Mustafa Kemal Atatürk kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir ili olan Selanik’te doğdu.

Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ilkokulu Selanik’te Şemsi Efendi Mektebi’nde okudu. Mustafa Kemal Atatürk Öğrenimini Selanik Askerî Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi’ nde sürdürdü. Mustafa Kemal Atatürk 1899’da girdiği İstanbul Harbiye Mektebi’ni 1902 yılında piyade teğmeni rütbesiyle, Harp Akademisi’ni de 1905’te kurmay yüzbaşı olarak bitirdi.

Mustafa Kemal 1905 yılında Şam’da 5. Ordu’da, 1907’de Makedonya’daki 3. Ordu’da görevlendirildi. Manastır ve Selanik’te görevli iken 1909’da İstanbul’daki (31 Mart Vak’ası) ayaklanmayı bastıran Hareket Ordusu’nda görev yaptı. Arnavutluk isyanını bastırma harekâtına katıldı. 1911’de İtalya’nın Trablusgarp’a asker çıkarması üzerine Tobruk’a gönderildi. Tobruk ve Derne’de Türk Kuvvetlerini başarı ile yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912–1913 yıllarında Balkan Savaşı’na katıldı; Edirne’yi Bulgaristan’dan geri alan kolorduda görev yaptı. Mustafa Kemal Atatürk 1913–1915 yıllarında Sofya’da ataşe olarak bulundu. Mustafa Kemal Atatürk Birinci Dünya Savaşı’nda, 1915’te, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’na katıldı. Gelibolu’da düşman saldırılarını başarı ile durdurdu; “Anafartalar Kahramanı” olarak ün kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk 1916’da Doğu Cephesi’ne Kolordu Komutanı olarak atandı ve generalliğe yükseltildi. Rus saldırılarını durduran Mustafa Kemal, Bingöl ve Muş’u düşmandan geri aldı. 1917’de Filistin ve Suriye’de görevli 7. Ordu Komutanlığı’na atandı. Aynı yıl Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitti.

Mustafa Kemal Atatürk Alman Genel Karargâhı ve Alman savaş cephelerinde incelemeler yaptı. 1918’de yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı iken, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a geldi. Mustafa Kemal Atatürk Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, Ordu Müfettişliği görevi ile İstanbul’dan ayrıldı.

Karadeniz yoluyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine, “Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması için Sivas’ta bir kongre toplanacağını” bildirdi. Ayrıca Osmanlı Hükûmeti’nin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da, 4 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı.

Bu kongrelerde, “Düşman işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla geçici bir hükûmetin kurulacağı ve bir millî meclisin toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği” kararları alındı ve açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun çabalarıyla 23 Nisan 1920’de Ankara’da tarihî görevine başladı; Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi. Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması’nı Türk milletinin kabul etmediğini dünyaya duyurdu.

İtilaf Devletleri’nin yardımıyla İzmir’i işgal eden Yunan Kuvvetlerinin ilerlemesi 1921’de Birinci ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu.

23 Ağustos 1921’de yeniden saldıran Yunan Ordusu bozguna uğratılarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Türk Ordusu Sakarya Meydan Savaşı’nı zaferle sonuçlandırdı.

22 gün geceli gündüzlü süren bu savaşta Yunan Ordusu ağır kayıplara uğratıldı. Bu zafer nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e ‘Mareşal’ rütbesi ve 'Gazi' unvanı verildi. Mustafa Kemal Atatürk Türk Ordusu, vatanı düşman işgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922’de karşı saldırıya başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Başkomutan Meydan Savaşı’nda (30 Ağustos 1922) Türk Ordusu Yunan Ordusu’nun büyük kısmını yok etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk Ordusu 9 Eylül 1922’de İzmir’e girdi. Mustafa Kemal Atatürk 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildiler.

Kurtuluş Savaşı’nın ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Kemal Atatürk de Cumhurbaşkanı seçildi.

Devrimleri;

TBMM'de 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid -i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, medreseler kaldırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Eğitim kurumlarının bir çatı altında toplanmasıyla eğitim millî bir nitelik kazanmıştır.
3 Mart 1924'te TBMM'de kabul edilen bir kanunla halifelik kaldırılmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde Osmanlı hanedanı üyeleri vatandaşlıktan çıkarılarak yurt dışına sürülmüştür.
17 Şubat 1925 tarihinde Aşar Vergisi kaldırılmıştır. Aşarın getirdiği gelir devletin giderlerinin yüzde otuzuna yaklaşmasına rağmen, köylünün rahatlatılması ve üretimin arttırılması amacıyla aşar vergisi kaldırılmıştır.
25 Kasım 1925'te Şapka Kanunu kabul edildi. Bu kanunla TBMM üyelerine ve memurlarına şapka giyme mecburiyeti getirildi ve Türk halkı da buna aykırı bir davranıştan men edildi.
30 Kasım 1925'te tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması kanunu TBMM'de kabul edildi ve 13 Aralık 1925 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Osmanlı Devleti'nde kullanılan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa'daki devletlerden değişik olduğundan, sosyal, ticari ve resmi ilişkileri zorlaştırıyordu. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde farklılığı gidermek için bazı çalışmalar yapılsa da yetersizdi. Cumhuriyet döneminde bu sıkıntıları gidermek için çalışmalara başlandı. 26 Aralık 1925'te çıkarılan bir kanunla Hicri ve Rumi takvimlerin yerine Miladi Takvim kabul edildi ve 1 Ocak 1926'dan bu yana kullanılmaya başlandı. Bunun yanı sıra güneşin batışına göre ayarlanan alaturka saat yerine, çağdaş dünyanın kullandığı saat sistemi örnek alındı. Bir gün 24 saate bölünerek günlük hayat düzenlendi.
1928 yılında milletlerarası rakamlar kabul edildi. 1931 yılında çıkarılan bir kanunla önceden kullanılan arşın, endaze, okka gibi ölçü birimleri kaldırılarak, bu ölçülerin yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Yapılan değişikliklerle ülkede ölçü birliği sağlandı.
1935 yılında çıkarılan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili yerine cumartesi öğleden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak belirlenmiştir.
17 Şubat 1926 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu'ndan tercüme edilip düzenlenerek oluşturulan Medeni Kanun kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Türk aile hayatı yeniden düzenlenmiş; tek kadınla evlilik, resmî nikâh esası getirilmiş, miras konusunda eşitlik sağlanmıştır.
1 Mart 1926 tarihinde 1889 İtalyan Zanerdelli Kanunu örnek alınarak hazırlanan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe konuldu.
1 Kasım 1928'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin kanunu kabul etti. Kanunun kabulünden sonra halka okuma yazma öğretmek amacıyla Millet Mektepleri kuruldu. 24 Kasım 1928'de de Atatürk Millet Mektepleri Başöğretmeni olarak ilan edildi.
Kadınlara 1930 yılında yerel, 1934 yılında ise genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. 1934 yılında yapılan kurultayda cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936'daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu olarak değiştirilmiştir.
Atatürk’ün talimatıyla kurulan kurumlardan bir diğeri Türk Tarih Kurumu'dur. Türk tarih ve medeniyetini araştırmak amacıyla oluşturulan Türk Tarihi Tedkik Heyeti 4 Haziran 1930 tarihinde ilk toplantısını yapmış ve yönetim kurulunu seçmiştir. 29 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları’nın 7. Kurultayı’nda kapatılma kararı alınmasından sonra, 12 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti ismiyle yeniden örgütlenmiş ve çalışmalarına devam etmiştir. Kurumun adı 1935 yılında Türk Tarihi Araştırma Kurumu olarak daha sonra ise Türk Tarih Kurumu olarak değiştirilmiştir.
21 Haziran 1934'te çıkarılan Soyadı Kanunu'na göre her Türk, kendi adından başka, ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadına sahip olacaktı. Bu soyadları Türkçe olacak, ahlâka aykırı ve gülünç adlar soyadı olarak alınamayacaktı. Soyadı Kanunu'nun kabulünden sonra 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından, Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verilmiştir. 26 Kasım 1934 tarihinde çıkarılan kanunla ise; Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır.
3 Aralık 1934'te çıkarılan Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun ile hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani giysi taşımaları yasaklanmıştır. Hükümet her din ve mezhepten uygun göreceği tek bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde ruhani kıyafetini taşıyabilmek için müsaade verebilecektir.
Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ilkeleri 10 Mayıs 1931 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programında yer almış, 5 Şubat 1937'de ise anayasaya girmiştir.

1938’deki ölümüne dek arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı oldu.

Mustafa Kemal’e, 24.11.1934 günlü, 2587 sayılı kanunla Atatürk soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkilerini hafifletmek ve ülkenin kalkınmasını hızlandırmak amacı ile 1933’te Beş Yıllık Sanayi Planı’nı başlattı. Aynı dönemde dış politikada da önemli adımlar atıldı; Milletler Cemiyeti’ne girilmesi (1932), Balkan Antantı’nın imzalanması (1934), Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) ve Sadabat Paktı (1937) gibi girişimler Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör olarak öne çıkmasına katkıda bulundu. Atatürk, Hatay’ın anavatana katılması için yoğun bir diplomatik çaba sarf etti ve onun bu amacı, vefatının ardından 1939 yılında gerçekleşti.

Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarı ile yöneten bir komutan değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimler ile de dâhi bir devlet adamı idi. 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı ve mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrıldı.

Eserleri;

Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
Takımın Muharebe Talimi (Almancadan çeviri - 1908)
Cumalı Ordugâhı - Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1910)
Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)
Bölüğün Muharebe Talimi (Almancadan çeviri - 1912)
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)
Nutuk (1927)
Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan ile hazırladı) (1930)[164]
Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937)
Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi
Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku (Dinle)
Atatürk'ün Bursa Nutku
Balıkesir Hutbesi

Mustafa Kemal Atatürk Haberleri

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? 2022 THY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hatıra bileti nereden alınır?

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti gündemde yer alıyor. Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra biletinin nereden ve nasıl alınacağı araştırılıyor. Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak tarihi bir uçuş gerçekleştirileceği duyuruldu. Haberin ardından 2022 THY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bilet alma sayfası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte o araştırılan detaylar!

Haber 19-05-2022 17:10

19 Mayıs neden önemli? 19 Mayıs'ta ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da nereye çıktı?

19 Mayıs tüm yurtta büyük coşku ile kutlanıyor. Bu günü yani 19 Mayıs daha iyi anlamak için 19 Mayıs anlam ve önemi nedir şeklinde araştırmalar hız kazandı. İşte vatandaşlar tarafından araştırılan 19 Mayıs'ın anlam ve önemine dair detaylar!

Haber 19-05-2022 13:49

Avcılar'da Atatürk posterlerine çirkin saldırı!

Avcılar'da billboardlardaki Atatürk posterleri yırtanlar 2 genç tarafından engellendi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Güvenlik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek Atatürk posterlerini yırtıp kaçtıkları iddia edilen şüphelileri tespit ederek yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.

Haber 19-05-2022 12:49

19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs neden Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor? Anlam ve önemi nedir?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle, 19 Mayıs'ta ne oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan bu gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peki 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs neden Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor? Anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...

Haber 19-05-2022 08:39

Diğer Haber Etiketleri

Avcılar Zonguldak anneler günü Çanakkale Türkiye Aras Bulut İynemli Songül Öden Emma Watson CHP MHP istiklal marşı Mehmet akif Ersoy İsmet İnönü Netflix Hazal Kaya Yargı dizisi Bulgaristan Samsun Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü İzmit Hatay Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Mansur Yavaş Ankara Kırşehir Sivas Öğretmenler Günü Murat Yıldırım Ahmet Mümtaz Taylan Damla Sönmez Fırat Tanış Simay Barlas Fatih Tezcan İbrahim Tatlıses Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Kayseri Ece Üner sosyal medya deprem antalya Google Recep Tayyip Erdoğan İlber Ortaylı Deniz Seki Trabzon Erzincan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bülent Ecevit Alparslan Türkeş Meral Akşener Necmettin Erbakan Süleyman Demirel Turgut Özal Yunanistan Kabil Afganistan Taliban Ekrem İmamoğlu Hulusi Akar Ömer Çelik Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Akdeniz Ege Denizi seçim Almanya Cumhurbaşkanı Şanışer Konya Kurtuluş Savaşı Amasya Tuğçe Kazaz Ayasofya Camii Çaykur Rizespor Göbeklitepe Erzurum Ali Koç İlker Kızmaz Süper Lig Fenerbahçe Beko Ahmet Nur Çebi Beşiktaş İlçesi Trabzonspor Marmaris İşçi Muğla Turkcell Oktay Kaynarca Ordu Öğretmen Uşak Haluk Levent Kayserispor Bodrum Kültür ve Turizm Bakanlığı Çankırı Karabük Bursa Yeni Zelanda Diyarbakır Angelina Jolie Kemal Sunal Kırklareli Devlet Bahçeli yılmaz özdil Malatya Çorum Spor Toto Süper Lig Bursaspor Edirne

Ulu önder Atatürk’e sevgi ve saygıyla… Bağımsızlık meşalesi 103 yıldır yanıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal meşalesini yakmak için Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıldönümünde bugün Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı-beyaz coşkuya bürünecek. Ankara’daki kutlamanın merkezinin Anıtkabir olması beklenirken Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar, yürüyüşler ve konserler düzenlenecek…

Haber 19-05-2022 08:38

19 Mayıs tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün tatil mi?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına dair pek çok soru gündeme geldi. 19 Mayıs'a sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 19 Mayıs resmi tatil mi şeklinde sorular soruluyor. 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü ülke çapında büyük coşku ile kutlanacak. 19 Mayıs'a yaklaşıyoruz. Çalışanlar ve öğrenciler 19 Mayıs'ın tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. İşte 19 Mayıs'a dair detaylar!

Haber 18-05-2022 06:29

Atatürk büstünde şaşırtan detay! İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın imzası çıktı... 'Bu gelişme bizi heyecanlandırdı'

Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde bulunan Atatürk büstü temizlenirken şaşkına çeviren bir ayrıntı ortaya çıktı. Müze müdürü Rıdvan Gölcük, büstün bu yeni ortaya çıkan özelliğinin daha önce bilinmediğini aktardı. Gölcük, büstte İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın imzasının bulunmasıyla şaşırdıklarını dile getirerek "Bu gelişme bizi heyecanlandırdı" diye konuştu.

Haber 17-05-2022 12:07

Selanik'ten Samsun'a "Ata evinden" aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı

Selanik'ten Samsun'a "Ata evinden" aldıkları toprağı götüren bisikletliler Zonguldak'a ulaştı

Yurthaber 09-05-2022 17:59

ATATÜRK'ÜN VALİDESİ ZÜBEYDE HANIM GERÇEKTE KİM? Zübeyde Hanım ne zaman vefat etti? Zübeyde Hanım nasıl biriydi?

8 Mayıs Anneler Günü'nde anneler için alınacak hediyeler ile birlikte Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da araştırılan konular arasında yer alıyor. Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın nasıl bir hayat geçirdiği Anneler Günü'nde merak ediliyor. İşte Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatına dair detaylar!

Haber 08-05-2022 13:54

Atatürk’ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin mektupları ortaya çıktı! Müzede sergilenecek

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeleri envanterine kaydetti. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belgeler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin de yer aldığı, kendi imzasını taşıyan mektupların bulunduğunu söyledi. Belgelerin, hizmete açılacak olan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergileneceği belirtildi.

Trend 06-05-2022 17:53

Kut'ül Amare nedir? Kut'ül Amare zaferi nedir? Kut'ül Amare ne demektir?

Kut'ül Amare gündemde yer alıyor. Her sene kutlanan Kut'ül Amare zaferi 82. yıl dönümünde de unutulmadı. Vatandaşlar, Kut'ül Amare nedir? Kut'ül Amare zaferinin nedir, neden kutlanıyor şeklinde sorular sormaya başladılar. İşte tarihte önemli bir yer kaplayan Kut'ül Amare hakkında merak edilen detaylar!

Haber 29-04-2022 10:08

Bol resimli, duygusal 23 Nisan mesajları! 23 Nisan için en anlamlı kutlama mesajları sözleri ve mesajları!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. TBMM'nin açılmasının 102. yılı olan 23 Nisan 2022 tarihinde tüm yurtta törenler yapılıyor. Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde 23 Nisan mesajları sık sık araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz 23 Nisan kutlama mesajlarını haberimizden görüntüleyebilir, bol resimli mesajları telefonunuza indirebilirsiniz. İşte; bol resimli, anlamlı, kısa ve uzun 23 Nisan mesajları sözleri!

Haber 23-04-2022 15:43

23 Nisan Atatürk Türk Bayrağı resimleri sözleri! 23 Nisan 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk resimleri…

23 Nisan Atatürk resimleri sözleri! 23 Nisan Atatürk Türk Bayrağı resimleri bu anlamlı günde araştırılan konuların başında geliyor. 23 Nisan 2022 tarihinde TBMM’nin açılmasının 102. yılı törenlerle kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sosyal medyada Atatürk resimleri paylaşmak isteyenler bu konuyla ilgili sorgulama yapıyor. Haberimizden en güzel 23 Nisan Atatürk resimlerine ulaşabilirsiniz.

Haber 23-04-2022 10:24

23 Nisan sözleri şiirleri 2022! En anlamlı, yeni, güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri sözleri...

23 Nisan sözleri ve şiirleri, yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanıyor. Kosova Cumhuriyeti'nde ise 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlandığı biliniyor. İşte en yeni, en güzel, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri, şiirleri...

Haber 23-04-2022 09:33

En yeni, resimli 23 Nisan mesajları sözleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri 2022!

23 Nisan mesajları ve sözleri, yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Kosova Cumhuriyeti'nde ise 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlandığı bilinmektedir. Biz de sizler için en yeni, resimli 23 Nisan mesajları ve sözlerini derledik...

Haber 23-04-2022 09:32

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi? 23 Nisan neden önemli?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutlanan önemli günlerden biridir. 23 Nisan bu sene yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Çocuk Bayramının tarihi ve önemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına dair detaylar!

Haber 22-04-2022 15:44

Kendall Jenner üstsüz pozuyla olay oldu

Model ve reality şov yıldızı Kendall Jenner yine sosyal medyayı salladı. Annesi Kris Jenner’ın kendisine doğurması için baskı yaptığını açıklamasıyla son günlerde gündeme gelen Jenner üstsüz havuz pozuyla dikkat çekti.

Magazin 17-04-2022 10:09

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk dizisindeki partneri dünyaca ünlü yıldız Emma Watson olacak

Son olarak Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin yeni projesinin detayları belli oldu. Aras Bulut İynemli, Disney Plus’ın Mustafa Kemal Atatürk dizisinde Atatürk'ü canlandıracak. İynemli'ye ise dünyaca ünlü yıldız Emma Watson eşlik edecek. Dizinin müziklerini ise Oscarlı müzisyen Hans Zimmer yapacak.

Magazin 06-04-2022 22:15

18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları 2022! En yeni, en güzel, anlamlı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri!

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında bu kutlu güne özel anlamlı ve güzel sözler paylaşmak isteyen vatandaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları ile ilgili internette araştırma yapıyor. En yeni, en güzel, anlamlı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri ile günün anlam ve önemine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Haber 18-03-2022 11:44

18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir? Hangi güne denk geliyor? 18 Mart resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım sürerken birçok vatandaş konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu anlamlı gün, Türkler için olduğu kadar Avustralya ve Yeni Zelandalılar için de dönüm noktasıdır. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir? Hangi güne denk geliyor? 18 Mart resmi tatil mi? İşte detaylar...

Haber 18-03-2022 00:12

18 Mart 2022 resmi tatil mi? 18 Mart okullar, bankalar, kargolar açık mı?

18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı için geri sayım devam ederken çok sayıda vatandaş okul, banka, kargo ve diğer kurumların açık olup olmadığını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda 18 Mart 2022 resmi tatil mi? 18 Mart okullar, bankalar, kargolar açık mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Haber 15-03-2022 14:10

MHP'li Mevlüt Karakaya: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Atatürk ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Karakaya, "Bugünkü CHP'nin ne Atatürk ile ne de onun ilke ve ülküleriyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Eminim ki bugün Atatürk sağ olsaydı ve bir partide bulunma ihtiyacı duysaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu" dedi. İşte Karakaya'nın o açıklamaları!

Haber 13-03-2022 17:36

İstiklal Marşı'nın kabulü mesajları ve sözleri 2022! En yeni, resimli 12 Mart İstiklal Marşı mesajları ve sözleri

İstiklal Marşı'nın kabulü mesajları ve sözleri 2022 vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı ve 101 sene önce bugün, kabul edilen İstiklal Marşı 10 kıtadan oluşuyor. İstiklal Marşı'nın kabulü mesajları ve sözleri merak konusu olurken. En yeni, resimli 12 Mart İstiklal Marşı mesajları ve sözleri gibi konu başlıkları internette aratılıyor. Günün anlam ve önemine uygun mesajları sizler için derledik....

Haber 12-03-2022 10:11

Emine Şenlikoğlu’ndan tepki çeken Atatürk ve İsmet İnönü sözleri

İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu’nun Atatürk ve İsmet İnönü hakkındaki sözleri büyük tepki çekti. Şenlikoğlu bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada “Atatürk ve İnönü MEB'i 100 yıllığına ABD'ye verdi, süre 2023'te doluyor” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Şenlikoğlu’nun akılalmaz iddialarına tepki yağdı.

Haber 07-03-2022 11:52

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü kim canlandırdı? Hakan Dinçkol kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hakan Dinçkol hangi filmlerde oynadı? Yargı dizisinde hangi karakteri canlandırıyor?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü kimin canlandırdığı merak konusu oldu. 3 Mart Perşembe günü Netflix'te izleyici ile buluşan dizi, bir hayli beğenildi. Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü kim canlandırdı? Hakan Dinçkol kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hakan Dinçkol hangi filmlerde oynadı? Yargı dizisinde hangi karakteri canlandırıyor? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde...

Magazin 05-03-2022 12:21

'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde Hazal Kaya'nın Atatürk'e sarıldığı an sosyal medyada gündem oldu

Başrollerini Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı’nın paylaştığı yeni Netflix dizisi ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’, dün izleyiciyle buluştu. Filmde en çok beğenilen sahnelerden biri Hazal Kaya’nın Atatürk ile olan sahneleri oldu. Kaya'nın Atatürk'e sarılması sosyal medyada en çok beğenilen sahnelerden biri oldu.

Magazin 05-03-2022 10:32

Atatürk'ün imkansız aşkı Dimitrina Kovaçev kimdir? Atatürk'ün aşık olduğu Dimitrina Kovaçev kimin kızı?

Atatürk Türk tarihinde çok büyük öneme sahip bir kişiliktir. Katıldığı savaşlarla kazdığı savaşlarla Atatürk geçmişimizin ve tabii ki geleceğimizin mimarı olmuştur. Atatürk her şeyden önce bir askerdi evet biliyoruz ama kaçımız Atatürk'ün imkansız aşkı Dimitria Kovaçev hakkında bilgiye sahibiz. Atatürk ve Dimitria Kovaçev arasında ne vardı? İşte Atatürk ve Dimitria Kovaçev'e dair merak edilen detaylar!

Magazin 22-02-2022 11:16

Atatürk Anıtı'na saldırıda şok detaylar! Bir gün önce keşif yapmışlar

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Celal Rahman Fidan (39) ile kuzeni Batuhan Fidan'ın (25) olaydan bir gün önce geldikleri parkta keşif yaptıkları ortaya çıktı. Saldırganlardan Celal Rahman Fidan'ın araçla park alanına nasıl gireceğini, anıta nasıl çıkacağını, halat uzunluğunu hesapladığı, buna göre ip ve çelik halat temin ettiği belirtildi. İşte detaylar!

Haber 05-02-2022 15:45

Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler tutuklandı mı? Son durum ne? Samsun Valiliği Atatürk heykeli açıklaması

Samsun'da Atatürk anıtına 3 Şubat Perşembe günü saldırı düzenlendi. Büyük tepki çeken olayda sonrası Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada Atatürk Anıtı’na urgan bağlayarak yapılan saldırının faillerinin yakalandığı belirtildi. Tepki çeken olaya ilişkin Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler tutuklandı mı? Son durum ne? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte Samsun Valiliği Atatürk Heykeli açıklaması ve konuya ilişkin detaylar...

Haber 04-02-2022 14:32

Samsun'da bulunan Onur Anıtı'na yönelik çirkin saldırıya tokat gibi cevap! Sosyal medyada Atatürk paylaşımları rekora ulaştı

Samsun'da bulunan Milli Mücadele'nin sembollerinden biri olan Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırı sonrası Samsun halkı kenetlendi. Yapılan açıklamaların ardından sosyal medyada örgütleşen Samsunlular, Atatürk heykelinin önünde sabaha kadar nöbet tuttu. Spor kulüpleri de bu konu hakkında paylaşımlar yaparken sosyal medyada rekor kırıldı. ''Samsun'' etiketi altında 1 saatte 141 bin Tweet atan Türk vatandaşlar sosyal medyada bu konuyu dünya gündemine sokmayı başardı.

Spor 04-02-2022 10:04

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

Samsun'da Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı düzenlenmesine tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde nöbet tutuyor. Vatandaşlar meşale yakarak İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor.

Haber 03-02-2022 22:47

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Halat bağlayıp...

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na çirkin bir saldırı düzenlendi. Anıta halat bağlayıp çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı. Valilikten olayla ilgili açıklama geldi. İşte tepki çeken olayın detayları!

Haber 03-02-2022 11:54

Sandıklar tek tek açıldı ama bulunamadı! Atatürk kullanmıştı

İzmit Belediyesi, 2020 yılının Ekim ayında Atatürk'ün kullandığı eşyaları sergilemek üzere Atatürk Evi'nin kurdelesini kesti. Ancak açılış tarihinden önce 20 Ekim tarihinde yapılan sayımda, Atatürk'ün kahve içtiği 10 numaralı fincanın altlığının olmadığı tespit edildi. Hemen harekete geçen İzmit Belediyesi yetkilileri, kayıp olayıyla ilgili tutanak tuttu. Teslim edilen eserlerden fincan altlığının 2020 yılında kaybolduğu ortaya çıktı.

Haber 26-01-2022 16:53

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'da dikkat çeken sözler! "Davulla zurnayla yolcu edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenen 'Hatay EXPO 2021 Ankara Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu. Suriyeli mültecilerle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken başlıklar!

Haber 17-01-2022 15:01

Son dakika haberi: Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

Son dakika haberi! İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde üç öğrencinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine karşı yaptığı çirkin saldırı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medyada infial uyandıran skandal video sonrası harekete geçildi. Çirkin videoda bir lise öğrencisinin 'Zaten çocuğu da yok valla acımam' dediği duyuluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Haber 09-01-2022 12:38

SONDAKİKA | Atatürk posterine lise öğrencilerinden çirkin saldırı! MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) son dakika açıklaması geldi. MEB, İstanbul'da bir lisede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yönelik 3 öğrenci tarafından gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yaşanan çirkin olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Haber 09-01-2022 12:12

SON DAKİKA | Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu: Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, 27 yıl sonra bir ilk...

Son dakika haberine göre Atatürk'ün talimatı ile 1936 yılında inşa edilen ve Türkiye'nin ilk betonarme barajı olan Çubuk-1 barajıyla ilgili 27 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Yeniden su tutmaya başlayan barajla ilgili bu önemli gelişmeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Haber 30-12-2021 22:16

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynayacağı Atatürk filmi nerede yayınlanacak?

Çukur dizisinde Yamaç karakteriyle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk projesinde Atatürk'ü canlandıracak. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yapacağı filmin yayınlanacağı dijital platform da belli oldu.

Magazin 27-12-2021 22:53

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Atatürk posteriyle protesto edildi mi?

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Edirne'de Atatürk posteriyle protesto edilmesiyle ilgili açıklama geldi. Enez Kaymakamlığı konuyla ilgili, "Enez Ayasofya Camii Şerifi’nin 56 yıl sonra ibadete açılması dolayısı ile ilçemizde yaşanan bayram havasına gölge düşürmek isteyenlerin hayal ürünü yorumlarından ibarettir." denildi. İşte detaylar...

Haber 27-12-2021 19:07

Başkentte Seğmenler Kortej Yürüyüşü düzenlendi

Başkentte Seğmenler Kortej Yürüyüşü düzenlendi

Yurthaber 27-12-2021 17:12

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

Yurthaber 24-12-2021 12:29

Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı

Yurthaber 18-12-2021 14:47

En anlamlı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları mesajları! İşte Atatürk'ün Kadın Hakları sözleri

Her yıl 5 Aralık'ta Dünya Kadın Hakları Günü kutlanır. Bu kutlamalar ile kadınlara verilen hakların önemi bir kez daha hatırlanır. Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık tarihinin temelini Olympe de Gouges'un 1791'deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne dayanır. İşte en anlamlı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları mesajları!

Haber 05-12-2021 15:17

Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü tatil mi?

Öğretmenler Günü'ne sayılı saatler kaldı. Geleceği inşa eden bireyleri yetişmede en önemli rolü oynayan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü saygıyla kutlanacak. Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmayacağı ve Öğretmenler Günü'nün hangi tarihe tekabül ettiği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Haber 23-11-2021 11:02

Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı İngiliz arşivinde ortaya çıktı! Dikkat çeken sözler

Tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'a verdiği ve bugüne kadar bilinmeyen röportajını gün yüzüne çıkardı. "Röportaj Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok kıymetli" diyen Özşavlı, "Atatürk, 'Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir' ifadelerini kullanıyor" dedi.

Haber 20-11-2021 14:40

Aziz dizisi 3. yeni bölüme Mustafa Kemal Atatürk sahnesi damga vuracak!

Show TV'de ekrana gelen Aziz'in 3. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Hikayesi 1930'ların Hatay'ında geçen dizide, Aziz Fransızlar'a karşı direnişin sembolü haline geliyor. "Fransız zulmü altında emeğini hiç edilmesini kabul etmeyen kim varsa, onlarla yürüyeceğim" diyen Aziz gözaltına alınıyor. Dizinin fragmanına ise Atatürk'ün görüldüğü anlar damga vuruyor. Mustafa Kemal Atatürk'e, Hatay'da Fransız askerleri tarafından gözaltına alınan Aziz hakkında bilgi geliyor.

Magazin 18-11-2021 01:40

Fatih Tezcan'a 1,5 yıl hapis cezası

Fatih Tezcan, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme "suça yatkın kişiliği" nedeniyle cezayı ertelemedi.

Haber 16-11-2021 11:16

İbrahim Tatlıses: Bu milletin Atatürk sevgisinden şüpheniz mi var?

Uzun bir aranın ardından konserlerine dönerek gündem olan İbrahim Tatlıses 10 Kasım paylaşımıyla dikkat çekti. Tatlıses paylaşımında "Bu milletin Atatürk sevgisinden şüpheniz mi var?" dedi.

Magazin 11-11-2021 14:53

MasterChef Türkiye'de ünlü şeflerden 10 Kasım'a özel 'Sonsuzluk' isimli yemek

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde ünlü şefler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel 'Sonsuzluk' isimli yemeği hazırladı. MasterChef'teki bireysel dokunulmazlık oyununda, yarışmacılardan Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen ürünlerle hazırlanan bu özel yemeği yapmaları istendi. Şef Somer Sivrioğlu, "Bu tabağı üç şef birlikte hazırladık. Bizim iyi yapabildiğimiz tek şey yemek ve sevgili atamızı bu şekilde anabiliyoruz" dedi.

Magazin 11-11-2021 02:25