HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Celcelutiye duası oku: Celcelutiye duası Türkçe meali (anlamı), Arapça okunuşu ve faziletleri

Hem dünyada hem ahirette yaşamı kolaylaştırdığına inanılan Celcelutiye duasının okunuşu ve faziletleri Müslümanlar tarafından araştırılır. Celcelutiye duasının Cebrail'in (a.s.) Hz. Muhammed'e zımni vahiy olarak getirdiği bir dua olduğu rivayet edilir. Bu duayı okuyan kişilerin yaptıkları iş bereket kazanır. 7 kere okunması tavsiye edilen Celcelutiye duası nasıl okunur, ne anlama gelir?

Celcelutiye duası oku: Celcelutiye duası Türkçe meali (anlamı), Arapça okunuşu ve faziletleri

İçindekiler

 • Celcelutiye Arapça okunuşu nasıldır?
 • Celcelutiye duası Türkçe okunuşu nedir?
 • Celcelutiye duasının faydaları neledir?
 • Celcelutiye ne demek?
 • Celcelutiye abdestsiz okunur mu?
 • Celcelutiye duası ne zaman okunur?
 • Celcelutiye duası ne için okunur?
 • Celcelutiye duası yerine ne okunabilir?
 • Celcelutiye duası nasıl ezberlenir?
 • Zenginlik ve bol kazanç için Celcelutiye duası okunur mu?
 • Celcelutiye duası Havas ve Esrarı Kitabı nedir?

Cebrail (a.s.) duanın adının Bedi (Celcelutiye) olduğunu söyler. Celcelutiye duasının içinde Allah'ın isminin saklı olduğu düşünülür. En geniş ve kapsamlı dualardan biridir. Hz. Muhammed Efendimizin bu duayı içtihat etmesi ve yorumlamasından sonra damadı Hz. Ali (ra.) Celcelutiye duasını kasideye çevirir. Bu nedenle Hz. Ali'nin duası Celcelutiye duası olduğu söylenir. Süryanice kelimelerin geçtiği Celcelutiye kasidesi toplamda 24 dizeden oluşur.

Celcelutiye Arapça okunuşu nasıldır?

Celcelutiye duası içeriği itibariyle kudsi bir hadis veya kapalı şekilde sezdirilen bir vahiy olarak görülür. Bu tür vahiyler Kur'an'da geçmez. Hz. Ali'nin açıklayarak manzum bir kaside hâline getirdiği bilinir. Kasidede geçen Allah'ın bazı isimleri ve diğer birtakım sözlükler Süryanice olsa da Celculitiye duası aslen Arapçadır. Celcelutiye duası okumak isteyenler için Celcelutiye Arapça okunuşu şu şekildedir:

 • Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
 • İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

 • Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
 • Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

 • İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
 • Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet

 • Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
 • Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

 • Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
 • Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet

 • Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
 • Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet

 • Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
 • Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

 • Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
 • Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

 • Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
 • Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

 • Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
 • Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat

 • Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
 • Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

 • Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin
 • Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

 • Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
 • Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

 • Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
 • Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

 • Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
 • Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet

 • Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
 • Ve küffe yedel a’dâi annî bi ğalmehet

 • Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
 • Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet

 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
 • Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet

 • Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
 • Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat

 • Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
 • Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet

 • Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
 • Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet

 • Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
 • Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet

 • Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
 • Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet

 • Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ
 • Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet

 • Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
 • Fe ente racâül âlemiyne velev tağat

 • Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena
 • Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet

 • Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
 • Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet

 • Ve a’tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ
 • Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet

 • Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a’tınâ
 • Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet

 • Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
 • Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset

 • Ve bâriklenallâhümme fi cem’ı kesbinâ
 • Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat

 • Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
 • Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet

 • Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin
 • Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet

 • Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
 • İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket

 • Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
 • Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet

 • Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm
 • Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet

 • Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’ta
 • Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet

 • Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
 • Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet

 • Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
 • Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet

 • Bi ta’dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
 • Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket

 • Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
 • Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat

 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
 • Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet

 • Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
 • Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet

 • Bi hâlin ehîlin şel’ın şel’ûbin şâliın
 • Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet

 • Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
 • Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

 • Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba’dehâ
 • Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat

 • Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ
 • Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat

 • Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy
 • Ve kün lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat

 • Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
 • Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet

 • Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ
 • Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet

 • Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
 • Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet

 • Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
 • Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet

 • Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
 • Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet

 • Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ
 • Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet

 • Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
 • Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat

 • Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
 • Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet

 • Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
 • İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet

 • Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
 • Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet

 • Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
 • Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet

 • Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
 • Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat

 • Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
 • Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet

 • Ve fî süveril kur’âni hızben ve âyeten
 • Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet

 • Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
 • Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet

 • Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
 • Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat

 • Bi sirri büdûhın echezetın betadin zehecin
 • Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat

 • Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
 • Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

 • Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
 • Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet

 • Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
 • Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

 • Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
 • Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet

 • Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet
 • Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

 • Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
 • Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet

 • Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ
 • Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet

 • Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan
 • Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet

 • Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy’uni
 • Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet

 • Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî
 • Bihî izâ düıye cem’ul ümûri teyesserat

 • İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti
 • Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet

 • Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
 • İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet

 • Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
 • Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat

 • Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
 • Alâ abdikel miskîni min nazratin abet

 • Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
 • Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet

 • Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ
 • Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet

 • Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
 • Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in haffet

 • Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
 • Vahminî min harri nârin ve mâ havet

 • Ve sâmıhnî min külli zenbin ceneytühû
 • Vağfir hatıy’atiyel ızâme ve in alet

 • Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
 • Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet

 • Selâsü ısıyyin suffifet ba’de hâtemin
 • Alâ ra’sihâ mislüs sihâmi tekavemmet

 • Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü
 • Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket

 • Ve erbeatün tühkil enâmile ba’dehâ
 • Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat

 • Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün
 • Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet

 • Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün
 • Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet

 • Fe addilhü min ba’di aşrin selâseten
 • Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet

 • Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu
 • Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet

 • Ve hamsün minel kur’âni hünne temâmühâ
 • İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet

 • Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû
 • Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet

 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih
 • Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet

 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu’tekıd
 • Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet

 • Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ
 • Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet

 • Bihel ahdü vel mîsâku vel va’dü vel likâ
 • Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet

 • Ve lâ tu’tı zel esmâi yevmen li câhilin
 • Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet

 • Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
 • Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet

 • Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan
 • Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat

 • Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
 • Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy’an tefaddalet

 • Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû
 • Ve lâ tahşe min be’sil mülûki velev tağat

 • Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin
 • Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet

 • Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben
 • Fe akbil ve lâ tahşe fe te’men minel habet

 • Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
 • Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet

 • Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
 • Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat

 • Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
 • Ve lâ esedün ye’ti ileyke bi hemhemet

 • Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ni hancerin
 • Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet

 • Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ
 • Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet

 • Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
 • Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat

 • Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
 • Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat

 • Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
 • Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet

 • Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
 • Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat

 • Ve salli salâten temleül erda ves semâe
 • Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet

 • Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
 • Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet

 • Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
 • Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat

 • Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
 • Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet

 • Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
 • Verda alâ osmâne mea hayderis sebet

 • Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm
 • Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet

 • Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
 • Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

Celcelutiye duası Türkçe okunuşu nedir?

Büyük alimlerin bildirdiğine göre Celcelutiye duası, engin bir kapsama sahip sırlar içerir. Celcelutiye mucizesi okuyan insanların birçok alanda rahatlamasını sağlar. Daha önceden İbranice ve Süryanice bilen birçok peygamberin bu duayı okuyarak çeşitli dert ve sıkıntılardan kurtulduğu söylenir. Bu nedenle Celcelutiye duasının Türkçe anlamını bilmek oldukça önemlidir. Celcelutiye duası Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Bismillahir-rahmanir-rahim

 • Bütün Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.
 • Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı,Hz. Muhammed(sav)’e salâvat getiririm.
 • İlahi Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum.
 • Kadri muazzam olan ism-i Azam’ın hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır
 • Ya Hayy, ya Kayyum Allah’ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.
 • Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için.
 • Ey çabuk imdada koşan Rabbim Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.
 • Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın.
 • O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.
 • Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.
 • Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.
 • Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allahım.
 • Allahım Bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider.
 • Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi Azamın nuru hürmetine .
 • Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle, Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır.
 • Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.
 • Kadri yüce, Kadir,Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru.
 • Allah’ım Celal.Celil. Rauf,Kuddüs ve Rahim iisimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir.
 • Ey Rabbim İsmi Azam’ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.
 • Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.
 • Ey Celal sahibi Ve ey Halim Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle.
 • Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.
 • Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah’ım “Kün=ol” emrinin “ Kaf” harfinin sırrı hürmetine beni koru.
 • Karanlıklar ve Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.
 • Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitselerde âlemlerin ümidi yalnız sensin.
 • Ey Celal sahibi’ Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle.
 • Âlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber herşeyi, kuşatan ismi Azam’ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum.
 • Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.(üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle.
 • Ya ilahi Ali, Ala ve Selam ism-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır
 • Üzerimize afve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.
 • Allah’ım Hu ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır.
 • Ya ilahi, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn Rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum.
 • Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ismi Azam’ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin.
 • Ey Celal sahibi Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed’in (asm) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle.
 • Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.
 • Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden defet.
 • Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.
 • Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.
 • Ey Ehad, Bedi,Aziz ve Celil olan Allah’ım Sen’in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır.
 • Evvel ve Ahir olan Allah’ım bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum.
 • Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor.
 • İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.
 • Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.
 • Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.
 • Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et.
 • Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et.
 • Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.
 • Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.
 • Ey Rab ve Rahman olan Allah’ım Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun. Ey kuvvetli mededkârım . Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.
 • Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.
 • Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.
 • Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.
 • Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.
 • Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle.
 • Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…
 • Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.
 • Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.
 • Kuran-i Hakim’de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.
 • Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve's-Semai Zati’l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine
 • Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize'ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için…
 • Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.
 • Kuran-i Hakim’deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur'an sureleri hakkı için.
 • Ey Mevla’m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum.
 • -Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Sen’in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum.
 • Ey Allamü’l-Ğuyub olan Allah’ım Fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen’in inayetinle fetihler nasip olur.
 • Ya Seyyid’im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü’l Kübra’daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl.
 • Ey İlah’ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar.
 • Bu harfler ‘nur harfleri’ dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır.
 • Ya Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun.
 • Ey merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir.
 • Ey Allah’ım Kur’an-ı Hakim’in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım.
 • İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.
 • Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın.
 • Ümmü'l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.
 • Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle ismi Azam’ınla Sana yalvarıyorum.
 • İlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.
 • Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir.
 • Ya Rabbi Hz. Muhammed (sav)'i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum.
 • Ya ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamela et.
 • Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.
 • Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar.
 • Ya ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir.
 • Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru.
 • işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla.
 • Ey kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.
 • Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir.
 • Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!
 • Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.
 • Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.
 • Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.
 • Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.
 • Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl.
 • Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa’ya (asm) salât eyle.
 • O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.
 • Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!
 • Bizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.
 • O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.
 • Âl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.
 • Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol.
 • Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.
 • Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

Celcelutiye duasının faydaları neledir?

Celcelutiye duası dinlemenin faydaları saymakla bitmez. Alimler Celcelutiye duasının sırlarla dolu ve gizli güçlerle donatıldığı rivayet eder. Allah tarafından Peygamber Efendimize hediye olarak verildiği düşünülür. Bu yüzden Celcelutiye duası zararları olduğu görülmez. Celcelutiye duasının faydaları şu şekilde sıralanır:

 • Eğer kişi Perşembe günü yeşil bir seccade üzerine bu duayı okursa, insanların, cinlerin ve hayvanların şerrinden kurtulur.
 • Allah bu duayı okuyanların sesini duyar, yanlarına aziz ve sevgili olur.
 • Celcelutiye duası okuyanlar kötü durumlardan kurtulur.
 • Gece yarısı dört defa bu dua okunursa, Allah-u Teala bu duayı okuyan kişiyi düşmanların şerrinden korur.
 • Duayı okuyan kişinin kadri yücelir.
 • Eğer beyaz bir bezi kapı eşiğine koyarak bu duayı okursanız, eviniz hırsızlara karşı korunaklı hale gelir.
 • Celcelutiye duası her gün yirmi yedi kez okunursa, okuyan kişi düşmanlarına karşı galip gelir.
 • Celcelutiye duasını yazarak yanında taşıyan insanlar cinlerden ve şeytanlardan korunur.
 • Sabah ezanından sonra ve namazdan sonra okumak, okuyanın dileklerinin gerçekleşmesine yardımcı olur.
 • Tüm dertler ve sıkıntılar yok olur, gider. Feraha ulaşır.
 • Duayı okuyanlar sevdiklerine kavuşur.
 • Celcelutiye duası bir kağıda yazılıp, kabın içine konur ve yağmur altına bırakılır. Yağmur suyu daha sonrasında içilirse, kişinin kalbi temizlenir. Tüm hastalıkları şifa bulur. Velilerin ve azizlerin huzuruna dahil olur.
 • Her gece otuz defa Celcelutiye duası okuyanların günahları silinir. Allah'ın yardımı ile koruma altına alınır.
 • Eğer Müslüman bir kişi bu duayı bir kağıda yazar ve kağıdı bir meyve üzerinde bir gün bekletirse duanın şifası meyveye geçer. Meyveyi yiyen kişi muradına erer, hastalıklardan korunur.
 • Kişi 21 defa Celcelutiye duası okursa tüm meşakkatlerden ve kıskançlıklardan korunur.

Celcelutiye ne demek?

Celcelutiye duasının asıl manası "bedi" demektir. Bedi kelimesinin sözlükteki anlamı "örneksiz ve modelsiz olarak yaratılmış olan" demektir. Bedi kelimesi eşi, benzeri olmayan, hayret verici güzellikteki şeyleri vücuda getirmek anlamında kullanılır. Bedi kelimesinin tanımları şu şekildedir:

 • İcat edici olan.
 • Çok beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve daha önce görülmedik tarzda olan.
 • Ebedi güzelliğe sahip olan.
 • İlahi ve güzel eserlere ilişki sunan.

Celcelutiye abdestsiz okunur mu?

Hz. Ali tarafından düzenlenen Celcelutiye duası, abdestsiz okunabilen dualardan biridir. Ancak bu duayı okuyacak kişi, önemli bir iş ve dilek için okumak istiyorsa muhakkak abdest alması gerekir. Üzerindeki elbiseleri yenileriyle değiştirip 2 rekat kıldıktan sonra Celcelutiye duası okumanın sevabı daha çok artar. Dilekler yerini bulur, dua sahibi huzura kavuşur.

Celcelutiye duası ne zaman okunur?

Celcelutiye duası her zaman ve her yerde okunması mümkün olan dualardan biridir. Ancak birtakım dilek ve isteklerin gerçekleşmesi umuduyla Celcelutiye duası okuyacaksanız özel zaman ve şartları vardır. Buna göre Celcelutiye duası şu zamanlarda okunabilir:

 • Kuraklıktan kurtulmak isteyenler akşam ezanından sonra 31 defa okumalıdır.
 • Kişinin korktuklarından kurtulması için pazar sabahı bir defa okunduktan sonra dua kağıda yazılmalıdır. Bu kağıt bir gün boyunca kişinin yanında bulunmalıdır.
 • Salı günü öğlenden sonra duanın okunması kişiyi silah gibi ateş eden cisimlerden korur.

Celcelutiye duası ne için okunur?

Celcelutiye duası anlamı itibarıyla pek çok sıkıntıya ve duruma iyi gelir. Celcelutiye duası şunlar için okunabilir:

 • Ruhani sıkıntılardan kurtulmak
 • Maddi dertlerin bitmesi
 • Bela ve musibetlerden korunmak
 • Her türlü korkunun geçmesi
 • İstek ve hedeflere ulaşmak

Celcelutiye duası yerine ne okunabilir?

Celcelutiye duasını okuyamıyorsanız, birçok duayı okuyabilirsiniz. Allah, okunan duaları karşılıksız bırakmaz.

Celcelutiye duası nasıl ezberlenir?

Celcelutiye duasını ezberlemek için şunları yapabilirsiniz:

 • Okunuşunu bir kağıda yazarak tekrar edebilirsiniz.
 • Duayı kelime gruplarına bölerek teker teker ezberlemeye çalışın.
 • Arapça olarak okuyamıyorsanız, Türkçe okunuşunu ezberleyebilirsiniz.
 • Noktalama işaretlerine göre sınıflandırabilirsiniz.
 • Sık sık okunuşunu dinleyerek zihninizde yer edinmesini sağlayın.
 • Hocaların okuyuşunu dinlerken takip ederek ezberlemenizi kolaylaştırabilirsiniz.

Zenginlik ve bol kazanç için Celcelutiye duası okunur mu?

Bu dua aynı zamanda bol müşteri duası Celcelutiye olarak bilinir. Okuyan kişilerin yaptıkları iş bereket kazanır. Celcelutiye duasını 7 defa okuduğunuzda olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Allah, kişinin yaptığı işleri kolaylaştırır.
 • Bağlı işleri çözülür.
 • Kazancı artar.
 • Mal ve mülkü artar.
 • Ticareti bereket ve ihsan kazanır.
 • Tüm zor işleri kolaylaşır.

Celcelutiye duası Havas ve Esrarı Kitabı nedir?

Celcelutiye duası tesir alanı oldukça geniş olan bir duadır. Hazreti Muhammed Efendimize semadan indirilen ve Hazreti Ali Efendimizin kasideye çevirdiği Celcelutiye Duası İmam-ı Gazali tarafından kitap olarak sunulmuştur. Bu kitabın ismi, Celcelutiye Duası Havas ve Esrarı'dır.

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler