HABER

Tarık suresi okunuşu: Tarık suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Kur'an-ı Kerim'in 86. suresi olan Tarık Suresi, nüzul bakımından ise 36. sıradadır. İsmini ilk ayette geçen "et-tarık" ibaresinden alan sure; Kamer Suresinden önce, Beled Suresinden sonra nazil olmuştur. Tarık okunuşu nasıldır? Tarık suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri nedir?

Tarık suresi okunuşu: Tarık suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Tarık Suresi Arapça Okunuşu
 • Tarık Suresi Anlamı
 • Tarık Suresi Faydaları
 • Tarık Suresi Ne Anlatır?
 • Tarık Ne Demek?
 • Tarık Suresi Tefsiri
 • Tarık Suresi Kaç Ayet?
 • Tarık Hangi Surede Bulunur?
 • Tarık Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Tarık Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Tarık Suresi Ne İçin Okunur?
 • Tarık Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Tarık Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • Tarık Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Allah'ın azametinin delillerine değinen Tarık Suresi, ayrıca inanca dair esasları da konu almaktadır. Buna ilaveten insanın yaratılışından da bahseden sure, daha sonra Allah'u Teala'nın huzurunda yeniden diriltileceğini belirtir. Kafirlerin; Kur'an-ı Kerim aleyhinde yaptığı karalamaların Allah'ın planına yenik düşeceğini söyleyen Tarık Suresi, Müslümanlar için son derece önemli bir suredir. İşte Tarık Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Tarık Suresi fazileti ile ilgili detaylar...

Tarık Suresi Arapça Okunuşu

Yazımızda surenin okunuşu Latin harfleriyle aktarılmıştır. Arap harflerini bilmeyen okuyucularımız Tarık Suresi Türkçe okunuşu üzerinden sureyi okurken bir yandan da farklı tilavet örneklerini dinleyerek telaffuz detayları hakkında bilgi sahibi olabilir.

1- Ve-ssemâ-i ve-ttârik
2- Vemâ edrâke mâ-ttârik
3- Ennecmu-śśâkib
4- İn kullu nefsin lemmâ 'aleyhâ hâfiz
5- Felyenzuri-l-insânu mimme hulik
6- Hulika min mâ-in dâfik
7- Yahrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib
8- İnnehu 'alâ rac'ihi lekâdir
9- Yevme tublâ-sserâ-ir
10- Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir
11- Ve-ssemâ-izâti-rrac
12- Vel-ardi żâti-ssad
13- İnnehu lekavlun fasl
14- Vemâ huve bil-hezl
15- İnnehum yekîdûne keydâ
16- Ve ekîdu keydâ
17- Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ

Tarık Suresi Anlamı

Kısa bir sure olan Tarık Suresi, anlamı itibarı ile öz ve derindir. İslam dünyası için önemli bir konuma sahip olan sure; insanın yaratılışı, diriltileceği gibi evrensel hususların yanı sıra kafirlerin planlarının nafileliği gibi döneme ilişkin konuları da ele alır. Tarık Suresi Diyanet meali ile surenin anlamını doğru bir biçimde öğrenebilirsiniz.

1- Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene!
2- O, gece çakıp görünen nedir bilir misin?
3- Karanlığı delen yıldızdır.
4- Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın.
5- İnsan neden yaratıldığına bir baksın.
6- O, atılan bir sudan yaratıldı.
7- O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.
8- Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kadirdir;
9,10- Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün.
11,12,13- Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.
14- O asla bir şaka değildir
15- Onlar bir tuzak kuruyorlar;
16- Ben de bir karşı plan hazırlıyorum.
17- Sen o inkârcılara süre ver, onlara biraz zaman tanı.

Tarık Suresi Faydaları

Tarık Suresi fazileti ve faydaları hakkında pek çok İslami kaynakta geniş bilgiler aktarılmıştır. İslam dünyası için son derece önemli bir sure olan Tarık Suresi kerameti itibarı ile de Müslümanlar tarafından yönelinen bir suredir.

 • Şifa için bir ilaç içtikten sonra Tarık Suresinin okunmasının ilacın etki göstermesine vesile olacağı inancı yaygındır.

 • Cinlerin şerrinden muhafaza olmak için Tarık Suresini 3 defa okumak tavsiye edilmiştir.

 • Tarık Suresi sevgi için de okunması tavsiye edilen bir suredir. 21 defa okunmasının hayırlı bir kısmet getireceğine inanılır.

 • Tarık Suresi ile aşık etme gibi büyüye benzer uygulamalardan çeşitli kaynaklarda söz edilse de İslam dininin böylesi uygulamaları yasakladığı düşünülürse bu rivayetler pek de doğru gözükmemektedir.

Tarık Suresi Ne Anlatır?

Tarık Suresi temel olarak 4 ana konuyu ele alır. Bu konular; insanın nasıl yaratıldığı, insanın nasıl dirileceği, yapılan amellerin Allah tarafından kaydedildiği ve kafirlerin tuzaklarının bozulacağı şeklinde sıralanabilir.

Tarık Ne Demek?

Surenin ilk ayetinde geçen "et-Tarık" ibaresi "gece gelen, vuran, çarpan" gibi karşılıkların yanı sıra "yol gösteren, yol, üslup" gibi anlamlara da gelmektedir. Ayrıca "gece gelen" tabirinden kastedilen de yıldızdır. Suredeki karşılığının da genel olarak "yıldız" olduğu düşünülmektedir.

Tarık Suresi Tefsiri

 • Surenin ilk ayetinde geçen "et-tarık" ibaresini müfessirler farklı biçimlerde yorumlamıştır. Özel bir yıldızdan mı yoksa genel olarak yıldızlardan mı bahsedildiği gibi tartışmaların yanı sıra surede kastedilenin yıldız olduğundan da kesin olarak emin olmak pek mümkün değildir.
 • Benzer bir biçimde surenin 4. ayetinde bahsedilen hafız meleklerinin koruyucu melekler mi yoksa amelleri kaydeden melekler mi olduğu hususunda da İslam alimlerinin farklı görüşleri vardır.
 • Tarık Suresinin 5-8. ayetlerinde ise Allah'u Teala, nasıl yaratıldığını delil göstererek insanlara yeniden diriltilecekleri mesajını vermektedir.
 • Surenin devamında ise kıyamet günü sırların ortaya çıkacağı gün olarak tanımlanmaktadır. Ardından da inkarcılara yalnızca bu güne kadar bir süre verildiği ifade edilmektedir.

Diyanet kaynaklarında Tarık Suresinin tefsiri şu şekildedir:

Gece çakıp görünen” şeklinde çevirdiğimiz târık, sözlükte “gece gelen, kapı çalan, şiddetle vuran” anlamlarına gelir. Yıldızlar gece görünüp gündüz kaybolduğu için onlara da târık denmiştir. Müfessirler buradaki târıkın özel bir yıldız mı yoksa genel anlamda yıldız mı olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerse de (bk. Zemahşerî, IV, 240-241; Şevkânî, V, 486-487) ışığı gecenin karanlığını delip yeryüzüne ulaştığı için 3. âyette “delen yıldız” anlamında “en-necmü’s-sâkıb” tamlamasıyla tarif etmişlerdir. Bu tariften târıkın genel anlamda yıldız olduğu anlaşılmaktadır. Bu âyetlerde söze, göğe ve yıldıza yemin edilerek başlanmasının sebebi, 4. âyette belirtilen asıl konunun, yani insanın dünyadaki hayatının daima bir denetleyicinin, koruyucunun kontrolünde olduğu gerçeğinin önemine dikkat çekmektir.

“Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar” (Nahl 16/16) meâlindeki âyetin mecazi anlamından hareketle târık, “mânevî semadan gelip vicdana işleyen ve zihinlere nakşedilerek insanı içindeki ve dışındaki karanlıklardan çıkarıp aydınlatan ilâhî irşatlar” olarak da yorumlanmıştır (bk. Elmalılı, VIII, 5699). 4. âyette “gözetleyen” diye çevirdiğimiz hâfız kelimesini bazı müfessirler, “Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var” (İnfitâr 82/10-11) meâlindeki âyetleri dikkate alarak “insanın yaptığı hayır ve şerri kaydeden yazıcı melekler” diye tefsir ederken (Zemahşerî, IV, 241; Elmalılı, VIII, 5701), bazıları da “Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır” (Ra‘d 13/11) âyetlerine dayanarak musibetlere karşı insanları koruyan muhafız melekler olarak tefsir eder (İbn Kesîr, VIII, 396). Bununla birlikte hâfız kelimesini, “meleklerin yapıp ettiklerini de kontrol eden ve bilen”, “her şeyin koruyucusu” (Hûd 11/57), “her şeyi hakkıyla gözeten” (Ahzâb 33/52) ve “her şeye şahit olan” (Mâide 5/117) Allah’tır diye yorumlamak da mümkündür.

