HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İsra suresi okunuşu: İsra suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Nazil olma sırasına göre 50. sure olan İsra Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 17. suresidir. Yunus Suresinden önce, Kasas Suresinden ise sonra gelen İsra, Peygamber Efendimizin Mekke şehrinden Kudüs'e götürülmesi olayıyla başlar. İsra okunuşu nasıldır? İsra suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri nedir?

İsra suresi okunuşu: İsra suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • İsra Suresi Arapça Okunuşu
 • İsra Suresi Anlamı
 • İsra Suresi Faydaları
 • İsra Ne Demek?
 • İsra Gecesi Ne Demek?
 • İsra ve Miraç Nedir?
 • İsra Suresi Kaç Ayet?
 • İsra Suresi Kaçıncı Sayfada?
 • İsra Hangi Surede Bulunur?
 • İsra Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • İsra Suresi Ne Zaman Okunur?
 • İsra Suresi Ne İçin Okunur?
 • İsra Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • İsra Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • İsra Suresi Yerine Ne Okunabilir?

İsra ve miraç olayı hakkında bilgiler vererek başlayan İsra Suresinin genel konusu, İsrailoğullarının yaptıkları sapkınlıklar dolayısıyla başlarına gelen olayları kapsar. Kur'an-ı Kerim'den önce gelmiş olan kutsal kitaplara pek çok atfın yapıldığı sure; muhtelif ahlaki ve dini emirlerin yanı sıra yeniden dirilme ve ahiret gibi hususları da içerir. Ayrıca surede Adem'in yaratılışı ve şeytanın isyanı gibi olaylar da anlatılmaktadır. İşte İsra Suresi meali, Türkçe okunuşu ve İsra Suresi faziletleri...

İsra Suresi Arapça Okunuşu

Arap alfabesini okuyamayanlar için İsra Suresi Türkçe okunuşuna metnimizde yer verdik. İşte İsra Suresi okunuşu:

 1. Sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li nüriyehu min ayatina innehu hüves semıul besıyr
 2. Ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni israiyle ella tettehızu min dunı vekıla
 3. Zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane abden şekura
 4. Ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta'lünne ulüvven kebıra
 5. Fe iza cae va'dü ulahüme beasna aleyküm ıbadel lena ülı be'sin şedıdin fe casu hılaled diyar ve kane va'dem mef'ula
 6. Sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve emdednaküm bi emvaliv ve benıne ve cealnaküm eksera nefıra
 7. İn ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in ese'tüm feleha fe iz cae va'dül ahırati li yesuu vücuheküm ve li yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve liyütebbiru ma alev tetbıra
 8. Asa rabbüküm ey yerhameküm ve in udtüm udna ve cealna cehenneme lil kafirıne hasıyra
 9. İnne hazel kur'ane yehdı lilletı hiye akvemü ve yübeşşirul mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran kebıra
 10. Ve ennellezıne la yü'minune bil ahırati a'tedna lehüm azaben elıma
 11. Ve yed'ul insanü biş şerri düaehu bil hayr ve kanel insanü acula
 12. Ve cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsıratel li tebteğu fadlem mir rabbiküm ve li ta'lemu adedes sinıne vel hısab ve külle şey'in fassalnahü tefsıyla
 13. Ve külle insanin elzemnahü tairahu fı unukıh ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitabey yelkahü menşura
 14. İkra' kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasıba
 15. Menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve ma künna müazzibıne hatt neb'ase rasula
 16. Ve iza eradna en nühlike karyeten emarna mütrafıha fe fesku fıha fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmıra
 17. Ve kem ehlena minel kuruni mim ba'di nuh ve kefa bi rabbike bi zünubi ıbadihı habıram besıyra
 18. Men kane yürıdül acilete accelna lehu fiha ma neşaü li men nürıdü sümme cealna lehu cehennem yaslaha mezmumem medhura
 19. Ve men eradel ahırate ve sea leha sa'yeha ve hüve mü'minün fe ülaike kane sa'yühüm meşkura
 20. Küllen nümiddü haülai ve haülai min atai rabbik ve ma kane ataü rabbike mahzura
 21. Ünzur keyfe faddalna ba'dahüm ala ba'd ve lel ahıratü ekberu deracativ ve ekberu tefdıyla
 22. La tec'al meallahi ilahen ahara fe tak'ude mezmumem mahzula
 23. Ve kada rabbüke elle ta'büdu illa iyyahü ve bil valedeyni ıhsana imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher hüma ve kul lehüma kavlen kerıma
 24. Vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra
 25. Rabbüküm a'lemü bima fı nüfusiküm in tekunu salihıyne fe innehu kane lil evvabıne ğafura
 26. Ve ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıli ve la tübezzir tebzıra
 27. İnnel mübezzirıne kanu ıhvaneş şeyatıyn ve kaneş şeytanü li rabbihı kefura
 28. Ve imma tu'ridanne anhümübtiğae rahmetim mir rabbike tercuha fe kul lehüm kavlem meysura
 29. Ve la tec'al yedek mağluleten ila unukike ve la tebsutha küllel beştı fe tak'ude melumem mahsura
 30. İnne rabbeke yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra
 31. Ve la taktülu evladeküm haşyete imlak nahnü nerzükuhüm ve iyyaküm inne katlehüm kane hit'en kebıra
 32. Ve la takrabüz zina innehu kane fahışeh ve sae sebıla
 33. Ve la taktülün nefselletı harramellahü illa bil hakk ve men kutile mazlumen fe kad cealna li veliyyihı sültanen fe la yüsrif fil katl innehu kane mensura
 34. Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiye ahsenü hatta yeblüğa eşüddehu ve evfu bil ahd innel ahde kane mes'ula
 35. Ve evfül keyle iza kiltüm vesinu bil kıstasil müstekıym zalike hayruv ve hasenü te'vıla
 36. Ve la takfü ma leyse leke bihı ılm innes sem'a vel besara vel füade küllü ülaike kane anhü mes'ula
 37. Ve la temşi fil erdı merah inneka len tahrikal erda ve len teblüğal cibale tula
 38. Küllü zalike kane seyyiühu ınde rabbike mekruha
