YÖK Başkanı'nın türbana vize yetkisi yok

Danıştay 8. Dairesi, anayasa değişikliğinin ardından üniversitelere türbanlı öğrencilerin alınmasını isteyen genelgeye ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın yetkisini aştığını belirtti.

Daire, verdiği kararın gerekçesinde, "Dava konusu genelge; Yükseköğretim Genel Kurulu'nun tesis edeceği işlemle düzenleme getirilecek bir alanda Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın tek başına işlem tesis etmek suretiyle düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır" denildi.

Danıştay 8. Dairesi, verdiği kararda YÖK Başkanı'nın yetki alanının sınırlarını da çizdi. YÖK Başkanı'nın kamu gücünü kullanırken ‘kamu yararı'nı gözetmesi gerektiğini vurgulayan Daire, gerekçeli kararında şöyle dedi:
"İdarelerin tesis ettikleri idari işlemlerin özünü oluşturan irade, işlemler kamu gücü kullanılarak ve kamu yararı gözetilerek tesis edilecekleri için bir takım kayıt ve şartlara bağlanmıştır. İdari işlemin unsurlarından olan yetki unsuruna ilişkin kurallar bu kayıt ve şartlar içinde yer almaktadır. Yasalarla kendilerine bırakılmış alanlarda faaliyet gösterebilecek olan idarelerin, işlem tesis ederken sahip oldukları hukuki olanak ve görev alanı 'yetki' kavramı ile ifade edilmektedir. Yetki aynı zamanda, Anayasanın ve yasaların idareye bıraktığı alanlarda tesis edilecek idari işlemlerin hangi idari makam ve organlarınca yapılabileceğini belirlemektedir.İdarelerin işlem tesis ederken uymak zorunda oldukları yetki kuralları kamu düzenindendir ve idarelerin tesis etmiş oldukları işlemler yargı önüne getirildiklerinde yetki kuralına aykırılık, yargı mercii tarafından resen gözönüne alınabilir niteliktedir"

Gerekçe'de genelgenin Anayasa'nın 10 ve 42. maddelerindeki değişiklik uyarınca uygulanması istemiyle rektörlere yapılan bir bildirim olduğunun altı çizilerek şöyle denildi:

-GENELGE, YÖK GENEL KURULU TARAFINDAN TESİS EDİLMİŞ BİR İŞLEM DEĞİL
"Dava konusu genelge; Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 2547 sayılı Yasa uyarınca belirlenen görev alanı içinde yer alan, yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi hususunda bir düzenleme getirmesine karşın, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından tesis edilmiş bir işlem değildir. Yukarıda alıntısı yapılan Anayasa, Yasa ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; ancak, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun tesis edeceği işlemle düzenleme getirilecek bir alanda Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın tek başına işlem tesis etmek suretiyle düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır."

-SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararına YÖK Başkanı Özcan'ın itiraz hakkı bulunuyor. YÖK Başkanı Özcan, karara itiraz ederse, itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

ANKA