HABER

Yasin suresi okunuşu: Yasin suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Müslüman alemi için çok büyük önem arz eden Yasin Suresi "Kuran'ın Kalbi" olarak tanımlanır. Sure adını ilk ayetten almıştır. Yasin Suresinde Hz. Muhammed'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme ile ilgili konuları kapsar. Hesap ve ceza konularına da yer verilen Yasin suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nedir? Yasin okunuşu nasıldır? Yasin suresi meali, tefsiri nedir?

Yasin suresi okunuşu: Yasin suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Yasin Suresi Arapça Okunuşu
 • Yasin Suresi Anlamı
 • Yasin Suresi Faydaları
 • Yasin Suresi Tefsiri
 • Yasin Suresi Fazileti
 • Yasin Hangi Surede Yer Alır?
 • Yasin Suresi Kaç Ayet?
 • Yasin Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Yasin Ne Demek?
 • Yasin Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Yasin Suresi Duası Ölülere Okunur mu?
 • Yasin Suresi Ne İçin Okunur?
 • 41 Yasin Nasıl Okunur?
 • Yasin Suresi Abdestsiz Okunur mu?
 • Yasin Suresi Yerine Ne Okunabilir?
 • Yasin Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • Yasin Suresi ile İlgili Rüya Görmek Ne Anlama Gelir?

Yasin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 83 ayetten oluşmaktadır. Yapılan tasvirlerde Yasin kelimesinin "Ey insan" anlamına geldiği söylenmektedir. Yasin Suresi konusu, anlamı, okunuşu ve fazileti bakımından oldukça merak ediliyor. Bu yazımızda Yasin Suresi Türkçe ve Arapça okunuşunu, Yasin Suresi diyanet mealini ve tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte Yasin Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı ve faziletleri...

Yasin Suresi Arapça Okunuşu

En doğru telaffuz için Yasin Suresi Arapça metni okunmalıdır. Fakat Arapça bilmiyorsanız Yasin Suresi Türkçe metnini okumayı tercih edebilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahîm
Yâsîn.
Vel Kur'ân-il hakîm.
İnneke leminel mürselîn.
Alâ sırâtın müstakîm.
Tenzîlel azîzirrahîm.
Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.
Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn.
İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.
Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h'eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn
İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn
İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn
Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn
Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ iIeyküm lemürselûn
Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn
KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn
İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn
Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn
Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn
Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn
Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn
Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn
Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn
FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn
Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey'en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta'melûn(e)
İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn
Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn
Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn
Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn
Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn
EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla
Yâ Sîn.

Yasin Suresi Anlamı

Yasin Suresi mealini bilmek oldukça önemlidir. Yasin Suresinde Hz. Peygamberi yalanlayan Kureyş kabilesi, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, insanın ahlaki sorumlulukları, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konuları yer almaktadır.

(Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki,
Sen elbette (peygamber) gönderilenlerdensin.
Dosdoğru bir yol üzeresin.
Kur'an, mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için indirilmiştir.
Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.
Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.
Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
Sen ancak Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.
Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir.
(Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.
Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.
Onlar şöyle dediler: "Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
(Elçiler ise) şöyle dediler: "Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor."
"Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir."
Dediler ki: "Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz, sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur."
Elçiler de, "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz" dediler.
Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun."
"Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir."
"Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O'na döndürüleceksiniz."
"O'nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar."
"O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum."
"Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!"
(Kavmi onu öldürdüğünde kendisine) Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"
Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını.
Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.
Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.
Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.
Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?
Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır.
Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz, onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.
Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik, içinden sular fışkırttık;
Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri (düzenlemesi)dir.
Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.
Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.
Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.
Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.
Onlara, "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin" denildiğinde yüz çevirirler.
Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.
Onlara, "Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın" denildiği zaman, inkâr edenler iman edenlere, "Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz" derler.
"Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gelecek?" diyorlar.
Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar.
Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.
Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.
Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler."
Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.
O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.
Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.
Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.
Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.
Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selâm" (vardır).
(Allah, şöyle der:) "Ey suçlular! Ayrılın bu gün!"
"Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?"
"Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?"
"İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir."
"İnkâr ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!"
O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.
Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu hâlde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!
Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.
Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?
Biz, o Peygamber'e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik.
Görmediler mi ki, biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
Biz, o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.
Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilâhlar edindiler.
Onlar, ilâhlar için (hizmete) hazır asker oldukları hâlde, ilâhlar onlara yardım edemezler.
(Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.
İnsan, bizim, kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.
Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?"
De ki: "Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir."
O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.
Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.
Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir! Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Yasin Suresi Faydaları

Yasin Suresi faydası ve fazileti bitmeyen dualar arasındadır. Fakat bunları niyet ederek ve inanarak okumak gerekmektedir.

 • Yasin Suresi Kuran'ı Kerim'in kalbidir. Dertlere şifadır. Bir kimse Allah'ı ve ahiret hayatını dileyerek Yasin okursa Allah kendisini bağışlar.
 • Yasin Suresini her gece okuyan kimse, şehit mertebesine erişir.
 • Yasin Suresini cuma günü okuyan kimse, Allah Teala'nın mağfiretine kavuşmuş halde sabahlar.
 • Yasin-i Şerifi bir kez okuyan kimse, Kuran'ı Kerim'i on kez okumuş gibi sevap kazanır.
 • Yasin Suresi okuyana şefaat eder, dinleyenin affına sebep olur.
 • Yasin Suresi ölüm hastası yanında okununca, her harfi için bir melek gelip ruhun kolay çıkmasına dua eder. Melekler yıkanırken yanında bulunurlar. Namazında, defninde yanında bulunup dua ederler.
 • Yasin Suresi şeytanı kaçıran sureler arasındadır.
 • Yasin Suresi kabristana girerken okunduğunda o gün meyyitlerin azabı hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevap verilir.
 • Yasin Suresi hasta yanında okunursa, hasta suya kanmış olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer.
 • Yasin Suresi Müslüman bir hasta yanında okunursa, Rıdvan adındaki melek cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak ruhunu teslim eder.
 • Yasin Suresi cuma günü ana ve babanın kabri ziyaret edilip okunduğunda, Allah Teala okuyana Yasin'in her harfi kadar mağfiret eder.
 • Yasin Suresine Allah katında "Azime" denir. Yasin'i okuyan kimse, kıyamet günü bir çok kimseye şefaat edecektir.
 • Yasin Suresi eceli gelmeyen hastaya okunduğunda şifa olur, eceli gelen hastaya okunduğunda ruhunu kolay teslim eder.
 • Yasin Suresini aç olan kimse okuduğunda, ummadığı yerden rızık gelir.
 • Yasin Suresini okuyan bekarların evlenmesi kolaylaşır.
 • Yasin Suresini okuyan kimse korktuğu şeylerden emin olur.
 • Yasin Suresini yolcu okursa, yolculuğunda yardım görür.
 • Yasin Suresini okuyan kimsenin niyeti, dileği ve duası kabul olur.
 • Yasin Suresini yitiği olan okursa, yitiğine kavuşur.

Yasin Suresi Tefsiri

Yasin Suresinin tefsirini bilmek oldukça önemlidir. Sureyi okumak kadar tefsirini de öğrenmekte yarar vardır. Böylece surede neler anlatılmak istendiğini, hangi mesajların verilmek istendiğini ve gizli manaları anlamış oluruz.

Tâhâ sûresinin ilk âyetinde olduğu gibi buradaki iki harfin mahiyeti ve anlamı hususunda da müfessirler arasında iki eğilim bulunmaktadır. Bir anlayışa göre bunlar, bazı sûrelerin başında yer alan ve ayrı ayrı okunduğu için “hurûf-ı mukattaa” diye adlandırılan harflerdendir (bu konuda bilgi için bk. Bakara 2/1). Diğer eğilime göre ise “yâsîn” ayrı iki harf değil, anlamı olan bir kelimedir. Bu eğilim içinde kuvvetli bulunan görüşe göre bu kelime Arapça’nın bazı lehçelerinde “ey kişi, ey insan!” anlamına gelmektedir; burada kendisine hitap edilen kişi ise Hz. Muhammed’dir. Hatta Saîd b. Cübeyr’den, bunun Resûlullah’ın isimlerinden biri olduğu da rivayet edilmiştir (İbn Atıyye, IV, 445). Bu kelimenin Allah’ın isimlerinden biri olup burada o isme yemin edildiği, söze başlama ifadesi ve Kur’an’ın isimlerinden olduğu görüşleri de vardır (Taberî, XXII, 148-149).

Yasin Suresi Fazileti

Yasin Suresi okumak çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz Yasin Suresinin faziletini Kuran'ın kalbi olarak belirtmiştir. Bir hadisinde "Yasin-i Şerifi her gece okumaya devam eden kimse şehit olarak vefat eder." müjdesini vermiştir. Ayrıca Yasin Suresi hastalara, dertlere şifa olur. Yasin Suresi Müslüman bir hasta yanında okunursa, Rıdvan adındaki melek cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak ruhunu teslim eder.

Yasin Hangi Surede Yer Alır?

Yasin Suresinin kendisi bir suredir. Başka bir sure içinde yer almaz.

Yasin Suresi Kaç Ayet?

Yasin Suresi toplam 83 ayetten ve 6 sayfadan oluşmaktadır.

Yasin Suresi Nerede İndirilmiştir?

Yasin Suresi Cin Suresinden sonra, Furkan Suresinden önce Mekke'de indirilmiştir. Kuran'ı Kerim'in 36. suresidir. İniş sırasına göre 41. suredir.

Yasin Ne Demek?

Yasin sözcüğü 28 surenin başında bulunan mukatta harflerinden oluşur. Bu harfler manaları kapalı, değişik anlamlara gelebilecek harflerdir. Yasin harfleri için de bu manalar doğrultusunda yorumlar yapılmıştır. Yasin kelimesi "Ey insan" şeklinde yorumlanmıştır. Surede bu kelimeden sonra Hz. Muhammed'e bir hitap olduğu için kelimeye çağrı, nida olarak anlam yüklenmiştir.

Diğer bir yorum şöyledir: Yasin Habeş dilinde "Ey insan" anlamına gelmektedir. Bazılarına göre Yasin, Hz. Peygambere hitaben "Ya Seyyid=Efendi" anlamına gelmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimizin isimlerinden biridir. Bununla ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Benim Kuran'da 7 ismim vardır. Muhammed, Ahmed, Yasin, Taha, Müddessir, Müzzemmil ve Abdullah."

Yasin Suresi Ne Zaman Okunur?

Yasin Suresini istediğiniz her zaman okuyabilirsiniz. Peygamber Efendimiz hem gece hem gündüz okunmasının çok sevap olduğunu buyurmuştur. Özellikle Cuma gecelerinde okunması tavsiye edilir. Kabristanlar ziyaret edildiğinde okunur. Ramazan ayının her gününde okunur.

Yasin Suresi Duası Ölülere Okunur mu?

Peygamber Efendimiz "Yasin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." hadisiyle Yasin'in ölülere okunabileceğini belirtmiştir. Yasin bir şifa ve mağfiret suresi olduğu için sadece diriler için değil, hasta ya da ölüler için de okunur. Peygamberimiz bir hadisinde "Kim babasının veya anasının kabrini cuma günü ziyaret edip Yasin suresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." müjdesini vermiştir.

Yasin Suresi Ne İçin Okunur?

Yasin Suresi;

 • Allah'ın rızasını kazanmak için,
 • Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed için,
 • Kuran'ı Kerim'e müstağrak olması için,
 • Ruhuna teslim etme vesilesinin hayırlı olması için,
 • Kabir sualinin kolay geçmesi için,
 • Kuran'ın kabirde yoldaş olması için,
 • Nekir ve Münker'in sorularının kolay olması için,
 • Mizanında hayrının ağır gelmesi için,
 • Sıratı kolay geçmek için,
 • Peygamber Efendimize komşu olmak için,
 • Azrail A.s'ın hoş gelmesi için,
 • Büyük ve küçük tüm günahların affı için,
 • Yüce Rabbimizin cemalini görmek için,
 • Tüm Müslümanların selameti için okunur.

41 Yasin Nasıl Okunur?

Yasin-i Şerifin hatmi 2 türlü yapılabilir. Büyük hatimde 123, küçük hatimde 41 Yasin okunur. Bu hatimlerde Yasin kelimesinin 2 kez söylenmesi tavsiye edilir. Piran-ı Azam Yasin Suresini okurken şu şekilde okunursa 41 Yasin-i Şerif yerine geçtiğini buyurmuştur.

  1. ayet 7 kez "Yasin"
  1. ayetin 2. Kavl-i Şerifi 14 kez "zelike takdirul azizil alim"
  1. ayet 16 kez "Selamun gavlem mirrabbir rahim"
  1. ve 83. ayet 4 kez
 • 82 " İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun"
 • 83 " Fesübhanellezi biyedihi melekutü külli şeyin ve ileyhi turceun"

Bu şekilde okunan Yasin-i Şerif tam 41 Yasin-i Şerif okunmuş gibi olur.

Yasin Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Vakıa Suresinin 79. ayeti şöyledir: "Kuran'a temizlenenlerden başkası el süremez." Allah'ın bu emrinden yola çıkarak Kuran'ı Kerim'e abdestsiz dokunulması doğru değildir. Yasin Suresi Kuran'ı Kerim'e dokunularak okunacak ise abdest alınması gerekmektedir. Diğer taraftan Yasin Suresinin abdestsiz bir şekilde ezbere okunması mümkündür.

Yasin Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Özellikle cuma gecelerinde Yasin, Tebareke, Amme Surelerinin okunması tavsiye edilir. Bu sureler okunamıyorsa samimi bir şekilde af dilenerek başka sureler de okunabilir.

Yasin Suresi Nasıl Ezberlenir?

Yasin okunuşu kolay bir suredir. En hızlı Yasin ezberi, ayet ayet ilerleyerek sağlanabilir. Her ayeti 20 kez okuyarak ezber yapabilirsiniz. Bir ayeti ezberledikten sonra ikinci ayete geçin. Bu şekilde son ayete kadar devam edin. Ezberlenen bölümlerin tekrar edilmesi de ezberin kalıcı olması açısından önemlidir. Sureyi sesli olarak dinlemek de ezberin kolay yapılmasına yardımcı olur. Hem böylece sureyi doğru bir telaffuz ile ezberlemiş olursunuz.

Yasin Suresi ile İlgili Rüya Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Yasin Suresini okumak

Rüyada Yasin Suresini ya da bir parçasını okuduğunu görmek temiz kalbe, sağlam imana işaret eder. Çok sevap işlemeye ve kıyamet günü Allah'ın Resulü ile beraber bulunmaya işaret eder. Yasin Suresini okuduğunu gören kişilerin isteklerinin gerçeğe dönüşeceği rivayet edilir.

Rüyada Yasin Suresini Dinlemek

Rüyada Yasin Suresini dinlemek kıyamet gününde Nebiler Sultanı ve onun ehli beyti ile beraber bulunmaya işaret eder. Rüya sahibinin rahatlamasına ve huzur bulmasına işaret eder. Bazı alimlere göre kişinin toplu bir paraya kavuşacağına, umudunu yitirdiği anda yeniden maddi manevi olarak düzene çıkacağına işaret eder.

Rüyada Ramazanda Yasin Okumak

Rüyada Ramazanda Yasin okuduğunu gören kimsenin niyetleri ve muratları gerçekleşecek demektir.

Rüyada Yasin Okutmak

Rüyada Yasin okutmak hayra yorulur. Rüya sahibinin hanesinin bolluk ve bereket içinde olacağına işaret eder. Kişinin huzurlu bir yaşam süreceği anlamına gelir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler