HABER

Vakıa suresi okunuşu: Vakıa suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Kur'an-ı Kerim'in 56. suresi olan Vakıa Suresi, nüzul sırasına göre bakıldığında 46. suredir. Vakıa Suresi konusu itibarı ile daha çok kıyamet günü ve iman etmeyenlerin kıyamet günündeki akıbetlerinden bahsetmektedir. Mekke döneminde nazil olan Vakıa okunuşu nasıldır? İslam alemi için son derece önem arz eden Vakıa suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nedir? Vakıa suresi meali & tefsiri hakkında detaylı bilgiler nelerdir?

Vakıa suresi okunuşu: Vakıa suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Vakıa Suresi Arapça Okunuşu
 • Vakıa Suresi Anlamı
 • Vakıa Suresi Faydaları
 • Vakıa Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Vakıa Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Vakıa Suresi Okuma Usulleri Nelerdir?
 • Vakıa Suresi Ne İçin Okunur?
 • Vakıa Suresi Kaç Ayet?
 • Vakıa Hangi Surede Bulunur?

İslam dünyası içerisinde önemli bir yere sahip olan Vakıa Suresi, kıyamet sonrasındaki halin korkutuculuğundan ve insanların dünyadaki amellerine göre içerisinde bulunacağı çeşitli insan gruplarından bahseder. Mekke döneminde nazil olan surenin 81. ve 82. ayetlerinin ayrı olarak Medine'de vahiy olunduğu rivayet edilmektedir. Ancak konu bütünlüğü ve ahenk açısından incelendiğinde bu rivayetler çeşitli İslam alimlerinin tereddüt etmesine sebep olmuştur. Vakıa Suresi, bu ayetler dışında nüzul sırası açısından Şuara Suresinden önce, Taha Suresinden ise sonradır. Yazımızda, Vakıa Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri gibi çeşitli bilgileri sizler için derledik.

Vakıa Suresi Arapça Okunuşu

Vakıa Suresi okunuşu açısından Kur'an-ı Kerim içerisinde bulunan diğer tüm sureler gibi son derece ahenkli ve vezinli bir yapı ihtiva eder. 96 ayetten oluşan sure, İslam alemi için son derece önemlidir. Ayrıca farklı okuma usulleri ile çeşitli maksatların hasıl olması için de okunabilen sure, gelenek içerisinde de kıymetli bir yer tutmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

 1. İza veka'atilvaki'atu.
 2. Leyse livak'atiha kazibetun.
 3. Hafıdatun rafi'tun.
 4. İza ruccetil'ardu reccen.
 5. Ve bussetilcibalu bessen.
 6. Ve fekanet hebaen munbessen.
 7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
 8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
 9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.
 10. Vessabikunessabikune.
 11. Ulaikelmukarrabune.
 12. Fiy cennatin na'ıymi.
 13. Sulletun minel'evveliyne.
 14. Ve kaliylun minel'ahıriyne.
 15. 'ala sururin medunetun.
 16. Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
 17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
 18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
 19. La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
 20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
 21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
 22. Ve hurun 'ıynun.
 23. Keemsalillu'luilmeknuni.
 24. Cezaen bima kanu ya'melune.
 25. La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
 26. İlla kıylen selamen selamen.
 27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
 28. Fiy sidrin mahdudin.
 29. Ve talhın mendudin.
 30. Ve zıllin memdudin.
 31. Ve main meskubin.
 32. Ve fakihetin kesiyretin.
 33. La maktu'atin ve la memnu'atin.
 34. Ve furuşin merfu'atin.
 35. İnna enşe'nahunne inşaen.
 36. Fece'alnahunne ebkaren.
 37. 'Uruben etraben.
 38. Liashabilyemiyni.
 39. Sulletun minel'evveliyne.
 40. Ve sulletun minelahiriyne.
 41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
 42. Fiy semumin ve hamiymin.
 43. Ve zıllin min yahmumin.
 44. La baridin ve la keriymin.
 45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
 46. Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.
 47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.
 48. Eve abaunel'evvelune.
 49. Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.
 50. Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.
 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
 52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
 53. Femaliune minhelbutune.
 54. Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.
 55. Feşaribune şurbelhiymi.
 56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
 57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
 58. Efereeytum ma tumnune.
 59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
 60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
 61. 'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.
 62. Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.
 63. Efereeytum ma tahrusune.
 64. Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.
 65. Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
 66. İnna lemuğremune.
 67. Bel nahnu mahrumune.
 68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
 69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
 70. Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.
 71. Efereeytumunnarelletiy turune.
 72. Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.
 73. Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.
 74. Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.
 75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
 76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
 77. İnnehu lekur'anun keriymun.
 78. Fiy kitamin meknunin.
 79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
 80. Tenziylun min rabbil'alemiyne.
 81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
 82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
 83. Felevla iza beleğatilhulkume.
 84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
 85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
 86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
 87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
 88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
 89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
 90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
 91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
 92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
 93. Fenuzulun min hamiymin.
 94. Ve tasliyetu cahıymin.
 95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
 96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

Vakıa Suresi Anlamı

Mekke döneminde nazil olan Vakıa Suresi meali itibarı ile daha çok kıyamet günü hakkındaki konulardan bahseder. Kıyamet gününün başlangıcı ve sonrası hakkında uyarılarda bulunan Vakıa Suresi meali tüm Müslümanlar tarafından bilinmesi gereken önemli detaylar içerir. Ayrıca Rasulallah'ın erken denebilecek bir yaşta saçlarına ak düşmesine sebep olan surelerden biri olan Vakıa Suresi hikmeti ile son derece derin anlamlar barındırmaktadır.

Bismillâhirrahmânirrahîm

 1. Kıyamet koptuğu zaman.
 2. Onun vukuunu yalanlayacak hiç kimse yoktur.
 3. O alçaltıcı, yükselticidir.
 4. Yer şiddetle sarsıldığı zaman!
 5. Dağlar parçalandığı zaman!
 6. Dağılıp toz duman haline geldiği zaman!
 7. Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman!
 8. Sağın adamları, ne uğurludurlar onlar!
 9. Solun adamları, ne uğursuzdurlar onlar!
 10. Hayır yarışlarında tâ öne geçip kazananlar.
 11. İşte onlar (Allah'a en çok) yaklaştırılmış olanlardır.
 12. Naîm cennetindedirler.
 13. Onların büyük bir kısmı eski ümmetlerdendir.
 14. Bir kısmı da sonrakilerdendir.
 15. Altın ve mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.
 16. Onların üzerine karşılıklı olarak yaslanırlar.
 17. Etraflarında ölümsüz gençler dolaşır.
 18. Akıp giden şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.
 19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir.
 20. Beğendikleri meyveler.
 21. Canlarının çektiği kuş etleri.
 22. Onlar için ceylan gözlü huriler vardır.
 23. Gün görmemiş inciler gibi.
 24. İşledikleri amellerine karşılık olarak.
 25. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar.
 26. Sadece selâma karşılık selâm sözü işitirler.
 27. Defterleri sağdan verilenler, ne mutlu o sağcılara!
 28. Onlar dikensiz kirazlar,
 29. Salkımları sarkmış muz ağaçları,
 30. Uzamış gölgeler altındadırlar.
 31. Çağlayarak akan sular kenarlarındadırlar.
 32. Bol meyveler arasında,
 33. Bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen.
 34. Ve yüksek döşekler üzerindedirler.
 35. Biz onları (cennete giren kadınları) yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır.
 36. Böylece onları hep bakire kızlar yapmışızdır.
 37. Eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta nâzeninler kılmışızdır.
 38. Bütün bunlar Ashab-ı yemin (sağcılar) içindir.
 39. Onların bir çoğu önceki ümmetlerdendir.
 40. Bir çoğu da sonrakilerdendir.
 41. Amel defterleri soldan verilenler! Onlar ne uğursuzdurlar!
 42. İnsanın içine işleyen ateşin alevi ve kaynar su içindedirler.
 43. Onlar kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.
 44. Ki ne serindir, ne de hoş!
 45. Çünkü onlar bundan önce (dünyada iken) varlık içinde şımartılmışlardı.
 46. Büyük günah işlemekte direnir dururlardı.
 47. Ve diyorlardı ki: "Öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz?"
 48. "Önce gelip geçmiş atalarımız da mı?"
 49. De ki: "Hem öncekiler, hem sonrakiler."
 50. "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."
 51. Sonra siz ey sapıklar, yalanlayıcılar!
 52. Doğrusu siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.
 53. Karınlarınızı onunla doyuracaksınız.
 54. Üzerine de kaynar su içeceksiniz.
 55. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.
 56. Ceza gününde işte onlar böyle ağırlanacaklardır.
 57. Ey inkâr edenler! Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?
 58. Gördünüz mü (rahimlere) akıttığınız meniyi?
 59. Onu (siz mi düzgün bir insan sûretine getirip) yaratıyorsunuz, yoksa yaratanlar biz miyiz?
 60. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz.
 61. Sizi ortadan kaldırıp da sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz yeter.
 62. Her halde ilk yaratılışınızı bilirsiniz, (fakat tekrar yaratılacağınızı) düşünmeli değil misiniz?
 63. Şimdi bana ekmekte olduğunuz (tohum işini) haber verin!
 64. Onu yerden siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitirenler biz miyiz?
 65. Eğer isteseydik onu (o ekini tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz şaşakalırdınız.
 66. (O zaman şöyle derdiniz): "Doğrusu biz çok zarara uğratıldık."
 67. "Hatta umduğumuzdan mahrum kaldık."
 68. İçmekte olduğunuz suyu da söyleyin bana!
 69. Onu buluttan indiren siz misiniz, yoksa indirenler biz miyiz?
 70. Eğer dileseydik, onu (içilmeyecek) tuzlu bir su yapardık. Hâlâ şükretmez misiniz?
 71. Söyleyin şimdi bana, çakmakta olduğunuz ateşi!
 72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa biz miyiz yaratan?
 73. Biz onu bir ibret ve çöl yolcuları için bir fayda yaptık.
 74. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et!
 75. Hayır! Yıldızların yerleri üzerine andolsun ki!
 76. Bu, eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir.
 77. Muhakkak ki o, elbette çok şerefli bir Kur'an'dır.
 78. Koruma altında olan bir kitaptadır.
 79. Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.
 80. Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.
 81. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?
 82. Rızkınıza karşılık şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?
 83. Can boğaza dayandığında,
 84. Siz (o can çekişen kimseye) bakar durursunuz.
 85. Biz ona sizden yakınız, fakat siz görmezsiniz.
 86. Eğer siz hesap ve ceza görmeyecekseniz,
 87. Onu (çıkmak üzere olan canı) geri çevirsenize! İddiânızda doğru sözlü iseniz.
 88. O (ölen kişi Allah'a) yaklaştırılanlardan ise,
 89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti var.
 90. Eğer sağcılardan ise,
 91. "Ey sağcı! Sağcılardan sana selâm!" denir.
 92. Amma yalanlayıcı sapıklardan ise,
 93. İşte ona kaynar sudan bir ziyafet,
 94. Ve cehenneme atılma vardır.
 95. Kesin gerçek budur işte.
 96. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et!

