SPOR

CANLI

Fenerbahçe'de büyük korku! Komplo...

Saha olayları nedeniyle UEFA’dan aldığı men cezası 2 yıl ertelenen Fenerbahçe yarınki Shakhtar maçı öncesi teyakkuzda. Bazı rakip taraftarların sahaya paraşütlü meşale atacağı iddiası yönetimi harekete geçirdi. Emniyet yetkilileri göreve çağırılıyor.

Fenerbahçe'de büyük korku! Komplo...

UE­FA'dan al­dı­ğı 2 yıl­lık ce­za­nın ar­dın­dan Av­ru­pa has­re­ti­ni ya­rın­ki Shakh­tar Do­netsk ma­çıy­la nok­ta­la­ma­ya ha­zır­la­nan Fe­ner­bah­çe'de komp­lo en­di­şe­si ya­şa­nı­yor. 2012-13 se­zo­nun­da UE­FA Av­ru­pa Li­gi'nde oy­na­dı­ğı maç­lar­da sa­ha­ya atı­lan me­şa­le­ler ne­de­niy­le iki kez se­yir­ci­siz oy­na­ma ce­za­sı alan Ka­nar­ya, 1 yıl bo­yun­ca UE­FA or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan me­ne­dil­miş­ti. An­cak ce­za­sı ben­ze­ri bir olay­da uy­gu­lan­mak üze­re 2 yıl­lı­ğı­na er­te­len­miş­ti. Hal böy­ley­ken Shak­htar Do­netsk ma­çı­nı sa­bo­te edi­le­ce­ği id­di­ası gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü.

BA­TE ma­çı akıl­lar­da

Ba­zı ra­kip ta­kım ta­raf­tar­la­rı­nın Fe­ner­bah­çe'nin ce­za al­ma­sı için, 2 yıl ön­ce­ki BA­TE Bo­ri­sov ma­çın­da ol­du­ğu gi­bi sa­ha­ya pa­ra­şüt­lü me­şa­le ata­ca­ğı öne sü­rül­dü. Sos­yal med­ya­da da bu yön­de pay­la­şım­lar ya­pıl­ma­sı üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen yö­ne­ti­min em­ni­yet bi­rim­le­ri­ne baş­vu­ru­da bu­lu­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ya­pı­la­cak olan baş­vu­ru­da maç es­na­sın­da hem Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı için­de hem de çev­re­sin­de ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nın is­te­ne­ce­ği kay­de­dil­di.

Ta­raf­tar uya­rı­la­cak

Ko­nuy­la il­gi­li Shakh­tar ma­çı ön­ce­si UE­FA yet­ki­li­le­ri­ne de bil­gi ve­re­cek olan Fe­ner­bah­çe­li ida­re­ci­le­rin ta­raf­tar­la­rı­na da uya­rı­lar­da bu­lu­na­ca­ğı ifa­de edil­di. İn­ter­net si­te­sin­den bir ma­ça ge­le­cek ta­raf­tar­la­rı­na yö­ne­lik bir açık­la­ma ya­yın­la­ma­sı bek­le­nen Sa­rı-La­ci­vert­li­le­rin stat­ta da uya­rı bro­şür­le­ri da­ğı­ta­ca­ğı be­lir­til­di.

İşte Fenerbahçe’yi harekete geçiren tweetlerden biri.

21 Şubat 2013’te Fenerbahçe’nin evinde Belarus ekibi BATE’yi ağırladığı maç, stat dışından atılan paraşütlü meşaleler nedeniyle bir süre durmuştu.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Takım
O
Av
P
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler