HABER

Fil suresi okunuşu: Fil suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Fil Suresi hikayesi birçok kişi tarafından merak edilerek araştırılır. Fil Suresi Kabe'yi yıkmak isteyen Habeş Kralı Ebrehe'nin helak edilişini anlatan bir suredir. Bu ordu Yüce Allah'ın gönderdiği ebabil kuşları ile helak edilmiştir. Bu olay İslam tarihinde Fil Vakası olarak geçmektedir. Fil Suresi okunuşu araştırıldığında Fil suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ile ilgili tüm bilgiler edinilebilir. İşte Fil Suresi meali ve tefsiri hakkında bilinmesi gerekenler...

Fil suresi okunuşu: Fil suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Fil Suresi Arapça Okunuşu
 • Fil Suresi Anlamı
 • Fil Suresi Faydaları
 • Fil Suresi Tefsiri
 • Fil Suresi Fazileti
 • Fil Suresi Olayı
 • Fil Hangi Surede Yer Alır?
 • Fil Suresi Kaç Ayet?
 • Fil Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Fil Suresi Neden İndirilmiştir?
 • Fil Ne Demek?
 • Fil Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Fil Suresi Ne İçin Okunur?
 • Fil Suresi Hangi Durumlarda Okunur?
 • Fil Suresi Abdestsiz Okunur mu?
 • Fil Suresi Yerine Ne Okunabilir?
 • Fil Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • Rüyada Fil Suresi Okumak Neye İşaret Eder?

Fil Suresi Kuran'ı Kerim'in 105. suresidir. 601. sayfada yer alır. Toplam 5 ayetten oluşur. Adını ilk ayette geçen "fil" kelimesinden alır. İniş sırasına göre 19. suredir. Fil Suresi, Yüce Allah'ın hikmetinin ne kadar büyük olduğunu anlatır. Fil Suresi hakkında bilgi edinmek isterseniz bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Fil Suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Fil suresi fazileti konularını ve detaylarını sizler için derledik. İşte Fil Suresi okunuşu ve anlamı...

Fil Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
Termîhim bihicâratin min siccîl
Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Fil Suresi Anlamı

Fil Suresi mealini bilmek, oldukça önemlidir. Fil Suresi Kabe'yi yıkmak isteyen Habeş Kralı Ebrehe'nin fil ordusunun Yüce Allah'ın gönderdiği ebabil kuşları ile nasıl helak edildiğini anlatır. Bu sure bizlere Allah'ın yüceliğini ve mucizesini göstermektedir. Fil Suresi Türkçe meali kadar tefsirini bilmek de oldukça faydalıdır.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle
Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

Fil Suresi Faydaları

Fil Suresi'nin faydaları çok geniş kapsamlıdır.

 • Peygamber Efendimiz (Sav) Fil Suresi'ni okuyan kimseyi Yüce Allah'ın kötülüklerden ve ahlak değişmesinden koruyacağını buyurmuşlardır.
 • Fil Suresi 3, 5, 7 kez okunduğunda düşmanlara karşı zafer elde edilir.
 • Fil Suresi akşam ve yatsı arasında 250 kez okunduğunda düşmanlar def edilir.
 • Fil Suresi'ni akşam ile yatsı arasında 1000 kere okuyan kimsenin tüm muradına kavuşacağı buyrulmuştur.

Fil Suresi Tefsiri

Fil Suresi'nin tefsirini bilmek surenin içinde yer alan manaları almamıza yardımcı olur.

Tefsir ve tarih kaynaklarında anlatıldığına göre o zaman Habeşistan’ın yönetiminde bulunan Yemen’in genel valisi Ebrehe her yıl Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret eden Arap hacılarını San‘a’ya çekmek için burada Kulleys veya Kalîs (kilise) denilen büyük bir katedral yaptırdı. Çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek mâbedi ziyaret etmeleri için halkı San‘a’ya çağırdı. Ancak bu ümidi gerçekleşmeyince Kâbe’yi yıkmaya karar verdi ve muhtemelen 570 yılında, içinde mahmûd (mamut) adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü (olayın tarihi ve sebepleriyle ilgili farklı görüşler için bk. Mustafa Fayda, “Fil Vak‘ası”, DİA, XIII, 70-71). Ebrehe, hareketini engellemek için karşısına çıkan bazı güçleri etkisiz hale getirerek yoluna devam etti. Gönderdiği bir müfreze, içinde Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’e ait 200 devenin de bulunduğu Mekkeliler’e ait çok sayıda deveyi ele geçirdi. Abdülmuttalib, Ebrehe’ye gelerek develerinin iadesini istedi; Ebrehe’nin Kâbe ile ilgili bir sorusu üzerine Kâbe’yi merak etmediğini, çünkü onu sahibinin koruyacağını söyledi. Ertesi gün Ebrehe, ordusuna Kâbe yönünde hareket emri verdi. Fakat kaynaklarda belirtildiğine göre en öndeki fil (mamut) yerinden kımıldamadığı gibi askerler de üzerlerine taşlaşmış çamur yağdıran sürü sürü kuşlar tarafından –âyetteki benzetmeyle– “yenilip çiğnenmiş ekin” gibi imha edildi. Bazı müfessirler “sürü sürü” şeklinde çevrilen ebâbîl kelimesinin bir kuş türünün adı olduğu kanaatindedir, buna göre 3. âyete “ebâbîl kuşlarını göndermedi mi?” şeklinde mâna vermek gerekir; fakat–konuya ilişkin rivayet ve tefsirler dikkate alındığında– bu görüş ikna edici görünmemektedir (bilgi için bk. Elmalılı, IX, 6102-6105). Yaygın inanışa göre bu olay Hz. Peygamber’in doğumundan elli-elli beş gün veya üç ay önce vuku bulmuştur.

Sûrede Hz. Peygamber’e hitap edilerek 1-2. âyetlerde fil ordusunun başına gelen felâketin büyüklüğünden ve Kâbe’yi yıkma planlarının boşa çıkarıldığından haberdar olduğu ifade edilmektedir. Hz. Peygamber olaya bizzat şahit olmadığı halde, ona yöneltilen “görmedin mi” şeklindeki hitap mecazi bir ifade olup olayı bizzat gözüyle görmese bile görenlerden işitmiş olduğunu ve görmüş gibi kendisine tasvir edildiğini gösterir. 3-5. âyetler ise felâketin nasıl cereyan ettiğini yani Allah tarafından gönderilen sürülerle kuşun fil ordusunun üzerine pişkin tuğla türü taşlar yağdırarak onları nasıl hayvanlar ve haşarat tarafından yenmiş ekin artığına çevirdiğini ifade eder. Râzî’ye göre Ebrehe ve askerlerinin besledikleri kötü emellerin sûrede keyd (plan, tuzak) kelimesiyle ifade edilmesi, onların sadece Kâbe’yi yıkma amacı taşımadıklarını gösterir. Çünkü önceden açıkladıkları için Kâbe’yi yıkma fikri artık “tuzak” olmaktan çıkmıştı. Şu halde keyd kelimesi burada Ebrehe tarafının Araplar’a karşı besledikleri başka sinsi planları dile getirmektedir (XXXII, 99; bu planlar ve tuzakların neler olabileceği konusunda bk. Fayda, gös. yer.).

Eski tefsirlerde bu fil olayı bütünüyle bir mûcize olarak değerlendirilir. Bazı tarihçi ve müfessirlerin, tâbiîn âlimlerinden İkrime’ye atfettikleri bir rivayette o, “Bu taşlar kime isabet ettiyse onda çiçek hastalığı görüldü” demiştir (İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 54-56; Taberî, XXX, 298-299, 303). Rivayete göre Hicaz bölgesinde çiçek ve kızamık hastalığı ilk defa bu olaydan sonra görülmüştür (bk. Taberî, XXX, 196). Muhammed Abduh, Ferîd Vecdî, Cevâd Ali, Muhammed Esed gibi bazı çağdaş araştırmacılar bu rivayetlere dayanarak olayı bulaşıcı hastalık salgını şeklinde yorumlamaya çalışmışlardır. Abduh’a göre sûrede sözü edilen kuşlardan maksat bir çeşit gerçek kuş olabileceği gibi sinek, sivrisinek gibi mikrop taşıyıcı canlılar da olabilir (bk. Tefsîru cüz’i Amme, s. 157-158). Ancak dönemin güçlü akımlarından pozitivizmin etkisi altında ortaya konduğu anlaşılan bu yoruma çağdaş müfessirlerin çoğu katılmamış, ona karşı ciddi tenkitler yöneltmişlerdir (meselâ bk. Elmalılı, VIII, 6123-6144; Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, VI, 3976-3979). Sonuç olarak Allah’ın evini yıkmaya kalkışan saldırgan bir güç, bir mûcize neticesinde cezasını görmüş; hiçbir şekilde düşmana karşı koyma imkânı bulamayan ve şehri terkedip dağlara çekilen Mekke halkı da bu olaydan zarar görmeden kurtulmuştur.

“Pişkin tuğla” diye çevirdiğimiz 4. âyetteki siccîl kelimesi “taşlaşmış çamur” demektir. Son âyetteki asf kelimesi ise “ekinin samanı ve buğday kapçığı gibi güve, böcek ve kurtçukların yediği, rüzgârın sağasola savurduğu kırıntılar” anlamına gelir. Müfessirler kuşların, ağızlarında ve ayaklarında bu tür taşlar götürüp Ebrehe ordusunun üzerine fırlattıklarını, sonuçta askerlerin birçoğunun bu taşların etkisiyle öldüğünü, Ebrehe’nin ise yaralı olarak San‘a’ya döndükten sonra orada hayatını kaybettiğini ifade etmişlerdir (Taberî, XXX, 196; Râzî, XXXII, 96-97). “Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi” meâlindeki son âyet, Ebrehe ve ordusunun nasıl büyük bir felâkete mâruz kaldığını ve sonuçta helâk olduğunu gösterir. Bu olayın Mekkeliler için öneminden dolayı bu yıla “Fil yılı” denilmiş ve onlar olayı tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır.

Fil Suresi Fazileti

Fil Suresi, Fil Vakası olarak bilinen bir olayı anlatır. Bu olay bir çok hikmete sahiptir. Fil Suresi'nde Yüce Allah'ın hikmetlerinin ne kadar büyük olduğu anlatılır. Peygamber Efendimiz (Sav) Fil Suresi'ni okuyan kişinin hayırlı kişi olduğunu buyurmuştur.

Fil Suresi Olayı

Yüce Allah Kabe'yi mübarek kılmıştır. Kabe'ye herhangi bir saldırıda bulunan korkunç bir azaba uğrar. Fil Vakası Peygamber Efendimizin (Sav) doğduğu sene yaşanmıştır. Habeşistan Kralı Ebrehe kurduğu fil ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye doğru yol almıştır.

O zamanlar Mekkeliler şehirlerini koruyabilecek güçte değildirler. Ebrehe karşısında bir şey yapamamışlardır. Ebrehe Kabe'nin kurtarılamayacağını söyleyip büyüklenmiştir. Ebrehe ordusu 60 bin kişilik bir ordudur. 10 bin kişilik Kureyş ordusunu yenmiştir. Kureyşliler katliamdan kurtulmak için dağlara kaçmışlardır ve Kabe ortada kalmıştır. Bu sırada yüce Allah kuş sürüleri ile orduya taş yağdırmıştır. Kuşlar kızgın taşları fil ordusunun üzerine atmıştır ve ordu helak edilmiştir.

Rivayetlere göre bu taşlar askerlerin etini ve kemiğini çürütüp eritmiştir. Yani korkunç bir facia meydana gelmiştir. Bu olay üzerine Araplar birçok şiir ve kaside yazmışlardır. Fil Suresi, yüce Allah'ın kibirli ve azgın bir topluluğun planlarını nasıl boşa çıkardığını göstermektedir. Kabe'yi yıkmak istediklerinde Allah evini onların taşkınlıklarından korumuştur. Bu olay Peygamber Efendimizin (Sav) doğduğu yılda meydana geldiği için O'nun peygamberliğine delalet eden bir mucize sayılmaktadır.

Fil Hangi Surede Yer Alır?

Fil Suresi Kuran'ı Kerim'in 105. suresidir ve başka bir surenin çatısı altında değildir.

Fil Suresi Kaç Ayet?

Fil Suresi toplam 5 ayetten oluşur.

Fil Suresi Nerede İndirilmiştir?

Fil Suresi Kafirun Suresi'nden sonra, Felak Suresi'den önce Mekke'de indirilmiştir.

Fil Suresi Neden İndirilmiştir?

Fil Suresi'nin nüzul sebebi şudur: Habeşistan'ın Kralı Ebrehe San'a büyük bir tapınak yaptırmıştır. Tapınağı yaptırma amacı Kabe'deki hacıları buraya çekmektir. Fakat Kinane kabilesinden birkaç kişi gece tapınağa girip tapınağı pisletmiştir. Ebrehe bu duruma çok kızıp büyük bir ordu hazırlatmıştır. Bu ordu geçtiği yerlerde önüne çıkan her şeyi yenmiştir. Ordusu büyük fillerle desteklenmektedir. Bu ordu tam Kabe'ye saldıracağı sırada Yüce Allah ebabil kuşlarını ordunun üzerine göndermiştir. Kuşlar ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları taşları fillerin üzerine atarak bu büyük orduyu helak etmişlerdir. Fil Vakası Peygamberimizin doğduğu yılda meydana gelmiştir ve peygamberliğine işaret eden mucizelerden sayılmıştır.

Fil Ne Demek?

Fil Suresi, Kabeyi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Sure'nin ilk ayetinde fil kelimesi geçmektedir. Fil, Asya ve Afrika'da yaşayan iri yapılı, büyük hortumu, kulakları, boynuzları olan bir hayvandır. Bu sureye Elemtere Suresi ya da Elemtere Keyfe Suresi de denilmektedir.

Fil Suresi Ne Zaman Okunur?

Fil Suresi her zaman her yerde okunabilir. Ancak akşam ve yatsı arası okunması daha faydalıdır.

Fil Suresi Ne İçin Okunur?

Fil Suresi düşmanları defetmek, dilek ve isteklerin gerçekleşmesi, Allah'ın rızasını kazanmak ve başarılı olmak için okunabilir. Ayrıca Fil Suresi namaz kılarken okunan kısa surelerdendir.

Fil Suresi Hangi Durumlarda Okunur?

Fil Suresi bir düşmanla karşılaşıldığında okunabilir. Sınavlarda başarılı olmak için okunabilir. Özellikle akşam namazı ve yatsı namazı arasında okunmasının daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Duaları kötü amaçlı kullanmaya çalışanlar da vardır. İki kişiyi ayırmak için Fil Suresi okunması gerektiğini belirten yazılar görüyoruz. Bu tür yazılara itibar etmemeli sadece hayırlı şeyler için dua etmeliyiz.

Fil Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Fil Suresi diğer sureler gibi abdestsiz ezbere okunabilir. Fakat sure Kuran'ı Kerim'e dokunarak okunacak ise abdest alınması gerekmektedir.

Fil Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Fil Suresi namaz kılarken okuduğumuz kısa sürelerden biridir. Ezberlenmekte zorluk yaşanıyorsa başka sureler de okunabilir.

Fil Suresi Nasıl Ezberlenir?

Fil Suresi ezberlemesi kolay bir suredir. Toplamda 5 ayetten oluşur. Her ayet 5 kere okunduğunda ezberlenebilir. Eğer ezber tam oturmadıysa daha fazla tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Rüyada Fil Suresi Okumak Neye İşaret Eder?

Rüyada Fil Suresi okumak kötülerle savaşanlara yardımcı olunacağına işarettir. Rüya sahibi düşmanlarını yenilgiye uğratır ve muradına erer. Yaşamı boyunca korkularından emin olur ve güvende kalır. Bir başka rivayete göre ise Fil Suresini okuduğunu görmek zafere ve hacca gidileceği anlamına gelir

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön