teslim edilecek. Üçüncü zarflar ise TETAŞ tarafından açılmadan muhafaza edilecek.

-TAEK OLUR VERMEZSE İHALE İPTAL-

TAEK'ten ölçütlere uyumlu olmak bakımından olur alan tekliflerin TETAŞ'a bildirilmesinin ardından, Komisyon tarafından açılmadan muhafaza edilen üçüncü zarflar, belirlenerek teklif sahiplerine duyurulacak tarih ve saatte teklif sahipleri ve hazır bulunanlar önünde açılacak ve yıllara sari üretim miktarları ile aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatları açıklanacak. TAEK ölçütlerini karşılamayan tekliflerin üçüncü zarfları açılmadan iade edilecek. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak komisyon tarafından imzalanacak.
TAEK ölçütlerini karşılayan herhangi bir teklif olmadığının TAEK tarafından TETAŞ'a bildirilmesi halinde yarışma iptal edilecek.

-MALİYET KARŞILAŞTIRILACAK-
TAEK ölçütlerini karşılayan tekliflerin komisyon tarafından değerlendirilmesi, teklif edilen yıllara sari aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatları ile alıma esas üretim miktarlarının çarpımının net bugünkü değerlerinin toplamının, alıma esas üretim miktarlarının net bugünkü değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanan birim satış fiyatlarının karşılaştırılması esasına dayanacak.
Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en uygun teklif belirlenecek. Komisyon gerekçeli kararını belirleyerek, Yönetim Kurulunun onayına sunacak.

-BAKANLAR KURULU ONAYLAYACAK-
Belirlenen en uygun teklifi ve gerekçesini içeren değerlendirme raporu Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere TETAŞ tarafından Bakanlığa intikal ettirilecek. TETAŞ teklifinin Bakanlar Kurulunca uygun görülmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde EPDK tarafından şirkete lisans verilmesini takiben uygun bulunan şirket ile TETAŞ arasında sözleşme imzalanacak.
Tekliflerin kabul edilmemesi halinde teklif sahipleri hiçbir hak talep edemeyecek.

-YAKIT VE SÖKÜM İÇİN SORUMLULUK ŞİRKETTE-
Santral için yakıt ve yakıt ile ilgili diğer girdilerin temini, sürekliliği ve maliyet değişimi konularında her türlü sorumluluk şirkete ait olacak.
Yer tahsisi ile ilgili sözleşme süresinin sonunda santralın devreden çıkarılması ve sökümü şirketin sorumluluğunda olacak.