Tarık Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in kısa sureleri arasında bulunan Tarık Suresi, 17 ayettir.

Tarık Hangi Surede Bulunur?

Herhangi bir surenin çatısı altında bulunmayan Tarık Suresi, Kur'an-ı Kerim'in müstakil surelerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de 86. sırada bulunan sure, 590. sayfada yer alır.

Tarık Suresi Nerede İndirilmiştir?

İslam alimleri ve müfessirler, Tarık Suresinin Mekke döneminde nazil olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.

Tarık Suresi Ne Zaman Okunur?

Tarık Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler gibi münasip olan herhangi bir zaman ya da mekanda okunabilir.

Tarık Suresi Ne İçin Okunur?

 • Hastalıklara şifa bulmak için sıklıkla yönelinen Tarık Suresi, özellikle bir ilacın tesirini göstermesi için okunabilmektedir.
 • Cinlerden korunmak maksadıyla Tarık Suresini okumak tavsiye edilmiştir.
 • Kısmetin açılması için Tarık Suresi okumak gerektiği inancı yaygındır.

Tarık Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Ehl-i Sünnet inancı gereği, Kur'an-ı Kerim'e abdest almadan el sürmek caiz değildir. Dolayısıyla Tarık Suresini ya da herhangi bir sureyi Kur'an-ı Kerim üzerinden okumak için abdestli olmak gerekir. Ancak sureyi ezberden okumak için abdest almak gerekli değildir. Ancak namaz için de abdest almanın şart olduğunu göz önüne alırsak Tarık Suresini ezberden zamm-ı sure olarak okumak için de abdest almanın gerekli olduğunu ifade edebiliriz.

Tarık Suresi Nasıl Ezberlenir?

Tarık Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan kısa surelerden biridir. Dolayısıyla kolaylıkla ezberlenerek namaz içerisinde zamm-ı sure olarak eda edilebileceği gibi çeşitli ibadet ya da dualarda da ezberden okunabilir. Tarık Suresini daha kısa bir sürede ezberlemek için çeşitli yöntemlerden bahsetmek mümkündür.

 • İlk olarak sureyi dikkatli bir şekilde birkaç kez okumak mahreç ve telaffuz gibi hususlarda meydana gelebilecek kusurların önüne geçecektir. Arap harflerini bilmeyen okuyucularımız da Latin alfabesi üzerinden okuma yaparken bir yandan da sureyi çeşitli kıraat örneklerinden dinlerse telaffuz detaylarını kolaylıkla yakalayacaktır.

 • Ezber yapmaya küçük kelime gruplarıyla başlayarak ezber kapasitesi arttıkça kelime gruplarının hacmini büyütmek süreci büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

 • Kısa surelerin ezberinde ortaya çıkabilen güçlüklerden biri de kolay unutulmasıdır. Dolayısıyla gün içerisinde sureyi sürekli tekrar etmeyi ihmal etmemeniz gerekir. Surenin tam olarak zihninize yerleştiğinden emin olana kadar bu tekrarları yapmak sureyi kalıcı bir biçimde ezberlemeniz açısından son derece faydalı olacaktır.

Tarık Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Tarık Suresi, kısa surelerden olması dolayısıyla daha çok namaz esnasında zamm-ı sure olarak okunmaktadır. Tarık Suresini ezberleyemeyen ya da bir anlığına unutan kimseler Kur'an-ı Kerim'den başka bir sureyi Tarık Suresi yerine okuyabilir. Tarık Suresi anlam açısından daha çok ahirete yönelik bir suredir. Dolayısıyla bu muhteva yakın sure ya da ayetlere yönelmek evladır. Ancak böyle bir sure ya da ayet de bilinmiyorsa herhangi bir sure okumakta bir engel yoktur.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler