HABER

Vergi politikaları yenilecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2005 yılında ve izleyen yıllarda borçların sürdürülebilirliğini sağlayacak faiz dışı fazla verilmesi uygulamasının devam edeceğini belirterek, "Kamu harcamalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması, mali disiplinin güçlendirilmesi, vergi politikalarının daha sağlıklı uygulanabilmesi için vergi idaresinin yeniden yapılandırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıtdışı ekonominin önlenmesi konusunda gerekli bütün tedbirler alınacaktır" dedi.

Vergi politikaları yenilecek

Başbakan Erdoğan'ın, '2005 Yılı Bütçe Çağrısı' adlı genelgesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, Erdoğan, yapmış oldukları icraatlara kısaca değindi. Hükümetin, vatandaşların uygarca bir yaşam standardına ulaşması yolunda en önemli engellerden birini teşkil eden yapısal ve ekonomik sorunların ortadan kaldırılması amacıyla son derece kararlı, disiplinli ve rasyonel politikalar izlemekte olduğunun altını çizen Erdoğan, "Halkımızın büyük destek ve anlayışıyla uyguladığımız bu politikalar çerçevesinde, başta enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi, ekonomik canlanmanın sağlanması ve bütçe açığının azaltılması olmak üzere çok sayıda başarılı sonuca ulaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Hükümetin başlıca hedefinin, ekonomik istikrarı sağlamış, rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturmuş, sürdürülebilir bir kalkınma ortamını yakalamış ve bunun nimetlerini adil bir şekilde dağıtan, yoksulluğun ve yolsuzluğun giderildiği, özgür ve müreffeh insanların barış içinde yaşadığı, çağdaş dünya ile entegre olmuş demokratik bir Türkiye misyonunu gerçekleştirmek olarak ifade eden Başbakan Erdoğan, "Bu amaçla icraatlarını sürdüren hükümetimiz, 2003 yılının ardından 2004 mali yılı bütçesini de uygulamaya koymuştur. Anılan bütçeler ile ortaya koyduğumuz ve gerçekleştirilmesi yönünde önemli mesafeler kaydettiğimiz hedefler, istikrarlı bir makroekonomik ortam sağlamak, mali disiplini tesis etmek ve sürdürmek, borç stokunu azaltmak, temel yapısal reformları gerçekleştirmek ve Türkiye'nin kalkınma potansiyelini harekete geçirmek olmuştur" ifadelerini kullandı.

VERGİ TABANIN GENİŞLETİLMESİ VE KAYITDIŞININ ÖNLENMESİ İÇİN BÜTÜN TEDBİRLER ALINACAK

Erdoğan'ın açıklaması şöyle devam etti:

"Yıllardır ülkemizin en büyük sorunu olan ve enflasyonun temel nedenleri arasında bulunan yüksek kamu açıklarının, hem gelirin artırılması hem de kamu harcamalarında gerekli tasarruf ve etkinliğin sağlanması suretiyle kalıcı bir şekilde aşağılara çekilmesi konusunda gerekli ortam sağlanmış ve 2003 yılında olduğu gibi 2004 yılında da hedeflenmiş bulunan yüzde 6.5 faiz dışı fazla hedefi planlandığı şekilde gerçekleşme sürecine girmiştir. Diğer yandan, para politikaları ile birlikte eş güdümlü bir şekilde uygulanan maliye politikaları neticesinde, enflasyon düşme eğilimini sürdürmeye devam etmiş ve bu gelişmelere piyasalar olumlu destek vererek ekonominin istikrara kavuşma sürecini hızlandırmıştır. Ülkemiz ekonomisinde özlenen bu olumlu gelişmelerin sürdürülebilmesi, büyük ölçüde planlanan makroekonomik dengelerin korunabilmesine, bu da kamu maliyesi alanında güçlü politikaların kararlılıkla uygulanması ve yapısal reform programının hedefine ulaşmasına bağlı bulunmaktadır. Bu çerçevede, önceki yıllarda olduğu gibi 2005 yılı bütçesi de program hedefleri ile uyumlu bir şekilde hazırlanıp Meclisimizin onayına sunulacaktır.

