HABER

Fatiha suresinin anlamı, Türkçe okunuşu: Fatiha suresinin faydaları nelereir?

Fatiha suresi Kuran'daki en faziletli surelerden biridir. İslam alimleri Fatiha okumanın birçok faydası olduğunu belirtiyor. 5 vakit namazın her rekatında okunan Fatiha suresi, Kuran'ın özünü içinde barındırır. Yedi ayetten oluşan Fatiha suresi Arapça ve Türkçe okunuşunu sizler için derledik. İşte Fatiha suresinin anlamı, Türkçe okunuşu ve Fatiha faydaları…

Fatiha suresinin anlamı, Türkçe okunuşu: Fatiha suresinin faydaları nelereir?

Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresi (Elham duası), İslam dini için büyük öneme sahiptir. Fatiha suresi, Kuran'ı Kerim'in özü anlamına gelen Ümm-ül Kuran olarak da adlandırılır. "Başlangıç" anlamını da taşıyan Fatiha suresi, Kuran'daki en faziletli surelerden biri olarak öne çıkar. Fatiha suresini Kuran'ın kısaca özeti olarak nitelendiren çok sayıda alim bulunur. Fatiha suresi okunuşu, Fatiha suresi yazılışı, Fatiha anlamı, Fatiha faydalarını ve daha fazlasını sizler için derledik. İşte Fatiha suresinin anlamı, Türkçe okunuşu ve Fatiha faydaları…

Fatiha Suresinin Arapça Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Anlamı

Fatiha suresi Türkçe anlamını bilmek oldukça önemlidir. Alimler Fatiha suresinin meali öğrenmenin çok faydalı olacağını belirtiyor. Fatiha'da Yüce Allah'ın varlığı ve O'nun hakimiyeti anlatılıyor. Anlamı haricinde Fatiha suresinin tefsirini, faziletini, faydalarını okumak da bu sureyi daha iyi anlamlandırmamıza yardımcı olacaktır.

1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
3- O, rahmândır ve rahîmdir.
4- Ceza gününün mâlikidir.
5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6- Bize doğru yolu göster.
7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Fatiha Suresinin Tefsiri

Fatiha suresinin tefsirini bilmek de önemlidir. Tefsiri incelemek sureyi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Fatiha suresi Kuran'ın tüm amaçlarını; getirdiği mana, bilgi ve hükümleri özet halinde içinde barındırır.

Mekke devrinin ilk yıllarında tamamı bir defada inmiştir. Bazı kaynaklarda Medine döneminde, yahut önce Mekke’de namazın farz kılındığı esnada, sonra da Medine’de kıblenin tahvili sırasında olmak üzere iki defa nâzil olduğuna dair rivayetlere yer verilmişse de bunlara itibar edilmemiştir (Vahidî, s. 19-20; Fahreddin er-Râzî, I, 177; Süyûtî, I, 35, 43; Âlûsî, I, 33). Fâtiha’nın Mekkî oluşunun iki önemli delili vardır. Bunlardan biri, Mekkî olan Hicr sûresinde, “Biz sana tekrarlanan yediyi (es-seb‘u’l-mesânî) ve Kur’ân-ı azîm’i verdik” meâlindeki âyettir (15/87). Genellikle bu âyette geçen “es-seb‘u’l-mesânî” ile Fâtiha’nın kastedildiği kabul edilmektedir (Buhârî, “Tefsîr”, I/1; Vâhidî, s. 19-20; Fahreddin er-Râzî, I, 177; Şevkânî, I, 15). İkinci delil de beş vakit namazın Mekke döneminde farz kılınmasıdır. Hz. Peygamber’in, “Fâtiha sûresi (Fâtihatü’l-kitâb) okunmadıkça hiçbir namaz sahih olmaz” meâlindeki hadisinin (Dârimî, “Śalât”, 36; İbn Mâce, “İķāme”, 11; Tirmizî, “Mevâķīt”, 69, 115, 116) gereği olarak farz kılındığı günden beri namazlarda Fâtiha sûresi okunmaktadır. Ayrıca kaynaklarda Hz. Ali’nin. “Fâtihatü’l-kitâb arşın altındaki bir hazineden Mekke’de nâzil oldu” şeklinde bir sözü yer almaktadır (Vâhidî, s. 19-20; Süyûtî, I, 34-35; Şevkânî, I, 14). Sûrenin fâsıla*sı (م‘ ن) harfleridir.

Fâtiha “açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak” anlamındaki feth kökünden türemiş bir isim olup hâtimenin zıddı olarak “bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı, giriş” mânasında kullanılır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ftĥ” md.; Lisânü’l-'Arab, “ftĥ” md.). “Fâtihatü’l-kitâb” tamlamasının kısaltılmış şekli olan Fâtiha Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi ve bir bakıma onun önsözü olduğu için bu adı almıştır. Kur’an’ın tertibi ve yazılması itibariyle birinci sûre olması yanında ayrıca namazdaki kıraat rüknünün yerine getirilmesine bu sûre ile başlandığı ve nihayet bir bütün olarak indirilmiş sûrelerin de ilki olduğu için ona bu ismin verilmiş olduğu düşünülebilir.

Elhamd (halk ağzında Elham) Fâtiha sûresinin Türkçe’deki en meşhur adı olup “Sûretü’l-hamd” tamlamasının kısaltılmış şeklidir. Bu adlandırma, sûrenin ilk kelimesi olan “el-hamd” lafzından veya sûrenin bütünüyle hamd mânasını taşımasından kaynaklanmış olmalıdır. Fâtiha’nın çeşitli özelliklerini ifade eden daha başka isimleri de vardır. Âlûsî bunları yirmi ikiye kadar çıkarmıştır (Rûĥu’l-me'ânî, I, 34). Ümmü’l-Kur’ân (Kur’ân’ın aslı, özü),ümmü’l-kitâb, esas (temel kaynak),vâfiye (tam, bütün),kâfiye (yeterli),kenz (hazine),es-seb‘u’l-mesânî (namazların her rek‘atında ve çeşitli vesilelerle tekrarlanan yedi âyet),şükr, dua, şâfiye (şifa veren) bu isimlerden bazılarıdır (Taberî, I, 107-110; Âlûsî, I, 34; Elmalılı, I, 5-6).

Fatiha Suresinin Faydaları

Halk arasında Elham suresi olarak da bilinen Fatiha suresinin fazileti saymakla bitmiyor. İşte Fatiha duasının dini kaynaklarda yer alan bazı önemli faydaları:

 • Fatiha suresi neredeyse her derde deva olma özelliği taşıyan bir suredir.
 • Fatiha suresini okuyan kişi; cin, şeytan ve nazarlardan zarar görmez.
 • Fatiha suresini her tür zehre karşı şifa olur.
 • Fatiha suresini Allah Teala'nın gazabını önler.
 • Bir kimse evine girdiğinde Fatiha suresini okursa, Allah o evden fakirliği giderir.
 • Bir kimse yatağa girdiğinde Fatiha suresini okursa, ölüm hariç bütün tehlikelerden emin olur. Şayet sabaha kadar ölmüş olursa bütün günahları affedilir.
 • Bir kimse Cuma namazından sonra Fatiha suresini, İhlas suresini ve Mu'avvizeteyn surelerini yedişer defa okursa, Allah o kimsenin hem dünyasını hem ahiretini, hem de çoluk çocuğunu gelecek Cuma'ya kadar himayesine alır ve her türlü tehlikeden korur.
 • Fatiha suresini ve İhlas suresini okuyan Kuran'ın üçte birini okumuş gibi sevap kazanır.
 • Bu sureleri üç kere okursa Kuran'ı hatmetmiş yani baştan sona okumuş sevabı alır.
 • Akşamdan sonra 100 kez Fatiha suresini okuyan fakirlikten, stres ve kalbi sıkıntılardan kurtulur. Selamete erer.
 • Farz namazlarının ardından Fatiha suresini okumak kişiye hayırlı kapılar açar. 20 kez okuyan kişinin rızkı artar, iç alemi nurlanır.
 • Sabah namazı arkasından 125 kez Fatiha suresini okuyanın istediği şey olur.
 • Yola gidecek kişi Fatiha suresini 40 kez okursa güven içinde evine geri döner.
 • Hem gece hem gündüz Fatiha suresini okuyanlar tembellikten kurtulur.
 • Hastalık ve büyü için Fatiha suresi, Ayetel Kürsi ve İhlas suresi yedişer kez okunursa kişi iyi olur.
  Fatiha Suresi Fazileti ve Sırları
  Fatiha suresinin fazileti ve sırrı çok büyüktür. Fatiha suresi insanlara yaratılış amacını, ibadet esaslarını öğretir. Kuran okumaya ve namaza Fatiha suresi ile başlanır. Fatiha cennet kapısının anahtarıdır. Fatiha ile Kuran'ın sır hazinelerinin kapısı açılır. Fatiha suresi o kadar değerli bir suredir ki Fatiha'yı okumak tüm dertlere devadır. Eve girerken Fatiha suresini okuyanın evinde bereket artar. Fatiha suresini günde 100 kez okuyan kötü huylarından kurtulur. Yine her gün 100 kez okuyanın duaları kabul olur. Bir tehlike anında Fatiha suresini 19 kez okuyan o tehlikeden korunur. Fatiha suresi bir bardak suya 40 kez okunur ve bu su hastaya içirilirse Allah'ın izniyle hasta şifa bulur.

313 Fatiha Mucizesi Yaşayanlar

Her gün 313 defa Fatiha okuyanın dileği ve arzusu yerine gelir. Okuyan tembellik ve korkudan kurtulur. Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Fatiha suresini okuyan kimse Allah'a şükrünü yerine getirmiş olur. Fatiha suresini 41 kez okuyana Allah rızık genişliği verir. Fatiha suresini günde 313 kez veya 3 günde 1000 kez okuyan kişi musibetlerden kurtulur.

Fatiha Suresi Hangi Cüzde Yer Alır?

Fatiha suresi, Kuran’da 1. cüzdedir. 1. sırada yer alır.

Fatiha Hangi Surede Yer Alır?