Vakıa Suresi Faydaları

 • Vakıa Suresi fazileti ve derin anlamları açısından pek çok İslam kaynağında kendisine önemli bir yer ayrılan surelerdendir. 96 ayetten oluşan sure, Abdullah bin Abbas'tan nakledildiğine göre; Hud, Mürselat, Amme ve Şems gibi sureler ile birlikte Rasulullah'ın kendisini yaşlandırdığını söylediği bir suredir. Bu surelerden Hud Suresi; diğer peygamberlerin içerisine düştüğü zorlu durumlar ve verdiği mücadelelerden bahsederken diğer sureler kıyamet ve ahiret ile ilgilidir.
 • İslam geleneği içerisindeki pek çok güvenilir hadis kaynağında Peygamber Efendimiz'in sabah namazlarında Vakıa Suresini okuduğu rivayet edilmiştir.
 • Çeşitli dini kaynakta sabah ve akşamları Vakıa Suresi okuyan kişinin ebedi zenginlik yaşayacağı belirtilmiştir. Ayrıca sabah ve akşam namazlarından sonra okuyanlar için de parasının bereketleneceği müjdesi verilmiştir.
 • Bazı alimler Vakıa Suresini kadınların okumasının daha faziletli olduğunu belirtmişlerdir. Kadınların iyi ve halis bir niyet içerisinde Vakıa Suresini okuması halinde Allah'ın o eve ve o kadının çocuklarına bolluk ihsan edeceği inancı son derece yaygındır.
 • Bazı kaynaklarda nakledildiğine göre Hz. Osman; Abdullah bin Mesut'a kendisinin vefatı yaklaştığı için kızlarına aktarılmak üzere devlet hazinesinden bir ikram teklif ettiğinde Abdullah bin Mesut, kızlarına Vakıa Suresi okumayı nasihat ettiği için onların fakirlik yüzü görmeyeceğini söyleyerek cevap vermiştir.
  Vakıa Ne Demek?
  Gerçek ya da olgu gibi anlamlara gelen vakıa kelimesi Türkçe'de de kullanılmaktadır. Ancak sure içerisindeki kullanımı daha çok kıyamet anlamındadır.

Vakıa Suresi Nerede İndirilmiştir?

İslam alimlerinin büyük bir çoğunluğu Vakıa Suresinin Mekke'de indiği konusunda ittifak etmişlerdir. Ancak burada rivayeti şüpheli olan kısım 81. ve 82. ayetlerdir. Kimi kaynaklara göre Vakıa Suresinin 81. ve 82. ayetleri, surenin diğer ayetlerinden farklı olarak Medine döneminde nazil olmuştur. Ancak pek çok İslam alimi, surenin özellikle konu bütünlüğünü incelediğinde bu rivayetlerin sahihliği hakkında tereddütlü bir yaklaşımı benimsemiştir.

Vakıa Suresi Ne Zaman Okunur?

Vakıa Suresinin herhangi bir zamanda okunmaması gerektiğine dair bir rivayet söz konusu değildir. Dolayısıyla Vakıa duası Allah'a yönelmek ya da yakınlaşmak maksadı ile zaman ya da mekan kısıtlaması olmaksızın okunabilir. Ancak bazı kaynaklarda Vakıa Suresinin okunmasının daha faydalı olabileceği zaman aralıkları belirtilmiştir. Bu zaman aralıklarından en öne çıkanı özellikle sabah vakti ve sabah namazlarıdır. Nitekim pek çok hadis kaynağında aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Peygamber sabah namazlarında Vakıa Suresi okumuştur. Ayrıca benzer şekilde birçok İslami kaynak, sabah ve akşam vakitlerinde Vakıa Suresi okumanın okuyan kişiye zenginlik getireceği yönünde yorumlar içermektedir.

Vakıa Suresi Okuma Usulleri Nelerdir?

 • İslam geleneği içerisinde, Vakıa Suresini okuyarak Allah'a yakarabilmek amacı ile çeşitli okuma usulleri belirlenmiştir. Bu okuma usullerinden maksat, Allah'a ibadet etmek için vesile olmasının yanı sıra kişinin dileğinin hasıl olmasıdır.
 • Okuma usullerinden biri tek oturuşta 41 defa Vakıa Suresi okumaktır. Çeşitli kaynaklara göre bu uygulamayı gerçekleştiren kişi Allah ne dilerse dilediği şeyi elde eder.
 • Kaynaklarda geçen bir diğer okuma usulü ise 40 gün boyunca her gün 40 adet Vakıa Suresi okumaktır. Alimler bunu yapan kimselerin yorulmadan ve helal kazanç ile zengin olacağını belirtmişlerdir.
 • Benzer şekilde sabah ve akşam namazlarının ardından birer kez Vakıa Suresi okuyan birinin ömrü boyunca yoksulluk görmeyeceği aktarılmıştır. Ayrıca Vakıa Suresini bir hafta boyunca günde iki kez okuyan kişiyi Allah'ın muradına kavuşturacağına da inanılmaktadır.
 • Buna ek olarak, bazı kaynaklarda İslam aleminin önemli alimlerinden biri olan Muhyiddin-i Arabi'nin 7 nohuta Vakıa okumak ile ilgili büyüye benzer bir uygulamayı Rasulullah'a nispet ederek rivayet ettiği söylenmektedir. Bu uygulama daha çok bir kişiyi mutsuz ya da perişan bir duruma düşürmek maksadı gözeterek gerçekleştirilmektedir. Ancak bahsi geçen gelenek, içerisinde barındırdığı art niyet dolayısıyla ne Muhyiddin-i Arabi gibi bir zata ne de Peygamber Efendimiz'e nispet edilebilecek bir uygulamadır.

Vakıa Suresi Ne İçin Okunur?

 • Vakıa Suresi konusu itibarı ile aslında daha çok kıyamet hakkındadır. Ancak okuyan kimsenin fakirlikten kurtulacağına dair var olan inanç etrafında oluşan gelenek dolayısıyla sureye zenginlik duası da denilmektedir. Dolayısıyla Vakıa Suresinin okunma maksatlarından biri yoksulluktan kurtulmak ya da bolluk ve berekete erişebilmektir.
 • Ayrıca Vakıa Suresi kişinin muradını Allah'tan niyaz etmesi maksadı ile de okunabilmektedir. Özellikle 41 defa Vakıa okumak geleneği daha çok bu niyaz üzerine şekillenmiştir.
 • Vakıa Suresinin dua olarak okunma maksatlarından biri de aile huzurudur. Çeşitli kaynaklarda Vakıa Suresinin okunduğu bir evde geçimsizlik olmayacağı, karı koca ya da ebeveyn çocuk ilişkisinin saygı ve muhabbet üzerine inşa edileceği yazılmıştır. Nitekim çocukların hayırlı birer evlat olarak büyüyebilmesi için de Vakıa Suresi tavsiye edilmiştir.
  Vakıa Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
  Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sure ve ayetlerde olduğu gibi Vakıa Suresini de abdestsiz bir biçimde ezberden okumakta sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdest almadan dokunmak Ehl-i Sünnet inancı içerisinde hoş karşılanmamıştır. Bunun için mushaf üzerinden Vakıa Suresi okuyabilmek için abdest almak gerekir. Ayrıca namaz içerisinde Vakıa Suresi okuyabilmek için namazın bütününde de geçerli olduğu üzere abdestli olmak şarttır.

Vakıa Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'e göre 56. sırada yer alan Vakıa Suresi, 96 ayetten oluşmaktadır. Surede bulunan ayetlerin yapısı ise genellikle kısadır.

Vakıa Hangi Surede Bulunur?

Ortalama bir uzunlukta sayılabilecek Vakıa Suresi herhangi bir surenin içerisinde değildir, aksine kendi başına müstakil bir suredir. Ayrıca sure, Kur'an-ı Kerim'in 533. sayfasında ve 27. cüzünde bulunmaktadır.

Vakıa Suresi Nasıl Ezberlenir?

 • Vakıa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunluktaki surelerinden biridir. Dolayısıyla ezberleme açısından bakıldığından zaman zaman zorlayıcı bir hale gelebilmektedir. Ancak çeşitli ezberleme teknikleri ve pratikler kullanılarak Vakıa Suresini ezberlemek mümkün olabilir.
 • Özellikle sabah vakitleri gibi zihnin görece daha boş olduğu zamanlarda ezberleme çalışmaları yapmak son derece faydalı neticeler ortaya çıkaracaktır.
 • Ezberlemeye başlamadan önce sureyi mahreç ve telaffuzlarına dikkat ederek birkaç kere okumak; daha sonra hatalı bir biçimde ezber yapmanın önüne geçebilecek basit bir tedbirdir.
 • Ezber yaparken genel olarak aynı mushafı ya da aynı hatta sahip çeşitli mushafları kullanmak aynı zamanda görsel açıdan da hafızaya yardımcı olacaktır.
 • Ezberleme işlemini kısık da olsa sesli bir biçimde yapmak; işitsel hafızayı da devreye sokarak ezberleme işleminin daha kolay bir hale gelmesine katkı sağlayacaktır.
 • Ezberlediğiniz ayetleri müstakil olarak tekrar etmenin yanı sıra sık sık bir araya getirerek tekrar etmek ezberinizin bütünlüğünü sağlamanız açısından önemlidir. Nitekim bunun için sondan ya da bir sondan bir baştan gibi ezberleme teknikleri de kullanılabilmektedir.
 • Bilhassa Vakıa Suresi gibi uzun sayılabilecek sureleri ezberlerken sık sık tekrar yapmak, dinlemek ve pratikler yapmak da oldukça önem arz eder.
  Vakıa Suresi Yerine Ne Okunabilir?
  Eğer tüm çabalara rağmen Vakıa Suresini ezberlemekte muvaffak olunamıyorsa Vakıa Suresi yerine Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sure okumak mümkündür. Vakıa Suresi konusu itibarı ile kıyamet ve kıyamet sonrasına yönelik ayetler içermektedir. Eğer özellikle kıyamet ya da ahiret ile ilgili bir konuda Allah'a niyaz etmek istiyorsanız benzer bir manayı ihtiva eden ayetlere yönelmek daha uygun bir tercih olacaktır. Ancak böyle bir ayet de bilmiyorsanız Allah'a herhangi bir sureyi okuyarak dua etmenizde bir sakınca olduğunu söylemek mümkün değildir. Aksine dua etmek için Türkçe ifadeler de kullanılabilir. Bu noktada içten ve halis niyetle okunmuş bir duanın Allah katında kabul göreceğine güvenmek gerekir.
  Keşfet


En Çok Aranan Haberler