TRT kadroları daraltılıyor, taşra büroları kapatılıyor

TRT kadroları daraltılıyor, taşra büroları kapatılıyor

ANKARA (ANKA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yurtdışı ve taşra birimleri ile her seviyedeki teşkilatlanmalar yeniden düzenleyen yasa tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıyla, TRT'nin yapısı yeniden düzenleniyor. TRT bünyesinde çalışan kadrolar daraltılırken, yurtdışı ve taşra bürolarına ise sınırlama geliyor. Düzenlemeyle, bütün birimlerden ve yapılacak değişikliklerden TRT Genel Müdürü sorumlu olacak.

Meclis Başkanlığı'na sunulan, "TRT Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Tasarısıyla TRT'nin yapısı değiştiriliyor. Tasarıyla, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu teşkilatı; Genel Müdür, dört Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreterlik ile Televizyon, Radyo, Haber, Dış Yayınlar, Strateji Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri, Teknik Hizmetler, Verici İşletmeleri, Muhasebe ve Finansman, Satınalma, İnsan Kaynakları, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıklarından oluşacak.

Daha önce, dairelerin genel müdür Yardımcılarına olan bağlantıları kaldırılarak, doğrudan genel müdür tarafından belirlenecek. Kurumun, yurt dışı ve taşra birimleri ile her seviyedeki teşkilatlanma değişikliği, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilecek. Bölge müdürlükleri sayısı 13'e düşerken, taşra büroları kaldırılıyor. Yayıncılık dışında görev alan personel ise ilgili kurumlara tasfiye edilecek.

-KALDIRILAN KADROLAR-

Tasarıyla öngörülen yeni teşkilat düzenlemeleri nedeniyle; birleştirilen veya yapısı değiştirilen birimlere ait Daire Başkanı, Başuzman, Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman, Sanatçı, Raportör ve Kontrolör unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri, bu kanunun yayımı tarihinde sona erecek. Bu personel, en geç iki ay içinde derece ve kademelerine uygun Kurum kadrolarına atanabilecekler ve atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilecekler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait ücret, fazla mesai ücreti ve özel hizmet tazminatını almaya devam edecekler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların ücret (fazla mesai ücreti hariç) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları ücret (fazla mesai ücreti hariç) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarından (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır) az olması halinde aradaki fark tutarı, fark kapanıncaya kadar atandıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenecek.

-GÖREVİ SONA ERENLERİN DURUMU-

Tasarıyla; görevi sona erenlerden yeni bir kadroya atanamayanlar ile yeni teşkilat ve kadro düzenlemeleri nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmadığına Yönetim Kurulunca karar verilen personel (sanatçı unvanlı kadrolarda bulunanlar hariç) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere otuz gün içerisinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Nakle tabi personelin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından durumlarına uygun olarak Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilebilecek.

-TRT SANATÇILARININ DURUMU-

Tasarıyla, TRT bünyesinde çalışan sanatçılarla ilgili de yeni düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar çerçevesinde ihdas edilecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere otuz gün içerisinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilecek. Bu personelin atama ve vize işlemlerinin anılan Bakanlık tarafından üç ay içerisinde tamamlanması zorunlu olacak. Ancak bu pozisyonlar, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak ve iptal edilen pozisyonlar onbeş gün içerisinde Maliye Bakanlığına bildirilecek

-BOŞALAN KADROLAR İPTAL EDİLECEK-

Yapılan yeni düzenlemeyle; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan Kurum kadroları, boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak. Tasarıyla; TRT'den nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına veya Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilen personelin, bildirimin yapıldığı tarihten, yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süreye ilişkin olarak eski kadrolarına ait ücret ve özel hizmet tazminatı, sosyal ve tüm hakları korunacak.

Devlet Personel Başkanlığı, personel devrine ilişkin olarak, personel ihtiyacı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını tespite, devredilen personele ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

-TRT BBC, RAI, NOS GİBİ OLACAK-

Tasarının gerekçesinde, düzenlemenin, yayıncılıkta Avrupa standartları dikkate alınarak hazırlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Dünyada BBC, RAI, NOS gibi pek çok kamu yayın kuruluşu yapılarını çağın gereklerine uygun hale getirmiştir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda da, böyle bir yapılanma ertelenemez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Düzenleme ile, Kurumun Anayasa ile verilen kamusal görevini yerine getirebilmesi için, kendisine yöneltilebilecek baskılardan uzak, yalnızca kamu yararını gözeten çağdaş bir yayıncılığı mümkün kılacak yapılanmanın oluşmasını hedefleyen bir düzenleme öngörülmüştür".