Fatiha'nın kendisi bir suredir, farklı bir surenin içinde yer almaz.

Fatiha Kaç Ayet?

Fatiha suresi toplam 7 ayetten oluşur.

Fatiha Nerede İndirilmiştir?

Fatiha suresi Mekke'de tamamı bir defada inmiştir. Bazı kaynaklara göre önce Mekke’de, sonra da Medine’de olmak üzere iki defa nâzil olduğuna dair rivayetler vardır. Fakat bu rivayetlere itibar edilmemiştir.

El Fatiha Ne Demek?

Müslüman bir kimse vefat ettiğinde arkasından Kuran okunur. Dualar edilir. Edilen duaların en sonunda "el fatiha" denilir. Mezar taşlarında da bu yazıyı görürüz. Bu yazıyı okuyan ya da cümleyi duyan kişi Fatiha okur.

Ruhuna El Fatiha Denince Ne Okunur?

Ruhuna El Fatiha denince Fatiha suresi okunur.

Fatiha Ne Zaman Okunur?

Fatiha suresinin okunması için belirli bir zaman yoktur. Her zaman, her yerde okunabilir. Dua ederken de okunabilir. Mezarların önünden geçerken de okunabilir. Ayrıca kıldığımız namaz içerisinde de okunur. Fatiha suresinin mümkün olduğunca her zaman okunması tavsiye edilir.

Fatiha Ne İçin Okunur?

Fatiha suresi Allah'a olan şükrümüzü ve bağlılığımızı ifade etmek için ettiğimiz bir duadır. Peygamber efendimiz Fatiha suresinin önemini hadislerinde vurgulamıştır.

 • Fatiha suresi dua ederken ya da duayı bitirdikten sonra Allah'ın rızasını kazanmak için okunur.
 • Her gün kıldığımız namazda 40 kez okunur.
 • Hasta birine şifa olması için okunur.
 • Vefat eden kimselerin ardından ruhlarına hediye etmek için okunur.
 • Taziyelerde okunur.
  Namazda Fatiha Yerine Ne Okunabilir?
  Namazda esas olan Fatiha'nın okunmasıdır. Peygamber efendimiz bir hadisinde namazda Fatiha suresini okumayan kimsenin namazının geçerli olmadığını vurgulamıştır.

Fatiha Abdestsiz Okunur mu?

Fatiha suresi, abdestsiz okunabilir. Belirli haram kılınan yerler haricinde, istenilen her yerde okunabilir. Ama abdestli iken okunması daha faydalıdır. Ayrıca sure Kuran-ı Kerim üzerinden okunacak olunursa abdest alınması gerekir.

Fatiha Nasıl Ezberlenir?

Fatiha suresi toplam 7 ayetten oluşur. Kuran’da ezberlemesi en kolay surelerden biri olarak belirtilir. Fatiha okunuşu kolay bir süredir. Ezberlemek için her bir ayet, 11 defa okunabilir. Ardından tümü birlikte 3 sefer okunursa, ezberleme tamamlanabilir. Fatiha Suresini sık sık okumak ezberin kalıcı olmasına yardımcı olur.

Salavatı Fatiha Duası Nedir?

Salavatı Fatiha duası her türlü dertten, sıkıntıdan kurtulmak için bir iksirdir. 40 gün okuyanın tövbesi kabul edilir. Salavatı Fatiha, okuyan kişiyi cehennem ateşinden korur.

Salavat-ı Fatih Duası Türkçe Okunuşu
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym

Salavat-ı Fatih Duası Anlamı
Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

Fatiha İle Alakalı Rüya Görmek Neye İşaret Eder?

Rüyada Fatiha Okumak
Rüyada Fatiha suresi okumak, iyiliğe işaret eder. Rüyayı gören kişinin pek çok iş konusunda başarılı olacağına, hak ettiği değeri göreceğine, bol kazançlara sahip olacağı anlamına gelir.

Rüyada Fatiha Suresi Görmek
Rüyada Fatiha suresi görmek, eğer çevrede hasta birisi varsa daha fazla acı çekmeden vefat edeceğine işaret eder. Bazı rüya alimlerine göre ise şifa bulunacağı anlamına gelir.

Rüyada Fatiha Duymak
Rüyada Fatiha suresi duymak, rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine işaret eder. Şansının açılacağına, iş hayatında önemli adımların atılacağı anlamına gelir. İşinde terfi alabileceğine, maaşının yükselebileceğine, borçları varsa ödeyebileceğine işaret eder.

Rüyada Fatiha Okuyamamak
Rüyada Fatiha suresi okuyamamak, zorlu işlerin içine girileceği anlamına gelir. Yanlış kararların verileceğine, maddi kayıpların yaşanacağına delalet eder. Bu rüya yanlış işler yapmamak adına dikkat edilmesi gerektiğine işarettir.

Rüyada Fatiha Suresini Unutmak
Rüyada Fatiha suresini unutmak, rüya sahibine edilen duaların karşılığının alınacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin ailesiyle bolluk bereket içinde yaşayacağına işarettir. Eğer rüya sahibinin maddi sıkıntıları varsa bunların düzeceği anlamına gelir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler