Mustafa Kemal Atatürk Haberleri Ve Son Dakika Mustafa Kemal Atatürk Haberleri

Mustafa Kemal Atatürk Haberleri Ve Son Dakika Mustafa Kemal Atatürk Haberleri

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir ili olan Selanik’te doğdu.

Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ilkokulu Selanik’te Şemsi Efendi Mektebi’nde okudu. Mustafa Kemal Atatürk Öğrenimini Selanik Askerî Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi’ nde sürdürdü. Mustafa Kemal Atatürk 1899’da girdiği İstanbul Harbiye Mektebi’ni 1902 yılında piyade teğmeni rütbesiyle, Harp Akademisi’ni de 1905’te kurmay yüzbaşı olarak bitirdi.

Mustafa Kemal 1905 yılında Şam’da 5. Ordu’da, 1907’de Makedonya’daki 3. Ordu’da görevlendirildi. Manastır ve Selanik’te görevli iken 1909’da İstanbul’daki (31 Mart Vak’ası) ayaklanmayı bastıran Hareket Ordusu’nda görev yaptı. Arnavutluk isyanını bastırma harekâtına katıldı. 1911’de İtalya’nın Trablusgarp’a asker çıkarması üzerine Tobruk’a gönderildi. Tobruk ve Derne’de Türk Kuvvetlerini başarı ile yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912–1913 yıllarında Balkan Savaşı’na katıldı; Edirne’yi Bulgaristan’dan geri alan kolorduda görev yaptı. Mustafa Kemal Atatürk 1913–1915 yıllarında Sofya’da ataşe olarak bulundu. Mustafa Kemal Atatürk Birinci Dünya Savaşı’nda, 1915’te, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’na katıldı. Gelibolu’da düşman saldırılarını başarı ile durdurdu; “Anafartalar Kahramanı” olarak ün kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk 1916’da Doğu Cephesi’ne Kolordu Komutanı olarak atandı ve generalliğe yükseltildi. Rus saldırılarını durduran Mustafa Kemal, Bingöl ve Muş’u düşmandan geri aldı. 1917’de Filistin ve Suriye’de görevli 7. Ordu Komutanlığı’na atandı. Aynı yıl Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitti.

Mustafa Kemal Atatürk Alman Genel Karargâhı ve Alman savaş cephelerinde incelemeler yaptı. 1918’de yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı iken, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a geldi. Mustafa Kemal Atatürk Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, Ordu Müfettişliği görevi ile İstanbul’dan ayrıldı.

Karadeniz yoluyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine, “Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması için Sivas’ta bir kongre toplanacağını” bildirdi. Ayrıca Osmanlı Hükûmeti’nin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da, 4 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı.

Bu kongrelerde, “Düşman işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla geçici bir hükûmetin kurulacağı ve bir millî meclisin toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği” kararları alındı ve açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun çabalarıyla 23 Nisan 1920’de Ankara’da tarihî görevine başladı; Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi. Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması’nı Türk milletinin kabul etmediğini dünyaya duyurdu.

İtilaf Devletleri’nin yardımıyla İzmir’i işgal eden Yunan Kuvvetlerinin ilerlemesi 1921’de Birinci ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu.

23 Ağustos 1921’de yeniden saldıran Yunan Ordusu bozguna uğratılarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Türk Ordusu Sakarya Meydan Savaşı’nı zaferle sonuçlandırdı.

22 gün geceli gündüzlü süren bu savaşta Yunan Ordusu ağır kayıplara uğratıldı. Bu zafer nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e ‘Mareşal’ rütbesi ve 'Gazi' unvanı verildi. Mustafa Kemal Atatürk Türk Ordusu, vatanı düşman işgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922’de karşı saldırıya başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Başkomutan Meydan Savaşı’nda (30 Ağustos 1922) Türk Ordusu Yunan Ordusu’nun büyük kısmını yok etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk Ordusu 9 Eylül 1922’de İzmir’e girdi. Mustafa Kemal Atatürk 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildiler.

Kurtuluş Savaşı’nın ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Kemal Atatürk de Cumhurbaşkanı seçildi.

Devrimleri;

TBMM'de 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid -i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, medreseler kaldırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Eğitim kurumlarının bir çatı altında toplanmasıyla eğitim millî bir nitelik kazanmıştır.
3 Mart 1924'te TBMM'de kabul edilen bir kanunla halifelik kaldırılmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde Osmanlı hanedanı üyeleri vatandaşlıktan çıkarılarak yurt dışına sürülmüştür.
17 Şubat 1925 tarihinde Aşar Vergisi kaldırılmıştır. Aşarın getirdiği gelir devletin giderlerinin yüzde otuzuna yaklaşmasına rağmen, köylünün rahatlatılması ve üretimin arttırılması amacıyla aşar vergisi kaldırılmıştır.
25 Kasım 1925'te Şapka Kanunu kabul edildi. Bu kanunla TBMM üyelerine ve memurlarına şapka giyme mecburiyeti getirildi ve Türk halkı da buna aykırı bir davranıştan men edildi.
30 Kasım 1925'te tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması kanunu TBMM'de kabul edildi ve 13 Aralık 1925 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Osmanlı Devleti'nde kullanılan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa'daki devletlerden değişik olduğundan, sosyal, ticari ve resmi ilişkileri zorlaştırıyordu. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde farklılığı gidermek için bazı çalışmalar yapılsa da yetersizdi. Cumhuriyet döneminde bu sıkıntıları gidermek için çalışmalara başlandı. 26 Aralık 1925'te çıkarılan bir kanunla Hicri ve Rumi takvimlerin yerine Miladi Takvim kabul edildi ve 1 Ocak 1926'dan bu yana kullanılmaya başlandı. Bunun yanı sıra güneşin batışına göre ayarlanan alaturka saat yerine, çağdaş dünyanın kullandığı saat sistemi örnek alındı. Bir gün 24 saate bölünerek günlük hayat düzenlendi.
1928 yılında milletlerarası rakamlar kabul edildi. 1931 yılında çıkarılan bir kanunla önceden kullanılan arşın, endaze, okka gibi ölçü birimleri kaldırılarak, bu ölçülerin yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Yapılan değişikliklerle ülkede ölçü birliği sağlandı.
1935 yılında çıkarılan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili yerine cumartesi öğleden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak belirlenmiştir.
17 Şubat 1926 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu'ndan tercüme edilip düzenlenerek oluşturulan Medeni Kanun kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Türk aile hayatı yeniden düzenlenmiş; tek kadınla evlilik, resmî nikâh esası getirilmiş, miras konusunda eşitlik sağlanmıştır.
1 Mart 1926 tarihinde 1889 İtalyan Zanerdelli Kanunu örnek alınarak hazırlanan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe konuldu.
1 Kasım 1928'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin kanunu kabul etti. Kanunun kabulünden sonra halka okuma yazma öğretmek amacıyla Millet Mektepleri kuruldu. 24 Kasım 1928'de de Atatürk Millet Mektepleri Başöğretmeni olarak ilan edildi.
Kadınlara 1930 yılında yerel, 1934 yılında ise genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. 1934 yılında yapılan kurultayda cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936'daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu olarak değiştirilmiştir.
Atatürk’ün talimatıyla kurulan kurumlardan bir diğeri Türk Tarih Kurumu'dur. Türk tarih ve medeniyetini araştırmak amacıyla oluşturulan Türk Tarihi Tedkik Heyeti 4 Haziran 1930 tarihinde ilk toplantısını yapmış ve yönetim kurulunu seçmiştir. 29 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları’nın 7. Kurultayı’nda kapatılma kararı alınmasından sonra, 12 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti ismiyle yeniden örgütlenmiş ve çalışmalarına devam etmiştir. Kurumun adı 1935 yılında Türk Tarihi Araştırma Kurumu olarak daha sonra ise Türk Tarih Kurumu olarak değiştirilmiştir.
21 Haziran 1934'te çıkarılan Soyadı Kanunu'na göre her Türk, kendi adından başka, ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadına sahip olacaktı. Bu soyadları Türkçe olacak, ahlâka aykırı ve gülünç adlar soyadı olarak alınamayacaktı. Soyadı Kanunu'nun kabulünden sonra 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından, Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verilmiştir. 26 Kasım 1934 tarihinde çıkarılan kanunla ise; Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır.
3 Aralık 1934'te çıkarılan Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun ile hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani giysi taşımaları yasaklanmıştır. Hükümet her din ve mezhepten uygun göreceği tek bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde ruhani kıyafetini taşıyabilmek için müsaade verebilecektir.
Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ilkeleri 10 Mayıs 1931 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programında yer almış, 5 Şubat 1937'de ise anayasaya girmiştir.

1938’deki ölümüne dek arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı oldu.

Mustafa Kemal’e, 24.11.1934 günlü, 2587 sayılı kanunla Atatürk soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkilerini hafifletmek ve ülkenin kalkınmasını hızlandırmak amacı ile 1933’te Beş Yıllık Sanayi Planı’nı başlattı. Aynı dönemde dış politikada da önemli adımlar atıldı; Milletler Cemiyeti’ne girilmesi (1932), Balkan Antantı’nın imzalanması (1934), Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) ve Sadabat Paktı (1937) gibi girişimler Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör olarak öne çıkmasına katkıda bulundu. Atatürk, Hatay’ın anavatana katılması için yoğun bir diplomatik çaba sarf etti ve onun bu amacı, vefatının ardından 1939 yılında gerçekleşti.

Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarı ile yöneten bir komutan değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimler ile de dâhi bir devlet adamı idi. 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı ve mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrıldı.

Eserleri;

Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
Takımın Muharebe Talimi (Almancadan çeviri - 1908)
Cumalı Ordugâhı - Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1910)
Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)
Bölüğün Muharebe Talimi (Almancadan çeviri - 1912)
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)
Nutuk (1927)
Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan ile hazırladı) (1930)[164]
Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937)
Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi
Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku (Dinle)
Atatürk'ün Bursa Nutku
Balıkesir Hutbesi

Mustafa Kemal Atatürk Haberleri

Sosyal medya bu billboard'u konuşuyor: 'Atatürk' detayı tepki topladı! Kamera şakası gibi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla asılan bir billboard eleştirilerin hedefinde. Billboard'daki 'Atatürk' detayı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan biri tepkisini "Kamera şakası gibi" sözleriyle dile getirdi.

Haber 22-11-23 10:26

Atatürk'e hakaret suçundan tutuklanmıştı! Fenomen dönerci Mustafa Atmaca sağlık sorunu nedeniyle serbest kaldı

Erzurum'da bir döner işletmesinin sahibi ve sosyal medyada fenomen olan Mustafa Atmaca, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmişti. Büyük tepki çeken sözlerin ardından gözaltına alınan Atmaca, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Atmaca'nın iki gün sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Milletvekili Enginyurt ise Atmaca'nın verem hastalığı tedavisi gördüğünü ifade ederek "Gıda sektöründe bu adam nasıl çalışmış ve nasıl çalışmaya devam ediyor" dedi.

Haber 13-11-23 18:50

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Sevan Nişanyan'dan Atatürk hakkında çirkin imalar

Firari yazar Sevan Nişanyan bu kez Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı arsız imalarla gündemde. Cephede en önde savaşıp zaferler kazanan ve bir devlet kuran Atatürk'ü "genç yaşından itibaren yüksek libidosuyla maruf olmuş kişi" olarak tanımlayan Nişanyan'ın saygısızca sözleri tepki çekti.

Haber 13-11-23 13:15

Mareşal kostümüyle Atatürk'e benzetilen adama yorum yağdı! Sosyal medya düğün mekanındaki bu anları konuşuyor

Görünüşüyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzediği düşünülen bir isim daha sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. TikTok'ta sık sık canlı yayın açıp yüksek miktarda bağış toplayan Serdar Görel konuşulmaya devam ederken bu kez Muğla'daki bir düğünde meydana gelen görüntüler yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları o görüntülere yorum yağdırdı.

Haber 12-11-23 11:11

Atatürk'e hakaret sözleri büyük tepki çekmişti! İkisi de tutuklandı

Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi olan Mustafa Atmaca da Atatürk'e ettiği hakaretler nedeniyle gündem oldu. 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanununa muhalefet'ten adliyeye sevk edilen Mustafa Atmaca, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı da tutuklandı.

Haber 11-11-23 13:42

Atatürk'e büyük saygısızlık sonrası ters kelepçeyle gözaltına alındı! Camide imam dua edince hakaret etmişti... Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bostancı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bostancı'nın ters kelepçe ile gözaltına alındığı görüldü.

Haber 11-11-23 11:22

Celal Şengör'den uluslararası bilim kongresinde anlamlı hareket! Atatürk için saygı duruşuna geçti... O olmasaydı bugün beni burada bir üye olarak göremeyecektiniz

Prof. Dr. Celal Şengör, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Academia dei Lincei'nin üyelik kabul törenine katıldı. Prof. Dr. Şengör, 10 Kasım dolayısıyla gerçekleştirdiği konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak bilim insanlarını saygı duruşuna davet etti. O anlar sosyal medyadan takdir topladı.

Trend 11-11-23 08:25

'Camide imam malum kişiye rahmet okudu! Biz çıktık' Sosyal medya bu videoya tepki gösteriyor... Atatürk'e büyük saygısızlık!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 85. yılında sosyal medyada yayılan bir video olay yarattı. Videodaki şahıs camide imamın vaazı sırasında Atatürk'e rahmet okunmasına tepki gösterdiğini söyledi. "Bunların arkasında namaz kılınmaz" diyen şahıs, "Allah kafirleri, müşrikleri kahretsin. Bizleri bu kafirlerden beri etsin. Biz çıktık, başka cami var ileride" şeklinde konuştu.

Haber 10-11-23 16:12

Büyük Önder Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Yurthaber 10-11-23 09:55

Google'dan 10 Kasım'da siyah kurdele

Dünyanın en büyük arama motoru Google, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım'da ana sayfasına siyah kurdele koydu.

Haber 10-11-23 09:30

85 yıldır bitmeyen özlem! Türkiye bugün Ata'sını anıyor!

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

Haber 10-11-23 08:50

10 Kasım manşetleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı dünya basınına böyle yansımıştı! Övgü ve hüzün dolu başlıklar bir arada

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumması tüm Türkiye'yi yasa boğarken dünya basınında da geniş yankı uyandırmıştı. Dış basının Atatürk'ün vefat haberini gazetelerinin ilk sayfasından verirken Türk halkının üzüntüsünü anlatmış ve Mustafa Kemal'den övgü dolu sözlerle bahsetmişti. İşte 10 Kasım'da dünya basındaki manşetler...

Trend 10-11-23 08:35

Atatürk'ü gördüğünü söyleyen 91 yaşındaki adamın sözleri duygulandırdı! Daha başka duygu

TV5 EGE kanalının gerçekleştirdiği bir sokak röportajında ismi açıklanmayan 91 yaşındaki bir adam Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü anı anlattı. Kocaelili olduğunu dile getiren 91 yaşındaki adam, Atatürk'ü beyaz bir tren içinde kepini çıkartıp sallarken gördüğünü söyledi.

Trend 09-11-23 13:17

Renklendirilmiş görüntüleri ortaya çıktı! Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakledildiği o anlar... Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz

Araştırmacı Ahmet Gürel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaştı. İtalyanlar tarafından sonradan renklendirildiği öğrenilen görüntülerde, Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşının top arabasıyla taşınması ve Anıtkabir'de düzenlenen törenden kareler yer aldı. İşte gören herkesi duygulandıran ve tüyleri diken diken o anlar görüntüleri...

Haber 09-11-23 13:11

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

Yurthaber 09-11-23 10:45

Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapanacak? 10 Kasım 2023 Anıtkabir ziyaret saatleri!

Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapanacak, sorusu Atatürk'ün ölüm yıldönümüne sayılı günler kala araştırılmaya başladı. Bundan 85 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. 10 Kasım 2023 Cuma günü birçok kişi Anıtkabir'e giderek atalarını ölüm yıl dönümünde anacak. İşte Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım 2023 Cuma...

Haber 08-11-23 08:24

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken adamın TikTok yayınından topladığı iddia edilen bağış dudak uçuklattı!

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı, "iddiaya göre" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Tiktok hesabından canlı yayın açtı. Yayıncının 2 saat içerisinde dudak uçuklatan miktarda bir bağış topladığı "iddia edildi."

Haber 02-11-23 17:57

Cumhuriyet'i ilan etti, günler sonra peş peşe ölüm tehlikesi atlattı: Atatürk'ün peş peşe kalp krizi geçirdiği tarihlerdeki ilginç rastlantı!

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asrı devirerek yeni yüzyıla girmesinin gururu yaşanırken bundan yüz yıl önce bu uğurda büyük bedeller ödendi. Ömrü boyunca hastalıklarla mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk'ün de peş peşe kalp krizi geçirmesiyle ilgili şaşırtıcı rastlantıyı gazeteci Candaş Tolga Işık canlı yayında "İlk kez duydum" diyerek aktardı.

Haber 29-10-23 08:53

Ata'nın Cumhuriyet Bayramı'ndaki son selamı... Dolmabahçe önündeki gençleri görünce gözyaşlarını tutamadı: Ne gür sesleri var!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, 100 yıl önce bugün ilan edildi. Yıllar boyunca her sene coşkuyla kutlanan 29 Ekim'i Atatürk de sağlığı boyunca hep sevinçle karşıladı. 1938'deki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine çok istemesine rağmen ağırlaşan hastalığı nedeniyle katılamamış, son Cumhuriyet mesajını Celal Bayar okumuştu. Gençler ise Atatürk'ü yalnız bırakmamış Dolmabahçe önüne tekneyle gelmiş, Paşa onları son kez selamlamıştı.

Haber 29-10-23 08:29

Neden özellikle 29 Ekim? İşte o sır... Ulu Önder Atatürk, elini masaya vurarak ilk kez o yemekte anlattı

100. yılını kutladığımız Cumhuriyetin neden 29 Ekim günü ilan edilmesi hep merak edilirken, tarihte yatan sırrı Mustafa Kemal Atatürk iki yıl sonra açıklamıştı. 1925 yılında Çankaya'daki bir akşam yemeğinin ardından "Neden bu tarih seçildi?" sorusuna, elini masaya vurarak yanıt veren Atatürk, 29 Ekim tarihinin sırrını ilk kez o an anlattı.

Haber 28-10-23 23:46

CUMHURİYET'İN 100. YILI - Sivrihisarlı 100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayatını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Acarlar, çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasına girerken görmesini ve aralarında geçen diyaloğu dün gibi hatırlıyor.

Yurthaber 27-10-23 11:37

Nimet nine Atatürk'ü gördüğü günü dün gibi hatırlıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Bolu'yu ziyareti, 97 yaşındaki Nimet Ay'ın hafızasındaki tazeliğini koruyor.

Yurthaber 27-10-23 11:17

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yurthaber 27-10-23 09:49

Atatürk'e hakaretten tutuklanan lise öğrencisinin cezası belli oldu

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan lise öğrencisi A.E.S. tutuklanmıştı. Lise öğrencisi A.E.S. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lise öğrencisi A.E.S. kararla birlikte tahliye edildi.

Haber 13-10-23 15:15

Atatürk büstüne çirkin saldırı! Tamamen parçaladılar, üstüne yazdıkları yazı ise...

İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk büstüne alçak saldırı! Kimliği belirsiz kişiler büstü tamamen parçalarken kaidenin üzerine de bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin ismini yazdı. Yaşananlara isyan eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Güvenlik güçlerimizin de bu hainleri, bir an önce bulacağına inanıyoruz" dedi.

Haber 02-10-23 18:09

Başrolünü Onur Tuna'nın üstlendiği Son Akşam Yemeği filminin afişi yayınlandı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları beyazperdeye aktaracak olan "Son Akşam Yemeği" filminin afişi yayınlandı. Onur Tuna'nın Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmin afişi sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

Trend 26-09-23 15:41

Skandal görüntüler büyük tepki çekmişti! Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan kişi tutuklandı

İstanbul’da bir lisede çekildiği iddia edilen görüntülerde bir öğrencinin elindeki Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunması sosyal medyada infial yaratmıştı. Skandal olayın ardından gözaltına alınan 17 yaşındaki A.E.S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber 20-09-23 18:21

Atatürk'e hakaret eden Kuveytli şahıs hakkında suç duyurusu! Bakan Yerlikaya sözde yazar diyerek duyurdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret dolu paylaşımlarda bulunan Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih hakkında Türkiye suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Haber 20-09-23 14:17

'Avrupa Merkez Bankası Atatürk portreli euro bastı' iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Avrupa Merkez Bankası'nın Atatürk portreli sıfır euroluk banknotlar bastırdığı iddiası gündem yaratmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan o iddia ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Bu iddianın yanlış olduğu öğrenilirken, söz konusu banknotların hediyelik eşya olarak tanıtım amaçlı basıldığı kaydedildi.

Haber 20-09-23 11:58

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı?

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İşte günün özeti...

Haber 18-09-23 15:38

Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih Atatürk'ü hedef aldı, tepkiler peş peşe geldi: 'Ülkeye girişi yasaklansın'

Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hakaret dolu sözlerle hedef aldı. Söz konusu paylaşıma peş peşe tepkiler geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rumaih'i Türkiye'de istemediklerini ifade ederken, Memleket Partisi ise Rumaih'in ülkeye girişinin yasaklanmasını istedi.

Haber 18-09-23 14:20

Başrollerini Aslıhan Güner ve Alican Yücesoy'un paylaştığı Zübeyde Analar ve Oğullar filminin afişi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatına odaklanan paylaştığı "Zübeyde Analar ve Oğullar" filminin afişi yayınlandı. Aslıhan Güner ve Alican Yücesoy'un başrollerini paylaştığı filmin 20 Ekim'de gösterime girmesi bekleniyor.

Trend 13-09-23 16:00

30 Ağustos… Tarihin en büyük kahramanlık destanının yazıldığı gün! İşte Atatürk’ün çizimiyle Büyük taarruz…

Türkiye’nin temellerinin atıldığı tarihin en büyük kahramanlık destanının yazıldığı gün: 30 Ağustos… 26 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal’in Kocatepe’den verdiği taarruz emriyle başlayan büyük savaş, 30 Ağustos’ta kesin zaferle sonuçlandı. 101 yıl önce yaşanan bu zaferi, gururla kutlayıp, Atatürk’ün emanetine neden ve nasıl sahip çıkmamız gerektiğini, bir kez daha hatırlayacağız. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz.

Haber 30-08-23 07:34

Yer: Antalya! Büyük Taarruz’un kayıp şehitleri jeoradar ile tek tek tespit ediliyor... 304 şehit defni bulundu

Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den başlattığı Büyük Taarruz'un yaşandığı 34 bin 834 hektar alanı kapsayan Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda jeofizik yer radarı çalışmalarıyla 304 şehit defni tespit edildi. Afyonkarahisar'da Çamlıca Tepesi ve Olucak'ta 2 yeni şehitlik belirlenirken, defin sayısı ve kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

Trend 25-08-23 14:11

Sosyal medyada gündem oldu: 'Yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Fikrimin İnce Gülü'

Yapay zeka (YZ) ile şarkı söyletmek ile ilgili sosyal medyada birçok içerik üretilmeye başlandı. Bunun son bir örneği iddiaya göre yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'e sevdiği şarkılardan biri olan ''Fikrimin İnce Gülü'' şarkısının söyletilmesi oldu. Yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'e söylettirildiği söylenen "Fikrimin İnce Gülü" videosu, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

Haber 04-08-23 10:51

Atatürk dizisi iptal edildi, Disney Plus'a tepki yağdı! Ermeni haber sayfasından skandal paylaşım

Yerli içeriklerini kaldırma kararı alan Disney Plus, daha önce yayınlayacağını duyurduğu Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk dizisini iptal etti. Platformun, skandal kararı Ermeni lobisinin baskısıyla aldığı iddia edilirken, AK Partili Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Bir Ermeni haber sayfası ise "Disney'in Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" paylaşımı yaptı. RTÜK Başkanı Şahin ise inceleme başlatılmasına karar verildiğini duyurdu

Magazin 01-08-23 19:13

Atatürk’ün tören arabasını görenler şaşkınlık yaşadı, vatandaşlar fotoğraf çekmek için sıraya girdi

1935-1938 yılları arasında Atatürk’ün tören arabası olarak kullanılan, orijinali Anıtkabir Atatürk Müzesi’nde sergilenen otomobilin replikası, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde İzmitlilerle buluşturuldu. Otomobili karşılarında görünce şaşıran ve büyük ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber 29-06-23 12:27

Yer: Ardahan! Atatürk silüeti bu yıl da izlenmeye başlandı! Vatandaşlar akın etti

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı. Atatürk silüetini görmek isteyen vatandaşlar seyir terasına akın etti. Damal'da silüetin tanıtımı için her yıl şenlikler düzenlenirken, Belediye Başkanı Ergin Önal da bilimsel etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Haber 17-06-23 22:11

Türk başantrenöre Yunanistan'da büyük saygısızlık! Sözleşmesinin feshedilmesinin sebebi...

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile yollarını ayırdıktan sonra Yunanistan ekibi PAOK'un başına geçen Ataman Güneyligil, Yunanistan'da büyük bir saygısızlığa uğradı. Yaşanan skandalın perde arkasında ise Ataman Güneyligil'e ait olan Mustafa Kemal Atatürk paylaşımlarının olduğunu belirtildi. İşte detaylar...

Spor 15-06-23 11:01

Funda Arar’ın konserinde Mustafa Kemal Atatürk’e bakarak şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem yarattı! Dakikalarca alkışlandı

Şarkıcı Funda Arar, yaz konserinin başlangıcını Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle yaptı. Konser sırasında “Seni Yazdım” şarkısını seslendirdiği sırada Funda Arar’ın arkasında bulunan dev ekrandaki Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına baktığı anlar gündem yarattı. Ünlü sanatçının Mustafa Kemal Atatürk’e bakarak şarkı söylediği anlar izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Magazin 31-05-23 13:42

'Atatürk çıkmasaydı Samsun’a biz yoktuk' Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken sözler 'Atatürk keyfinden diktatör olmadı'

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı YouTube kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı. "Atatürk Samsun'a Çıkmasaydı Ne Olurdu?" sorusunu yanıtlayan Şengör, 'Dahi Diktatör' kitabıyla ilgili de konuştu. Şengör, "Atatürk keyfinden diktatör olmadı. Ve diktatör kalmak da istemedi. Milletinin demokratik olmasını istiyordu, medeni olmasını istiyordu." ifadelerini kullandı.

Haber 20-05-23 10:46

Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası köye dönüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Samandağ ilçesinde gönüllü öğretmenler tarafından bir konteynerde 22 öğrenciyle başlayan eğitim serüveni, yaklaşık 2 ayın sonunda 600 çocuk kapasiteli "eğitim köyü"ne dönüştü.

Yurthaber 12-04-23 11:33

İranlı ressam Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini çizdi! 20 günde tamamladı... Sosyal medyada gündem yarattı

İranlı ressam Javad Soleimanpour’un 20 günde tamamladığı Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi sosyal medyada beğeni topladı. İranlı ressamın “Mustafa Kemal Atatürk” çalışması sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Trend 01-04-23 10:43

Sokak röportajında küçük kızın cevabı sosyal medyada gündem yarattı! “Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs’a doğru geri sayıma başlamışken sokak röportajlarıyla halkın nabzı tutulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylarının halka sorulduğu bir sokak röportajı sırasında küçük bir kızın verdiği cevap sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Trend 22-03-23 11:16

Mustafa Kemal Atatürk’ün yapay zekayla 4K kalitesine yükseltilen videosu sosyal medyada gündem oldu! “Gerçek gibi”

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay zeka kullanılarak pek çok tarihi fotoğraf ve video yeniden renklendiriliyor. Yapay zeka kullanılarak görüntüleri en çok yeniden renklendirilen isimlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Son olarak Atatürk’ün renklendirilen bir videosu sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Trend 11-03-23 08:41

Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'a canlı yayında soruldu... Cevabı gündem oldu! Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?

Barış Atay ile birlikte Meclis'teki çıkışlarıyla dikkat çeken Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Candaş Tolga Işık, 'Ekibimizdeki arkadaşlarımızda TİP üyesi ve gönüllüsü olanlar var. Onların bir çekincesi var. Partinin genel tutumunda Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmemesinden dolayı, Atatürk'e düşmanlığınız var mı?' sorusunu sordu. Erkan Baş da bu soruya yanıt verdi. Erkan Baş ayrıca sosyal medyada gündem olan kırmızı kazağıyla ilgili de konuştu.

Haber 08-03-23 13:48

Hatay neden şahsi mesele? Mustafa Kemal Atatürk, neden 'Hatay benim şahsi meselemdir' dedi?

Hatay, Pazartesi günü 6,4 büyüklüğündeki ikinci depremle sarsıldı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde en çok hasarı alan illerden biri olan Hatay'da, Pazartesi günü gerçekleşen depremde 6 kişi hayatını kaybetti. Tüm bunlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hatay benim şahsi meselemdir' sözleri akıllara geldi. Peki Mustafa Kemal Atatürk, 'Hatay benim şahsi meselemdir' diye neden dedi? İşte ayrıntılar...

Haber 22-02-23 07:33

Ali Poyrazoğlu dedesiyle Atatürk arasındaki şaşırtan bağlantıyı açıkladı! ‘Sen benim canımı korudun…’

Geçtiğimiz günlerde usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, tiyatrosuna ait dekorların ve kuklaların bulunduğu depoda çıkan yangınla gündeme gelmişti. Tiyatro müzesi için oluşturduğu koleksiyonu yanan Poyrazoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk oldu. Hayatına dair bazı gerçekleri açıklayan Poyrazoğlu'nun özellikle dedesi ve Atatürk arasındaki bağlantıya dair anlattıkları büyük ilgi gördü. İşte Ali Poyrazoğlu'nun dedesinin Atatürk'le arasındaki o bağlantı ve Atatürk'ün söyledikleri...

Magazin 23-12-22 15:39

'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' önerisine Şükrü Saraçoğlu'nun ailesinden onay: Onur duyarız!

FIFA Dünya Kupası arasına liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin adının Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olarak değişmesi için öneri sunulduğunu açıklamışlardı. Sarı - lacivertlilerde yaşanan bu gelişme sonrasında efsane başkan Şükrü Saraçoğlu'nun ailesi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Spor 28-11-22 09:00