2005 yılında ve izleyen yıllarda borçların sürdürülebilirliğini sağlayacak faiz dışı fazla verilmesine devam edilecek, kamu harcamalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması, mali disiplinin güçlendirilmesi, vergi politikalarının daha sağlıklı uygulanabilmesi için vergi idaresinin yeniden yapılandırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıtdışı ekonominin önlenmesi konusunda gerekli bütün tedbirler alınacaktır".

Erdoğan, genelgesinde, hükümetin, enflasyonla mücadele ve ekonomide istikrar sağlanması politikalarına bağlı kalmakla beraber, reformların başarı ile devam ettirilebilmesi için toplumun fakir kesimlerinin sosyal korunmaya alınmasının öneminin bilincinde olduğunu ifade ederek, bu amaçla, elde edilen kamu kaynaklarının, toplumun en fazla ihtiyaç duyan kesimlerine aktarılmasını sağlamaya yönelik sosyal destek programlarının daha iyi bir şekilde uygulanması suretiyle sosyal içerikli harcamaların etkinliğinin arttırılmasına devam edileceğini kaydetti.

BÜTÇE, HER YIL YENİ BİR YAKLAŞIMLA HAZIRLANACAK

Gerçekleştirilen reformların bütçeleme anlayışına da yansıyacağını ve buna paralel olarak her yeni bütçenin yeni bir yaklaşımla hazırlanacağını vurgulayan Erdoğan, "Devletimizin sahip olduğu imkanların ve halkımızdan toplanan vergilerin en etkin bir şekilde kullanılması ve azami seviyede hizmete dönüşebilmesi için, gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan stratejik planlama ve performansa dayalı bütçelemeye geçilmesi konusundaki çalışmalarımıza devam edilecektir" dedi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 2006 yılı bütçesi ile birlikte orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde çok yıllı bütçeleme sürecine

girileceğini dile getiren Erdoğan, 2005 yılı bütçesinin Yeni Türk Lirası'nın uygulandığı ilk bütçe olacağını da anımsattı.

Erdoğan ayrıca şunları kaydetti:

"Devlet harcamalarının kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik analizlerinin uluslararası standartlara göre yapılabilmesine imkan sağlamak amacıyla, 2003 yılında gerçekleştirdiğimiz pilot uygulamaları takiben 2004 yılı başından itibaren tüm genel ve katma bütçeli kuruluşlarda analitik bütçe sınıflandırması uygulamasına geçilmiştir. Bu çerçevede anılan kuruluşlar, geçen yıl olduğu gibi 2005 yılı bütçe tekliflerini de Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Bütçe Hazırlama Rehberi'nde yer alacak olan analitik bütçe sınıflandırması esaslarına göre yapacaklardır.

2005 yılında analitik bütçe sınıflandırması ile tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin konsolide bütçeli kuruluşlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına da yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalara devam edilecektir. Yapılmakta olan yapısal reformlara paralel olarak, konsolide bütçeden kaynak alan her bir kurumun, 2005 yılı bütçe çalışmalarında kuruluş amaçlarını esas alması, hizmet mükerrerliklerine yol açmaması, yapmakta olduğu hizmetlerin devamına gerek duyulması halinde ise, sadece öncelikli ve temel hizmetlerin yürütülmesi için gerekli ödenek talebinde bulunması esas olacaktır. Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, 2005 yılı ödenek tekliflerini Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile belirlenen makroekonomik büyüklükler ve ödenek teklif tavanları içinde kalmak suretiyle hazırlayacaklardır. Belirlenen ödenek tavanları, gösterge niteliğinde olup, kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ve bütçe imkanları çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile yapılacak görüşmeler sonucunda yeniden belirlenebilecektir. 2005 yılı bütçe hazırlık çalışmalarına katılacak olan personel ve kurumlara, yorucu bütçe sürecinde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim".

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler