Han Eczanesi

Adres: Cumhuriyet Mah. Kayseri Cad. No:34 Tomarza/Kayseri

Telefon: 0 352 661 23 77

Adres: Cumhuriyet Mah. Kayseri Cad. No:34 Tomarza/Kayseri

Telefon: 0 352 661 23 77

Adres: Cumhuriyet Mah. Kayseri Cad. No: 32/B Tomarza/Kayseri

Telefon: 0 352 661 33 65

Adres: Yavuz Selim Mah. Şehit Tamer Gülveren Cad. No.34 Tomarza/Kayseri

Telefon: 0 352 661 55 84

Adres: Yavuz Selim Mah.Tamer Gülveren Cad. No:10/F Tomarza/Kayseri

Telefon: 0 352 661 50 42