YURTHABER

Yümnü Eczanesi

Adres: Kabakoz Mah. Mevlana Cad. No:13/C Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 83 83

Adres: Yalı Mah. Plaj Cad. No:105/C Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 69 28

Adres: İncilli Mah. Cumhuriyet Cad. No:6/B Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 46 31

Adres: İncilli Mah.Hürriyet Cad. No:3 Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 17 05

Adres: İncilli Mah. Plaj Cad No:14/B Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 15 14

Adres: İncilli Mah. Mevlana Cad.No:46/A Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 44 24

Adres: Plaj Cad. No:12 Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 68 01

Adres: Mevlana Cad. Kabakoz Mah. Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 48 00

Adres: Yalı Mah. Barbaros Cad. No:49/8 Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 44 64

Adres: Aziziye Mah.350 Sok.No.40/B Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 20 01

Adres: Hastane Yolu Üzeri Karasu/Sakrya

Telefon: 0 264 718 56 54

Adres: İncilli Mah. Cumhuriyet Cad. No:1/A Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 11 77

Adres: İncilli Mah. Plaj Cad. No:2/A Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 83 38

Adres: Şehit Üstteğmen Abanoz Cad. No:12 Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 73 88

Adres: Aziziye Mah. Hastane Cad. No:66/B Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 21 00

Adres: Kabakoz Mah. Mevlana Cad. No:21/A Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 46 06

Adres: Kabakoz Mah. Mevlana Cad. No:13/C Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 83 83

Adres: İncili Mah. Cumhuriyet Cad. No:12/B Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 69 92

Adres: İncilli Mah. Plaj Cad. No:16/B Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 27 57

Adres: Çarşıiçi Plaj Cad. No:11 Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 32 62

Adres: Aziziye Mah. Hastane Karş. Karasu/Sakarya

Telefon: 0 264 718 12 87