 39. Zalike mimma evha ileyke rabbüke minel hıkmeh ve la tec'al meallahi ilahen ahara fe tülka fı cehenneme melumem medhura
 40. E fe asfaküm rabbüküm bil benıne vettehaze minel melaiketi inasa innekü le tekulune kavlen azıyma
 41. Ve le kad sarrafna fı hazel kur'ani li yezzekkeru ve ma yezıdühüm illa nüfura
 42. Kul lev kane meahu alihetün kema yekulune izel lebteğav ila zil arşi sebıla
 43. Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven kebıra
 44. Tüsebbihu lehüs semavatüs seb'u vel erdu ve men fıhinn ve im min şey'in illa yüsebbihu bi hamdihı ve lakil la tefkahune tesbıhahüm innehu kane halimen ğafura
 45. Ve iza kara'tel kur'ane cealna beyneke ve beynellezıne la yü'minune bil ahırati hıcabem mestura
 46. Ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iza zekerte rabbeke fil kur'ani vahdehu vellev ala edbarihim nüfura
 47. Nahnü a'lemü bima yestemiune bihı iz yestemiune ileyke ve iz hüm necva iz yekulüz zalimune in tetteiune illa racülem meshura
 48. Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fela yestetfy'une sebıla
 49. Ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten en inna le meb'usune halkan cedıda
 50. Kul kunu hıcareten ev hadıda
 51. Ev halkam mimma yekbüru fı suduriküm fe seyekulune mey yüıydüna kulillezı fetaraküm evvele merrah feseyünğıdune ileyke ruusehüm ve yekulune meta hu kul asa ey yekune karıba
 52. Yevme yed'uküm fe testecıbune bi hamdihı ve tezunnune il lebistüm illa kalila
 53. Ve kul li ıbadı yekulülletı hiye ahsen inneş şeytane yenzeğu beynehüm inneş şeytane kane lil insani adüvvem mübına
 54. Rabbüküm a'lemü bilküm iy yeşe' yerhamküm ev iy yeşe' yüazzibküm ve ma erselnake aleyhim vekıla
 55. Ve rabbüke a'lemü bi men fis semavati vel ard ve le kad faddalna ba'dan nebiyyıne ala ba'dıv ve ateyna davude zebura
 56. Kulid'ullezıne zeamtaüm min dunihı fe la yemlikune keşfed durri anküm ve la tahvıla
 57. Ülaikellezıne yed'une yebteğune illa rabbihimül vesılete eyyühüm akrabü ve yercune rahmetehu ve yehafune azabeh inne azabe rabbike kane mahzura
 58. Ve im min karyetin illa nahnü mühlikuha kable yevmil kıyameti ev müazzibuha azaben şedıda kane zalike fil kitabi mestura
 59. Ve ma meneana en nürsile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun ve ateyna semuden nakate mübsıraten fe zalemu biha ve ma nürsilü bil ayati illa tahvıfa
 60. Ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas ve ma cealner ru'yelletı eraynake illa fitnetel linnasi veş şeceratel mel'unete fil kur'an ve nühavvifühüm fe ma yezıdühüm illa tuğyanen kebıra
 61. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs kale e escüdü li men halakte tıyna
 62. Kale e raeyteke hazellezı kerramte aleyye le in ehherteni ila yevmil kıyameti le ahtenikenne zürriyyetehu illa kalıla
 63. Kalezheb fe men tebiake minhüm fe inne cehenneme ceazüküm cezaem mevfura
 64. Vestefziz menisteta'te minhüm bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikhüm fil emvali vel evladi veıdhüm ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura
 65. İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültan ve kefa bi rabbike vekıla
 66. Rabbükümüllezı yüzcı lekümül fülke fil bahri li tebteğu min fadlih innehu kane bi küm rahıyma
 67. Ve iza messekümüd durru fil bahri dalle men ted'une illa iyyah felemma neccaküm ilel berri a'radtüm ve kanel insanü kefura
 68. E fe emintüm ey yahsife biküm canibel berri ev yürsile aleyküm hasıben sümme la tecidu leküm vekıla
 69. Em emintüm ey yüıydekim fıhi taraten uhra fe yürsile aleyküm kasıfem miner rıhı fe yuğrikaküm bima kefartüm sümme la tecidu leküm aleyna bihı tebıa
 70. Ve le kad kerramna benı ademe ve hamelnahüm fil berri vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm ala kesırim mimmen halakna tefdıyla
 71. Yevme ned'u külle ünasim bi imamihim fe men utiye kitabehu bi yemınihı fe ülaike yakraune kitabehüm ve la yuzlemune fetıla
 72. Ve men kane fı hazihı a'ma fe hüve fil ahırati a'ma ve edallü sebıla
 73. Ve in kadu le yeftinuneke anillezı evhayna ileyke li tefteriye aleyna ğayrahu ve izel lettehazuke halıla
 74. Ve lev la en sebbetnake le kad kidte terkenü ileyhim şey'en kalıla
 75. İzel le ezaknake dı'fel hayati ve dı'fel memati sümme la tecidü leke aleyna nesıyra
 76. Ve in kadu leyestefizzuneke minel erdı li yuhricuke minha ve izel la yelbesune hılafeke illa kalıla
 77. Sünnete men kad erselna kableke mir rusülina ve la tecidü li sünnetina tahvıla
 78. Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur'anel fecr inne kur'anel fecri kane meşhuda
 79. Ve minel leyli fe tehecced bihı nafiletel leke asa ey yeb'aseke rabbüke mekamem mahmuda
 80. Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec'al lı mil ledünke sültanen nesıyra
 81. Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
 82. Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü'minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
 83. Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bi canibih ve iza messehüş şerru kane yeusa
 84. Kul küllüy ya'melü ala şakiletih fe rabbüküm a'lemü bi men hüve ehda sebıla
 85. Ve yes'eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla
 86. Ve lein şi'na le nezhebenne billezı evhayna ileyke sümme la tecidü leke bihı aleyna vekıla
 87. İlla rahmetem mir rabbik inne fadlehu kane aleyke kebıra
 88. Kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye'tu bi misli hazel kur'ani la ye'tune bi mislihı ve lev kane ba'duhüm li ba'dın zahıra
 89. Ve le kad sarrafna lin nasi fı hazel kur'ani min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura
 90. Ve kalu len nü'mine leke hatta tef cüra lena minel erdı yembua
 91. Ev tekune leke cennetüm min nehıyliv ve ınebin fe tüfecciral enhara hılaleha tefcıra
 92. Ev tüskıtas semae kema zeamte aleyna kisefen ev te'tiye billahi vel melaiketi kabıla
 93. Ev yekune leke beytüm min zuhrufin ev terka fis sema' min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura ve len nü'mine li rukıyyike hatta tünezzile aleyna kitaben nakraüh kul sübhane rabbı hel küntü illa beşerar rasula
 94. Ve ma menean nase ey yü'minu iz caehümül hüda illa en kalu e beasellahü beşerar rasula
 95. Kul lev kane fil erdı melaiketüy yemşune mutmeinnıne le nezzelna aleyhim mines semai meleker rasula
 96. Kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra
 97. Ve mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehüm evliyae min dunih ve nahşüruhüm yevmel kıyameti ala vücuhihim umyev ve bükmev ve summa me'vahüm cehennem küllema habet zidnahüm seıyra
 98. Zalike cezaühüm bi ennehüm keferu bi ayatina ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten e inna le meb'usune halkan cedıda
 99. E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda kadirun ala ey yahlüka mislehüm ve ceale lehüm ecelel la raybe fıh fe ebez zalimune illa küfura
 100. Kul lev entüm temlikune hazine rahmeti rabbı izel le emsektüm heşyetel infak ve kanel insanü katura
 101. Ve le kad ateyna musa tis'a ayatim beyyinatin fes'el benı israıle iz caehüm fe kale lehu fir'avnü innı le ezunnüke ya musa meshura
 102. Kale le kad alimte ma enzele haülai illa rabbüs semavati vel erdı besair ve innı le ezunnüke ya fir'avnü mesbura
 103. Fe erade ey yestefizzehüm minel erdı fe ağraknahü ve mem meahu cemıa
 104. Ve kulna mim ba'dihı li benı israiyleskünül erda fe iza cae va'dül ahırati ci'na biküm lefıfa
 105. Ve bil hakkı enzelnahü ve ibl hakkı nezel ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra
 106. Ve kur'anen feraknahü li takraehu alen nasi ala müksiv ve nezzelnahü tenzıla
 107. Kul aminu bihı ev la tü'minu innellezıne utül ılem min kablihı iza yütla aleyhim yehırrune lil ezkani sücceda
 108. Ve yekulune sübhane rabbina in kane va'dü rabbina le mef'ula
 109. Ve yehırrune lil ezkani yebkune ve yezıdühüm huşua
 110. Kulid'ullahe evid'ur rahman eyyem ma ted'u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla
 111. Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra

İsra Suresi Anlamı

İsra Suresi, isra olayı hakkında bilgiler vererek başlar. Nitekim sureye ismini veren isra kelimesi de surenin ilk ayetinde geçer. İsrailoğullarının sapkınlıkları nedeniyle uğradığı işgal ve yıkımlara değinen sure, Kur'an-ı Kerim'den daha önce nazil olmuş kutsal kitaplardan bahsederek o kitaplardaki temel öğretileri yineler. İlk insan olan Hz. Adem'in yaratılışını ve daha sonra İblis'in nasıl isyan ettiğini de konu edinen sure, Müslümanlar için son derece önemli bir konumdadır. Bu sebeple İsra Suresini anlamak her Müslüman için oldukça kıymetli bir vazifedir. Ayrıca İsra Suresi tefsirini okuyarak surenin anlamı hakkındaki idrak, daha derin bir hale getirilebilir.

 1. Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
 2. Mûsâ'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik ve onu, "Benden başkasını vekil edinmeyin" diyerek, İsrailoğullarına bir rehber yaptık.
 3. Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki, o çok şükreden bir kuldu.
 4. Biz, Kitap'ta (Tevrat'ta) İsrailoğullarına, "Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz" diye hükmettik.
 5. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince (sizi cezalandırmak için) üzerinize, pek güçlü olan birtakım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu, herhâlde yerine gelmesi gereken bir va'd idi.
 6. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik; sayınızı daha da çoğalttık.
 7. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-i Makdis'e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. )
 8. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de (cezaya) döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır.
  9, 10. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü'minler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
 9. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.
 10. Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.
 11. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız.
 12. "Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter" denilecektir.
 13. Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.
 14. Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.
 15. Nûh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter.
 16. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O, buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer.
 17. Kim de mü'min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.
 18. Rabbinin lütfundan her birine; onlara da, bunlara da veririz. Rabbinin lütfu (hiç kimseye) yasaklanmış değildir.
 19. Bak nasıl, onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür, üstünlükler daha büyüktür.
 20. Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın.
 21. Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.
 22. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. "
 23. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.
 24. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.
 25. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.
 26. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle.
 27. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.
 28. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
 29. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.
 30. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.
 31. Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.
 32. Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur.
 33. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.
 34. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur
 35. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.
 36. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir.
 37. Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
 38. Rabbiniz erkek çocukları size seçip-ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
 39. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye (gerçekleri) bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor.
 40. De ki: "Eğer onların iddia ettiği gibi, Allah'la beraber (başka) ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı.
 41. Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir.
 42. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tespih ederler. Her şey O'nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, halîm'dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır.
 43. Kur'an okuduğunda, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz.
 44. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da (ibadete layık ilah olarak) sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar.
 45. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin, "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz.
 46. Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık (doğru) yolu bulamazlar.
 47. Dediler ki: "Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi?"
 48. De ki: "(Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir!"
 49. "Yahut aklınızca, diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, (yine de diriltileceksiniz. )" Diyecekler ki: "Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?" De ki: "Sizi ilk defa yaratan". Bunun üzerine başlarını sana (alaylı bir tarzda) sallayacaklar ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Yakın olsa gerek!"
 50. Allah'ın sizi (kabirlerinizden) çağıracağı, sizin de O'na hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve (kabirlerinizde) pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla!
 51. . Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.
 52. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. (Durumunuza göre) dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik.
 53. Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd'a da Zebûr'u verdik.
 54. De ki: "Onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar, başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. "
 55. Onların yalvardıkları bu varlıklar, "hangimiz daha yakın olacağız" diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.
 56. Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap'ta (Levh-i Mahfuz'da) yazılmış bulunuyor.
 57. Bizi, (Kureyş'in istediği) mucizeleri göndermekten, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. (Nitekim) Semûd kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz.
 58. Hani sana, "Muhakkak Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır" demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu, sadece onların büyük azgınlıklarını (daha da) artırdı.
 59. Hani meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik, onlar da saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, "Hiç ben, çamur halinde yarattığın kimse için saygı ile eğilir miyim?" demişti.
 60. Yine demişti ki: "Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç, (azdırarak) kontrolüm altına alacağım. "
 61. Allah şöyle dedi: "Çekil, git". Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır. "
 62. "(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun. " Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey va'detmez.
 63. "Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter!"
 64. Rabbiniz, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz O, size karşı çok merhametlidir.
 65. Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız (sizi yüzüstü bırakıp) kaybolur, yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür.
 66. Peki, karada sizi yere geçirmesinden, yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden, sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz?
 67. Yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze, kasıp kavuran bir fırtına yollayarak nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından, sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama (durumun) dan güvende misiniz?
 68. Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.
 69. Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. (O gün) her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
 70. Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.
 71. Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi.
 72. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık az kalsın onlara biraz meyledecektin.
 73. İşte o zaman sana, hayatın da, ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın.
 74. Seni o yerden (Mekke'den) sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi senin ardından orada pek az kalırlardı.
 75. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.
 76. Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı'ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.
 77. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a ulaştırsın.
 78. Deki: "Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. "
 79. De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkumdur. "
 80. Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır.
 81. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer.
 82. De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir. "
 83. Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: "Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. "
 84. Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık; sonra bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın.
 85. Ancak Rabbin'den bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü O'nun sana olan lütfu büyüktür.
 86. De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler. "
 87. Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler.
  90, 91, 92, 93. Dediler ki: "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. " De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resul olarak gönderilen bir beşerim. "
 88. İnsanlara hidayet (Kur'an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak, "Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?" demeleri engel olmuştur.
 89. De ki: "Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine), yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. "
 90. De ki: "Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir. "
 91. Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için O'nun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi artırırız.
 92. Bu, onların cezasıdır. Çünkü onlar âyetlerimizi inkar ettiler ve, "Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi?" dediler.
 93. Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.
 94. De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. "
 95. Andolsun, biz Mûsâ'ya apaçık dokuz mucize verdik. İsrailoğullarına sor (sana anlatsınlar): Hani Mûsâ onlara gelmiş ve Firavun da ona, "Ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Mûsâ!" demişti.
 96. Mûsâ ise, "İyi biliyorsun ki, bunları ancak, göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum" demişti.
 97. Bunun üzerine Firavun (işkence etmek ve öldürmek suretiyle) o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk.
 98. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: "Bu topraklarda oturun, ahiret va'di (kıyamet) gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. "
 99. Biz onu (Kur'an'ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
 100. Biz Kur'an'ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
 101. De ki: "Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. "
 102. "Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin va'di mutlaka gerçekleşecektir" derler.
 103. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır.
 104. De ki: "(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. " Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
 105. "Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur" de ve O'nu tekbir ile yücelt.

İsra Suresi Faydaları

İsra Suresi fazileti ve faydaları bakımından pek çok İslami kaynakta kendisine geniş yer bulabilmiş bir suredir.

 • Tirmizi, İbn Hanbel ve Nesai gibi önemli kaynakların aktardığına göre Peygamber Efendimizin genellikle geceleri okuduğu iki sureden biri İsra Suresidir. Bu rivayette geçen diğer sure ise Zümer'dir.

 • Peygamber Efendimizden aktarılan başka bir hadise göre; İsra Suresi son iki ayeti sıklıkla okunursa gaflete düşmekten kurtulunur. Hadiste İsra Suresi son iki ayetini gece ve gündüz okuyanların kalbinin ölmeyeceği buyrulmuştur.

 • İsra Suresinin 45. ayetini okuyanlara yerler ve dağlar kadar sevap yazılacağı nakledilmiştir.

 • Bir kişiye cin musallat olması halinde İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinin okunması tavsiye edilmiştir. Ayrıca bir bezin bir yüzüne bu ayetleri diğer yüzüne de Kaside-i Bürde şiirinin 84 ve 85. beyitlerini yazıp bezi yakmak ve cin musallat olan kişiye dumanını koklatmak da verilen tavsiyeler arasındadır.

 • Zulmünden korkulan bir kimsenin karşısına çıkmadan önce İsra Suresinin 80. ayetini okunmasının o kişiden gelecek şerlerden korunmaya vesile olacağı çeşitli kaynaklarda beyan edilmiştir. Nitekim bir beldeye ilk kez girildiğinde oradaki şerlerden muhafaza olmak ve şehrin bereketlerine erişebilmek için de aynı ayeti okumanın faydalı olduğuna inanılır.

 • Bir eşyasını kaybeden ya da bir meselenin hakikatini öğrenmek isteyen kimselerin İsra Suresi 82. ayeti okuması gerektiği inancı halk arasında yaygındır.

 • İsra Suresinin 105. ayeti hastalara şifa olarak görülmüştür.

 • Manevi bir buhran içinde olan kimselere 10 gün boyunca oruç tutması ve bu 10 gün boyunca yatsı namazlarından sonra İsra Suresinin 105 ve 106. ayetlerini okuması nasihat edilmiştir.

 • Yatmadan önce İsra Suresinin son iki ayetini Araf Suresinin 54 ile 56. ayetleriyle birlikte okumak müstehap kabul edilmiştir.

İsra Ne Demek?

İsra Suresinin ilk ayetinde geçen ve sureye ismini veren "isra" kelimesi, Türkçe'ye gece yürüyüşü olarak tercüme edilebilir.

İsra Gecesi Ne Demek?

İsra Suresinin ilk ayetlerinde Peygamber Efendimizin Allah'u Teala tarafından Mekke'den Kudüs'e götürülmesi olayı anlatılmaktadır. "İsra Gecesi" bu olayı kastetmek için söylenen bir tabirdir.

İsra ve Miraç Nedir?

İsra Suresi, Rasulullah'ın Mescid-i Aksa'ya götürülmesini anlatarak başlar. Mekke ile Kudüs arası o dönemde bir gece içerisinde yolculuk edilemeyecek kadar uzun bir mesafedir. Bu açıdan İsra Suresinde anlatılan olay Peygamber Efendimize verilen mucizelerden biridir. İslam inancında İsra Gecesi esnasında bir de miraç olayının yaşandığı inancı mevcuttur. Rasulullah çeşitli hadislerinde miraç hadisesini tarif etmiştir. Bu hadislere göre Rasulullah'a Burak ismi verilen ata benzer bir binek hayvanı verilmiştir. Bu binek hayvanı Rasulullah'ı dünya semalarının ötesine taşımıştır. Rasulullah götürüldüğü bu boyutta diğer peygamberlerle karşılaşmış, onlarla konuşmuştur. Daha sonra da Sidretü'l Münteha ismi verilen bir ağacın yanına varmıştır ki burası cennetin son noktası olarak kabul edilmektedir.

İsra Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden biri olan İsra Suresi, 111 ayetten oluşur.

İsra Suresi Kaçıncı Sayfada?

Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olan İsra Suresi, 281. sayfada başlar ve 292. sayfada sona erer.

İsra Hangi Surede Bulunur?

Peygamber Efendimizin önemli mucizelerinden biri olan isra olayı İsra Suresinde geçer. İsra Suresi ise Kur'an-ı Kerim'in müstakil surelerinden biridir ve herhangi bir başka surenin çatısı altında bulunmaz.

İsra Suresi Nerede İndirilmiştir?

İsra Suresinin Mekke döneminde nazil olduğuna dair bir ittifak olsa da özellikle 26, 32, 33 ve 57. ayetler ile birlikte 73 ile 80. ayetler arasının Medine döneminde indiğine dair rivayetler vardır. Bu ayetler Medine döneminde verilen hükümlere benzediği için böyle bir kanaat oluşmuştur.

İsra Suresi Ne Zaman Okunur?

İsra Suresini okumak konusunda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Ancak Rasulullah'ın özellikle geceleri İsra Suresi okuduğu, Hz. Aişe'den rivayetle çeşitli hadis kaynaklarında yer bulmuştur.

İsra Suresi Ne İçin Okunur?

Rasulullah, gaflete düşmekten korunmak için sıklıkla İsra Suresi okumak gerektiğini buyurmuştur. Buna ek olarak İsra Suresinin çeşitli ayetleri farklı sıkıntıları gidermeye vesile olarak görülmüştür.

 • İsra Suresinin 105. ayeti bilhassa ağrılı hastalıklar için şifa kabul edilir.

 • Surenin 45 ve 46. ayetlerinin cin musallatından muhafaza sağladığına inanılır.

 • Bir eşyasını kaybedenlere İsra Suresinin 82. ayetini okuması tavsiye edilmiştir.

 • Rasulullah, kendisine bir türlü borçlarından kurtulamadığını söyleyen bir kişiye İsra Suresinin son ayetini okumayı nasihat etmiştir.

İsra Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

İsra Suresini ezberden abdestsiz bir biçimde okumakta bir sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim üzerinden okumak için abdest almak gereklidir.

İsra Suresi Nasıl Ezberlenir?

İsra Suresi, Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden biridir. Ancak yeterli çaba ve tekrarla ezberlenmesi mümkündür. Özellikle hafızlık çalışmalarında kullanılan bazı ezber tekniklerinin yardımıyla süreç daha kolay bir hale getirilebilir.

İsra Suresi Yerine Ne Okunabilir?

İsra Suresini ezberlemekte başarılı olamayanların ibadet ya da duaları esnasında İsra Suresi yerine başka bir sure okumasında bir sakınca yoktur.

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler