14 Madde İle Mustafa Kemal Atatürk Ve Modern Türk Kadınlarının Şıklığı

En şık giyinen lider olarak tarihe adını yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, halkını çağdaş ve uygar medeniyetler seviyesine çıkarmak için değişiklikler tasarlayan ulu önder halkının dış görünüşüyle de bunu vurgulaması gerektiğine inanıyordu...

14 Madde İle Mustafa Kemal Atatürk Ve Modern Türk Kadınlarının Şıklığı

Atatürk, 1925 yılında Kastamonu'ya yaptığı bir gezi sırasında taktığı şapkasıyla halkı şapkayla tanıştırdı ve çıkardığı yasa ile halkın dinsel giysilerle gezmesini yasakladı.

25 Kasım 1925’te kıyafet devrimiyle beraber kadınlar çarşaf giymekten vazgeçerek modern elbiseler giymeye, erkeklerse fes yerine şapka kullanmaya başladılar.

“Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir onu giyeceğiz.”

Atatürk, 23 Ağustos 1925’te Kastamonu ve İnebolu’ya yaptığı seyahatlerde şapkayı halka göstererek devrimin ilk işaretini verdi.

“Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir.”

25 Kasım 1925 tarih ve 671 Sayılı Şapka Kanunu çıkmadan önce vatandaşlar şapkayı giymiş ve bu yenilik, medeni kıyafet değişimi olarak halk arasında iyi karşılanmıştı.

Kılık kıyafet kanunu

Kanun No: 2596

Madde 1:

Herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin (din görevlilerinin) mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır. Hükümet her din ve mezhepten münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi caizdir.

Madde 2:

Türkiye’de kanuna tevfikan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar, cemiyet ve kulüp gibi heyetler ve mektepler mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname ve talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilirler.

Madde 3:

Türkiye’de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve levazımını taşımaları yasaktır.

Madde 4:

Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile Türkiye’yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tayin olunacak mercilerin müsaadesine bağlıdır. Madde 5 Türkiye Devleti nezdinde memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel mer’i adetlere tabidir.

Şapka kanunu

Kanun No: 671 Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun, 28 Teşrinisani 1341 (Kasım 1925)

Madde 1:

Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve mahalliye ve bilumum müessesata mensup memurin ve müstahdemin, Türk milletinin giymiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedirler. Türkiye halkının da umumî serpuşu şapka olup buna aykırı bir alışkanlığın devamını hükümet men eder


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler