YURTHABER

Sema Eczanesi

Adres: Cumhuriyet Mah. Gençlik Cad. Emsaka Apt. No.14 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 488 411 57 57

Adres: Cumhuriyet Mah. Gençlik Sok. Emsaka Apt. D Blok No.18 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 484 411 56 58

Adres: Yenidoğan Çarşısı, Beykent Cad. No:42 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 484 411 28 38

Adres: Cumhuriyet Mah. Gençlik Sok. Emsaka Apt. A 2 Blok No.38 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 484 411 37 38

Adres: Cumhuriyet Mah. Ethem Sancak Cad. Emsaka Apt. D. Blok No.19 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 484 411 33 66

Adres: Yaşar Kemal Cad. No:45 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 484 411 22 23

Adres: Beykent Cad. Yenidoğan Çarşısı No:43 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 484 411 42 01

Adres: Cumhuriyet Mah. Gençlik Sok. Emsaka Apt. D Blok No.20 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 484 411 42 00

Adres: Yaşar Kemal Cad. No:45 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 484 411 22 23

Adres: Cumhuriyet Mah. Gençlik Sok. Emsaka Apt. Blok 2 No.2/A Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 484 411 60 00

Adres: Cumhuriyet Mah. Gençlik Cad. Emsaka Apt. No.14 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0 488 411 57 57

Adres: Cumhuriyet Mah. Gençlik Cad. No:6/B Kurtalan/Siirt

Telefon: 0

Adres: Yenidoğan Mah. Kervan Cad. 8/1 Kurtalan/Siirt

Telefon: 0

Adres: Cumhuriyet Mah. Etehm Sancak Cad. No:8/C Kurtlan/Siirt

Telefon: 0 484 502 90 90