HABER

Hümeze suresi okunuşu: Hümeze suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Kur'an-ı Kerim'de 104. sırada bulunan Hümeze Suresi, nüzul sırası bakımından ise 32. suredir. İlk ayette geçen ve sureye ismini veren hümeze kelimesi, insanların arkasından konuşmayı huy edinen kimseler için söylenen bir ifadedir. Mal ve servetiyle büyüklenen, kendini diğer insanlardan ayrı gören ve alay eden, insanların arkasından konuşan kişiler için okunan Hümeze Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri nedir?

Hümeze suresi okunuşu: Hümeze suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Hümeze Suresi Arapça Okunuşu
 • Hümeze Suresi Anlamı
 • Hümeze Suresi Faydaları
 • Hümeze Suresi Tefsiri
 • Hümeze Ne Demek?
 • Hümeze Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Hümeze Suresi Kaç Ayet?
 • Hümeze Hangi Surede Yer Alır?
 • Hümeze Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Hümeze Suresi Ne İçin Okunur?
 • Hümeze Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Hümeze Suresi Nasıl Ezberlenir?

Mürselat Suresinden önce, Kıyamet Suresinden sonra nazil olan Hümeze Suresi, Kur'an-ı Kerim'de Asr Suresinden sonra gelir. 9 ayetten oluşan surenin genel konusu insanlar arasındaki ilişkilerdir. Ahlakın temellerine değinen sure, devamında kötü ahlak sahiplerinin akıbetlerinden bahseder. İşte Hümeze Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri...

Hümeze Suresi Arapça Okunuşu

Hümeze Suresi okunuşu itibarı ile Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler gibi son derece ahenkli ve ölçülüdür. Arap alfabesini bilmeyenler için Hümeze Suresi Türkçe okunuşunu aşağıdaki metinden inceleyebilirsiniz:

 1. Veylül li külli hümezetil lümezeh.
 2. Ellezıcemea malev ve addedeh
 3. Yahsebü enne malehu ahledeh
 4. Kella le yümbezenne fil hutameh
 5. Ve ma edrake mel hutameh
 6. Narullahil mukadeh
 7. Elleti tettaliu alel ef'ideh
 8. İnneha aleyhim mü'sadeh
 9. Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresi Anlamı

Hümeze Suresi meali açısından insan ilişkilerine eğilen bir suredir. Surede insanları hakir gören ya da sürekli başkalarında kusur arayanların yanı sıra zenginlik ve servetine güvenerek yanlış yollara sapan insanların akıbetlerinden bahsedilmektedir. Bu doğrultuda tüm insanlık için önemli ibretler taşıyan Hümeze Suresinin anlamı, her Müslüman tarafından bilinmelidir.

1, 2.Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!
3.O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.
4.Hayır! Andolsun ki o, Hutâme'ye atılacaktır.
5.Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin?
6, 7.O, Allah'ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
8, 9.Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.

Hümeze Suresi Faydaları

İslami kaynaklarda Hümeze Suresi fazileti hakkında son derece detaylı bilgiler mevcuttur. İnsan ilişkilerinin ahlaki temellerine değinen sure; her şeyden önce bu sebeple tüm İslam alemi ve insanlık için önem arz etmektedir.

 • Peygamber Efendimiz; Hümeze Suresini okuyanlara, Rasulullah'ın kendisi ve ashabı ile alay edenlerin on misli kadar hasene verileceğini söylemiştir.

 • Hümeze Suresini 7 defa okumanın nazar gibi kötü niyetli kem bakışların tesirini ortadan kaldıracağına dair halk arasında yaygın bir inanç vardır.

 • Çeşitli kaynaklarda iftiraya uğramış bir kişinin Hümeze Suresini 21 defa okursa bu iftiradan kurtulacağına dair bilgiler aktarılmıştır.

Hümeze Suresi Tefsiri

Hümeze Suresi konusu itibarı ile mal ve servetiyle büyüklenerek diğer insanlar alay eden ve insanların arkasından konuşan kişilerin akıbetine değinir. Çeşitli müfessirler, surede örnek olarak ele alınan kişinin Ahnes bin Şüreyk ismindeki müşrik olduğunu söylemiştir. Farklı rivayetlerde Umeyye bin Halef ve Cemil bin Amir es-Sakafi gibi başka müşriklerin de ismi geçmektedir. Rivayetlerin farklılığına dikkat çeken İslam alimleri; her ravinin kendi tanıdığı kişinin ismini vermiş olabileceğini düşünmüştür. Nitekim bir kişinin ele alınarak onun üzerinden kötü ahlaka dair çeşitli niteliklerin açıklanması, surenin verdiği evrensel mesajı görmeye engel değildir. Hümeze Suresinde, malına ve servetine güvenerek yaşlanmayacağını ya da ölmeyeceğini sanan ve dolayısıyla her türlü kötülüğü yapan insanların karşılaşacağı azap ele alınmıştır.

Diyanet'e göre Hümeze Suresinin tefsiri şu şekildedir:

“Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok olma, rezil rüsvâ olma, cehennemde bir vadi, beddua” anlamlarına gelmektedir. Meâlde bunların tamamına işaret eden “vay haline” lafzı kullanılmıştır. “Arkadan çekiştiren” diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi ise “birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işaretleriyle onunla alay etmek, aşağılamak” mânalarına gelen hemz kökünden türemiş bir sıfat olup “insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse” demektir. “Ayıp kusur arayan” diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi ifade eder. Bu âyetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes b. Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir (bk. Kurtubî, XX, 183). Ancak sûrenin iniş sebebinin özel olması hükmünün genel olmasına engel değildir. İslâm dini, insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği için Kur’an bu tür davranışları kınamakta ve böyle davranışlar sergileyenlerin âhirette ateşle cezalandırılacağını haber vermektedir. 2-3. âyetler servetinin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden kimselerin aynı zamanda helâl haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik ederek onu hayır yolunda harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetinin kendisini ebedîleştireceğini sanan kimseler olduklarını da ifade etmektedir.

Hümeze Ne Demek?

Hümeze kelimesi Türkçe'ye; başkalarını kötülemeyi alışkanlık haline getiren, insanların arkasından konuşan kişi olarak tercüme edilebilir.

Hümeze Suresi Nerede İndirilmiştir?

Hümeze Suresinin Mekke döneminde nazil olduğu konusunda İslam alimlerinin geniş bir ittifakı vardır. Kıyamet Suresinin ardından nazil olan sure, nüzul sırası bakımından 32. suredir.

Hümeze Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden biri olan Hümeze Suresi yalnızca 9 ayetten oluşur.

Hümeze Hangi Surede Yer Alır?

Hümeze Suresi, özellikle kısa bir sure olmasından dolayı zaman zaman başka bir surenin parçası zannedilebilmektedir. Ancak sure Kur'an-ı Kerim'in müstakil surelerinden biridir ve herhangi bir başka surenin çatısı altında bulunmaz.

Hümeze Suresi Ne Zaman Okunur?

Hümeze Suresini okumakta zaman bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer tüm sureler gibi, uygunsuz olmadığı sürece herhangi bir zaman ya da mekanda okunabilir.

Hümeze Suresi Ne İçin Okunur?

 • Hümeze Suresi, insan ilişkilerini ahlaki temeller açısından ele alan bir suredir. Dolayısıyla tüm diğer faziletlerinden önce sureyi anlamak ve tam olarak idrak edebilmek son derece önemlidir.
 • Halk arasında yaygın olan bir inanca göre Hümeze Suresini 7 defa okumak nazarın kötü tesirlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.
 • Buna benzer bir biçimde 21 defa Hümeze Suresini okumanın uğranılan bir iftiradan kurtulmaya vesile olacağı nakledilmiştir. Nitekim bir kimse kendisine haset edenlerin fenalıklarından korunmak için de 21 defa Hümeze Suresini okuyabilir.
 • Uykusunda sıklıkla kabus gören ya da korkarak uyanan kişilerin 21 defa Hümeze Suresini okuması tavsiye olunmuştur.
 • Nafile ibadetlerin ardından Hümeze Suresini okumanın; mal ya da rızkın bereketlenmesine ve çoğalmasına vesile olacağı bildirilmiştir.

Hümeze Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Ezberden olduğu sürece Hümeze Suresini abdestsiz bir biçimde okumakta bir sakınca yoktur. Ancak İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürmek doğru değildir. Dolayısıyla mushafın yüzünden Hümeze Suresi de dahil olmak üzere herhangi bir sureyi okumak için abdestli olmak gerekir. Genel kanaat bu durumun Kur'an-ı Kerim meallerinde geçerli olmadığı yönündedir. Dolayısıyla namaz abdesti alınmaksızın, içerisinde ayetlerin Arapçasını barındırmayan bir Kur'an-ı Kerim meali üzerinden Hümeze Suresinin anlamı okunabilir.

Hümeze Suresi Nasıl Ezberlenir?

 • 9 ayetten oluşan Hümeze Suresi; Kur'an-ı Kerim'in son derece kısa surelerinden biridir. Dolayısıyla yeterli okuma ve tekrarla kolaylıkla ezberlenebilecek Hümeze Suresi, bu sayede beş vakit namaz esnasında da zamm-ı sure olarak okunabilir.
 • Arap diline aşinalığı olmayan kimseler, Türkçe harfler üzerinden öncelikle kulaklarına tanıdık gelen kelime gruplarını ezberleyerek ezber yapmaya başlayabilir.
 • Bu sayede daha kolay hale gelecek olan ezberleme süreci; internet üzerinden dinlenebilecek çeşitli tilavet örnekleriyle çeşitli hatalardan arındırılabilir. Aynı şekilde tilavet örneklerini dinlemek mahreç ve telaffuzların nasıl yapılacağı konusunda da özellikle Arap diline uzak olan kişiler için son derece faydalı olacaktır.
 • Yine de Hümeze Suresini ezberlemekte başarılı olamayanlar, namaz ya da diğer ibadetlerinde Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir başka sureyi okumaya yönelebilir. Hümeze Suresi anlamı açısından daha çok insan ilişkileri ve güzel ahlakın önemiyle ilgilidir. Dolayısıyla dua ederken yine bu konuya eğilen ayetlere yönelmek faydalı olabilir. Ancak böyle ayet ya da sureler de bilinmiyorsa herhangi bir sureyi okumakta ya da Türkçe ifadelerle dua etmekte bir sakınca yoktur. Bu noktada içten ve samimi bir şekilde edilen duaların Allah katında karşılıksız kalmayacağına ve kabul olunacağına güvenmek gerekir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön