HABER

UKOME nedir? UKOME açılımı nedir ve anlama gelir?

UKOME, büyükşehirlerde ulaşım konularında bazı kararların alınmasında oldukça önem arz etmektedir. Şehir içi ulaşım ücretlerini, politikasını, yeni hat oluşumunu karara bağlayan kurum UKOME'nin görevleri ve açılımının ne olduğu merak ediliyor. Peki UKOME nedir? UKOME açılımı nedir ve anlama gelir? İşte yanıtı...

UKOME nedir? UKOME açılımı nedir ve anlama gelir?

Büyükşehirlerde ulaşım konularında kararların alınmasında oldukça önemli olan UKOME, şehir içi ulaşım ücretlerini, politikasını ve yeni hat oluşumunu karara bağlayan kurum olarak bilinmektedir. Peki UKOME nedir ve ne anlama gelir?

UKOME NEDİR? UKOME AÇILIMI NEDİR VE NE ANLAMA GELİR?

Açılımı Ulaşım Koordinasyon Merkezi olarak bilinen UKOME, ulaşım konusunda alınan birçok karar için yetkili bir mercidir. Büyükşehir içerisindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde bulunan her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı veya görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılım göstereceği Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyelerini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılım gösterirler. Ayrıca ihtisas meslek odalarının temsilcileri de Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına davet edilir ve gündemdeki konularla ilgili görüşleri alınır.

UKOME GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

MADDE 18 – (1) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu
amaçla;

a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gerekli karar ve tedbirleri almakla,

c) Şehir trafiğinin düzenli bir şekilde akmasını sağlamak için alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren ya da mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,

ç) Deniz, kara, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmak için müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine ya da üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerinde bulunan diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler oluşturulmasını sağlamakla,

d) Karayolu taşımacılığına ait olan mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içerisinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile birlikte güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüşler oluşturmakla,

f) İlçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve bunların düzeltilmesini sağlamakla,

g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde kalan karayollarının bir kısmının ya da tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli olan yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemek gibi konularla görevli ve yetkilidir.

Geri Dön