Torba teklif TBMM'de (1)

MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek - TRT'de görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları verecek disiplin amirleri ile ilgili hususlar yeniden düzenlenecek - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, kurumlar vergisinden muaf tutulacak - İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek.

AK Parti milletvekilerinin imzası bulunan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak.

İstanbul'da, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, diş hekimliği fakültesi, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, spor bilimleri fakültesi, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak.

Teklifle, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'na yeni maddeler ekleniyor. Buna göre, Anayasa'da yer alan emredici normların gereğinin yerine getirilmesini ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda kamu yayıncılık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kurumda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları, disiplin işlemlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar, görevden uzaklaştırma, cezaları verecek disiplin amirleri ile ilgili konular yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, kurumda, Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulması öngörülüyor.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, genel müdür on beş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilecek.

Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek.

Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on yıl boyunca Kurum içinde müdür ve emsali ek göstergedeki yönetici kadroları ile daha yüksek ek göstergeli yönetici kadrolarına atanamayacaklar.

-Maden Kanunu'nda değişiklik

MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek.

Teklifle, kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği nedeniyle meydana gelen maliyet artışlarının tamamının (fiyat farkı olarak) ödenmesi yerine, maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi, destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişiminin de dikkate alınması ve maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde, Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklif usulünün kaldırılması öngörülüyor.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan kanunla, devlet hakkı oranlarına ilişkin olarak bu kanunda yapılan değişiklikler 2018 yılı devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmayacak.

28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları ile bildirilen madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya buluculuk hakkı verilecek.

Teklif, Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme yapıyor.

Kırıkkale'nin “Bahşili” ilçesinin ismi, “Bahşılı” olarak değiştirilecek.

Tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürünler için Kooperatifler Kanunu, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulan kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinden gerçekleştirdikleri tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürün alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.

(Sürecek)