TRT'ye kadro kısıtlaması getiren tasarı TBMM'de

Ankara - AA- TRT'nin bazı birimlerinin kapatılmasını, hizmetine ihtiyaç kalmadığına karar verilecek personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesini, sanatçıların nakil ve vize işlemlerinin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, TRT Kurumu teşkilatı; Genel Müdür, dört Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreterlik ile Televizyon, Radyo, Haber, Dış Yayınlar, Strateji Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri, Teknik Hizmetler, Verici İşletmeleri, Muhasebe ve Finansman, Satınalma, İnsan Kaynakları, Sosyal Hizmetler daire başkanlıklarından oluşacak.

Daha önce Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan dairelerin Genel Müdür Yardımcılarına olan bağlantıları, bundan böyle Genel Müdür tarafından belirlenecek.
Bu değişikliğe göre, daha önce bulunan Savunma Sekreterliği, Satın Alma Komisyonu Başkanlığı, İnceleme Araştırma Kurulu Başkanlığı, Yayın Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Müzik Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanlığı, Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Hasılat Dairesi Başkanlığı, Alım-İkmal Dairesi Başkanlığı ve Reklam Dairesi Başkanlığı kaldırılacak.

Kaldırılan daire başkanlıklarının yerine Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları, Yayın Denetleme Kurulu, Bilgi Teknolojileri, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri daire başkanlıkları oluşturulacak.TRT'nin yurt dışı ve taşra birimleri ile her seviyedeki teşkilatlanma değişikliği, Televizyon Yüksek Kurulunun onayı olmaksızın, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak. Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı bölge müdürlükleri ile Ankara Radyosu Müdürlüğü ve
bunlara bağlı müdürlüklerden oluşan taşra teşkilatı; yeni düzenlemede yer almadı.

Tasarıya göre, TRT Koordinasyon Kurulu kaldırılacak. Genel müdür yardımcılarından birinin elektronik yüksek mühendisi olması şartı aranmayacak.
Geçici maddeye göre, yeni teşkilat düzenlemeleri nedeniyle kaldırılan, birleştirilen veya yapısı değiştirilen birimlere ait Daire Başkanı, başuzman, başkan yardımcısı, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, uzman, sanatçı, raportör ve kontrolör unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri, Kanunun yayımı tarihinde sona erecek.Söz konusu personel, en geç iki ay içinde derece ve kademelerine uygun kurum kadrolarına atanabilecekler ve atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilecekler.

Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait ücret, fazla mesai ücreti ve özel hizmet tazminatını almaya devam edecekler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların ücret ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarı, önceki kadrosunda aldığı tutardan az olmayacak. Az olması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.Birim değişiklik nedeniyle görevi sona erenlerden yeni bir kadroya atanamayanlar ile yeni teşkilat ve kadro düzenlemeleri nedeniyle
hizmetine ihtiyaç kalmadığına Yönetim Kurulunca karar verilen personel (sanatçı unvanlı kadrolarda bulunanlar hariç) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere 30 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Nakle tabi personelin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından durumlarına uygun olarak Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek kadroya, 45 gün içerisinde atanacak.190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadrolarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilecek.
Bu personelden Daire Başkanı, başuzman, başkan yardımcısı, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarında istihdam edilmekte olan personelin atama teklifleri araştırmacı unvanlı kadrolara yapılacak.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren 30 gün içerisinde bu kurum ve uruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunlu olacak.Durumlarına uygun boş memur kadrolarına atanan personelin, nakledildikleri tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri saklı tutulacak.

Personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlerden atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumlu olacak.Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç 15 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirecekler.Görevi sona erenlerden kurum kadrolarına atanamayan sanatçı unvanlı kadrolarda bulunan personel ise Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar çerçevesinde ihdas
edilecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 30 gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilecek.

Sanatçıların, atama ve vize işlemleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3 ay içerisinde tamamlanacak. Ancak bu pozisyonlar, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak ve iptal edilen pozisyonlar 15 gün içerisinde Maliye Bakanlığına bildirilecek.

Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadrolar, boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.Kurumun mevcut birimleri, yeni teşkilat düzenlemeleri yapılıncaya kadar faaliyetine devam edecek.

Tasarının gerekçesinde, yapılacak yeniden yapılanma çerçevesindeki teşkilat düzenlemesi ile yayıncılık vasfı bulunmayan personelin, ihtiyaç duyan kamu kurumlarına nakli sağlanarak yayın odaklı ve yayıncı personel ağırlıklı bir yapı oluşturulmaya çalışılacağı belirtildi.

Radyo ve televizyon yayıncılığı hizmetinin niteliği gözönünde tutularak daha etkin ve dinamik bir teşkilat yapısı oluşturulmasına imkan verileceği kaydedilen gerekçede, böyle bir yapılanmanın "ertelenemez bir ihtiyaç" haline geldiği vurgulandı.

Yapılacak değişiklik sonrası ortaya çıkan organizasyonel yapının gerektirdiği kadro hareketlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması, istihdam fazlası personel ortaya çıkması halinde, bu personelin ihtiyaç duyulan kurumlarda değerlendirilmesi ve diğer yandan da personelin gerek özlük, gerekse emeklilik gibi her türlü haklarının korunmasının
öngörüldüğü bildirildi.